پرسشنامه استاندارد احساس مثبت به همسر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد احساس مثبت به همسر

Positive feelings questionnaire wife

دانلود پرسشنامه استاندارد احساس مثبت به همسر

پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر» یک ابزار ۱۷ سوالی است که برای اندازه گیری عواطف مثبت یا عشق به همسر شناخته شده است. این ابزار، اثر تماس ، تنها بودن با همسر ، بوسیدن و «نزدیک هم نشستن» را بر همسر می سنجد. این پرسشنامه را کسی که هفت کلاس درس خوانده باشد می تواند پاسخ بدهد؛ علاوه براین ، به آسانی اجرا و تصحیح می شود. به همین علت مقیاس بسیار مفیدی برای مشاوره و درمان زناشویی است.

هنجارها
پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر» روی چندین نمونه از جمله ۴۶ مرد و ۴۶ زن که با آگاهی روزنامه انتخاب شدند و ۵۸ مرد ۵۶ زن (زوج) پریشان از بین مراجعان درمانگاه زوج درمانی دانشگاه ، اجرا شده است. میانگین مردان گروه اول ۵۲/۱۰۰ (۴/۱۲= SD) و زنان همان گروه ۲۵/۱۰۴ (۷/۹= SD) بود؛ و میانگین مردان مراجعه کننده به درمانگاه ۹۸/۸۳ (۲/۱۸= SD) و میانگین زنان همین گروه ۸۶/۷۳ (۴/۲۲= SD) بود.

اعتبار
پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر» با ضریب آلفای ۹۴/۰ از یک همسانی درونی عالی برخوردار است. اطلاعاتی در مورد ثبات آن گزارش نشده است.


روایی
پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر»، با توجه به همبستگی معنا دار آن با آزمون سازگاری زناشویی ، مقیاس ارتباط ناواران ، پرسشنامۀ افسردگی بک رتبه بندی همسران از تعهد زناشویی ، و رتبه بندی رفتار مثبت همسران، از روایی همزمان بسیار خوبی برخوردار است. نمرۀ زنان مراجعه کننده به درمانگاه در این پرسشنامه از مردان این گروه به طور معناداری کمتر بود، اما در مورد گروه اول (که از طریق روزنامه انتخاب شدند) چنین نبود. همچنین این پرسشنامه نسبت به تغییرات ناشی از درمان حساس است.

نمره گذاری
کل نمرۀ « پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر» به آسانی با جمع نمرات پرسشها بدست می آید.


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات