مقاله مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

دانلود مقاله مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

مقدمه

در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد.

از زمان تشکیل آموزش و پرورش، به صورت رسمی‌در کشورها حدود یک قرن می‌گذرد در خلال این مدت نظام آموزشی در اثر تحولاتی که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگی پیدا کرده است و این امر اهداف، وظایف و مسئولیت‌های آن را پیچیده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.

رسالت اساسی آموزشی و پرورش تربیت انسان سالم و سازنده است براین اساس مدیران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجری آئین نامه‌ها وناظر بر اجرای برنامه‌ها‌ی رسمی‌ نیستند بلکه وظیفه دارند فعالیت‌های مدرسه را در جهت اهداف متعالی تربیت، سازندگی دانش آموزان و در نهایت موفقیت جامعه هدایت نمایند.

پس، مدیران آموزشی حال و آینده موظف هستند که با تعاریف و کارکردهای مدیریت، نظریه‌ها و تئوریهای مدیریت، راه، روش و اصول جدید مدیریت (سازمان‌های یادگیرنده، مدیریت مشارکتی، مدیریت خلاق، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت فراگیر آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند محیطی دلپذیر و رضایت بخشی برای فعالیت پرسنل فراهم آورند.)

به امید آنکه مدیریت آموزش و پرورش، امری عادی و مرسوم تلقی نشود و مدیران آموزشی در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بایدها و اتکاء به قدرت رسمی، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بیش از آن، زمینه برای ایجاد و توسعه روابط انسانی به ویژه مدیریت آموزشی فراهم گردد.

فهرست

بخش اول. ۱

مقدمه: ۲

نوع تحقیق: ۴

روش کتابخانه ای. ۴

انواع سند. ۵

ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای. ۶

فیش… ۶

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷

ضرورت تحقیق و تجزیه و تحلیل: ۸

ویژگی‌های مدیران آموزشی. ۱۱

جنبه نوآوری تحقیق: ۱۶

نتیجه گیری و پیشنهاد: ۲۱

بخش دوم ۲۵

فصل اول. ۲۶

تعاریف مدیریت.. ۲۶

تعاریف مدیریت.. ۲۷

فصل دوم ۳۵

روش‌های تحقیق. ۳۵

روش‌های تحقیق. ۳۶

تحقیقات علمی‌بر اساس هدف.. ۳۶

۱٫ تحقیق بنیادی. ۳۶

۲٫ تحقیق کاربردی. ۳۷

۳٫ تحقیقات عملی: ۳۸

تحقیقات علمی‌بر اساس ماهیت و روش پژوهش تاریخی. ۳۹

تحقیق توصیفی. ۳۹

پژوهش زمینه یابی. ۴۱

پژوهش تحلیل محتوا ۴۱

پژوهش موردی: ۴۲

پژوهش قوم نگاری. ۴۴

پژوهش آزمایشی (تجربی) ۴۵

پژوهش شبه آزمایشی: ۴۶

تحقیقات همبستگی یاهمخوانی. ۴۷

تحقیقات علی (پس رویدادی). ۴۷

تحقیق برآوردی، ارزشیابی. ۴۸

روش‌های گرد آوری اطلاعات.. ۴۹

روش‌های کتابخانه ای: ۴۹

روش‌های میدانی: ۵۰

فصل سوم ۵۲

تئوری‌های مدیریت.. ۵۲

نظریه مدیریت علمی. ۵۳

نظریه مدیریت اداری. ۵۵

نظریه بوروکراسی. ۵۹

نظریه روابط انسانی. ۶۲

نظریه سیستم: ۶۴

تعریف سیستم: ۶۴

سیستم باز و بسته ۶۴

کاربرد نظریه سیستم در مدیریت.. ۶۴

نظریه ترکیبی. ۶۶

علاقه برای محصول یا هدف: ۶۷

علاقه برای پرسنل: ۶۷

تئوری اقتضاء: ۶۷

مدیریت کیفیت جامع. ۶۹

تعریف مدیریت کیفیت جامع در صنعت: ۷۰

تعریف مدیریت کیفیت جامع در تعلیم و تربیت: ۷۱

مدیریت مبتنی بر TOSIDPAR: 71

TOSIDPAR و دلالت‌های آن: ۷۲

تئوری «Z»: ۷۳

فصل چهارم ۷۵

سازمان‌های یادگیرنده ۷۵

ایجاد یک سازمان یادگیرنده: ۷۶

سازمان یاد گیرنده : ۷۶

ایجاد سازمان‌های یادگیرنده : ۷۷

۱٫ شناخت هدف.. ۷۸

۲٫ وجود رهبران اندیشمند. ۷۸

الف: تدوین استراتژی : ۷۸

ب: طرح ریزی مجدد ساختار سازمانی : ۷۹

۳٫ وجود کارکنان یادگیرنده و خلاق: ۷۹

۴٫ تفویض اختیار به کارکنان و آموزش آن ها: ۷۹

۵٫ مشارکت کامل در اطلاعات: ۸۰

۶٫ برخورداری از یک الگوی پوینده: ۸۰

۷٫ به کارگیری علم و تجربه: ۸۱

نتیجه گیری: ۸۱

سازمان یادگیرنده و تعریف آن: ۸۲

ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده از نظر دکتر الوانی: ۸۲

مدرسه یادگیرنده : ۸۲

مبانی اساسی: ۸۳

۱٫ نگریستن به مدرسه به مثابه یک نظام اجتماعی. ۸۳

۲٫ رویکرد آموزشی و بهسازی «کل سازمان» : ۸۴

۳٫ اندیشه هایی که ارتباط بین بهسازی منابع انسانی و یادگیری سازمانی و مدیریت راهبردی و موفقیت سازمانی  ۸۴

تعریف و توصیف مدرسه یادگیرنده: ۸۴

ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده : ۸۵

استقرار مدرسه یادگیرنده : ۸۸

اقدامات کلیدی برای تسهیل مدرسه یادگیرنده : ۸۹

فصل پنجم. ۹۱

مدیریت کیفیت فراگیر. ۹۱

«مدیریت کیفیت فراگیر» ۹۲

ادواردز دمینگ کیست و پیشنهادش برای تعلیم و تربیت چیست؟ ۹۲

اصول مدیریتی دکتر دمینگ: ۹۵

کاربرد فلسفه مدیریت دمینگ در مدارس: ۹۷

بینش، مالکیت و تعهد: ابتدای مدیریت کیفی فراگیر در مدرسه: ۹۸

سه کارکرد بینش: ۹۹

تعهد- چالش راستین بینش: ۱۰۰

مالکیت به منزله ندای تعهد: ۱۰۱

تعریف مدیریت کیفی فراگیر در بافت آموزش و پرورش: ۱۰۱

اجرای مدیریت کیفی و فراگیر. ۱۰۲

سه کیفیت نرم افزاری در مدیریت کیفی فراگیر. ۱۰۳

اولین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

دومین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

سومین جز تشیکل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

چهارمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

پنجمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

فصل ششم. ۱۰۶

مطالعات موردی. ۱۰۶

«مطالعات موردی در مدیریت آموزشگاهی» ۱۰۷

خواهر خواندگی مدرسه ای. ۱۰۷

هم دلی محصول هم فکری است.. ۱۱۱

فعالیت‌های تعاملی برای هم افزایی بیشتر. ۱۱۲

فصل هفتم. ۱۱۷

مدیریت دانش… ۱۱۷

مقدمه: ۱۱۸

تعریف مدیریت دانش: ۱۱۹

مدیریت دانش در مدارس.. ۱۲۰

اصول مدیریت دانش… ۱۲۱

نظام مدیریت مدرسه محور ساختاری اثر بخش برای مدیریت دانش… ۱۲۳

عدم تمرکز: ۱۲۳

مشارکت: ۱۲۴

۳٫ پژوهش محوری. ۱۲۵

دانش و مهارت: ۱۲۵

اطلاعات (و ارتباطات موثر) ۱۲۶

مطالعه موردی: ۱۲۷

ارزشیابی عملکرد و پاداش: ۱۲۸

نقش ارزش‌ها در مدیریت دانش… ۱۲۹

پیش زمینه‌های دانش افرینی: ۱۳۳

فصل هشتم. ۱۳۴

کارکردهای مدیریت.. ۱۳۴

کارکرد‌های مدیریت.. ۱۳۵

برنامه ریزی: ۱۳۵

تعریف برنامه ریزی: ۱۳۵

مراحل برنامه ریزی: ۱۳۶

برنامه ریزی آموزشی: ۱۳۹

سازماندهی: ۱۴۰

الف ) تقسیم کار: ۱۴۲

ب) اختیار و مسئولیت: ۱۴۳

ج) روابط منطقی: ۱۴۳

کارگزینی: ۱۴۵

رهبری: ۱۴۷

هماهنگی: ۱۵۰

اصول هماهنگی: ۱۵۲

ارتباطات: ۱۵۶

تعریف ارتباطات و اهمیت آن: ۱۵۷

انواع ارتباطات: ۱۵۸

ارتباط عمودی: ۱۵۸

ارتباط افقی: ۱۵۹

۳- ارتباطات مورب: ۱۵۹

بودجه: ۱۶۱

اصول بودجه: ۱۶۱

تهیه و تنظیم بودرجه: ۱۶۲

بودجه متداول: ۱۶۲

بودجه برنامه ای: ۱۶۲

فصل نهم. ۱۶۵

مدیران و خلاقیت.. ۱۶۵

«نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری در آموزشگاهها» ۱۶۶

فرآیند تفکر خلاق. ۱۶۹

۱- آمادگی. ۱۶۹

۲- پرورش دادن: ۱۶۹

بینش: ۱۶۹

تعیین روایی بینش: ۱۷۰

کاوشگری: ۱۷۰

اثرات آموزشی و پرورشی: ۱۷۱

ترجمه مقاله انگلیسی. ۱۷۳

مرکز EPPI 178

اولین بازنگری. ۱۸۲

چالش‌های موجود در پروسه بازنگری. ۱۸۳

چالش‌های فنی و تکنیکی. ۱۸۳

منابع و مآخذ. ۱۸۶


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات