مقاله پروتئین های مرتبط با بیماریزایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله پروتئین های مرتبط با بیماریزایی

دانلود مقاله پروتئین های مرتبط با بیماریزایی

مقدمه و خلاصه موضوع

در گونه های گیاهی هزاران ژن مقاومت (R) در برابر عوامل بیماری ویروسی ، باکتریایی ، قارچی و نماتدی وجود دارد . ظهور مقاومت در بر هم کنش میزبان و عامل بیماری مستلزم بیان ژن مقاومت (R) در میزبان و ژن غیربیماریزا (Avr) در عامل بیماری می باشد . باور بر اینست که ژنهای مقاومت گیاه را قادر می سازند که ژنهای غیر بیماریزا را شناسایی کرده ، فرآیند انتقال پیام را آغاز نموده و واکنش دفاعی را فعال سازند . رویدادهای انتقال پیام که منجر به ظهور مقاومت می شوند عبارتند از جریانهای یونی در عرض غشاء سلولی ، تولید گونه های اکسیژن واکنشی ، تغییر حالت فسفوریلاسیون ، فعالیت رونویسی از سیستم های دفاعی گیاه و مرگ سریع سلولی در موضع آلودگی ( واکنش فوق   حساسیت ) . هرچند که پاسخهای دفاعی از سوی گیاه در تقابل با عوامل بیماری ، متفاوت می باشند ، اما خصوصیات مشترکی نیز بین آنها وجود دارد . مهمترین ویژگی ژن های R این است که این ژنها در گونه های مختلف گیاهی که سبب مقاومت اختصاصی در برابر طیف وسیعی از عوامل بیماری می شوند ، اغلب پروتئین هایی با ساختمان مشابه را رمز می نمایند . ژنهای R همسانه شده به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند . یکی از آسان ترین ، به صرفه ترین و از لحاظ زیست محیطی ایمن ترین راهای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده از ارقام مقاوم است و به نژاد گران بطور گسترده ای به طریقه کلاسیک از ژنهای مقاومت در این زمینه استفاده نموده اند . اکنون با دسترسی به ژنهای R همسانه شده ، فرصتی برای انتقال ژنهای R جدید به گیاهان از طریق تراریختی ژنتیکی فراهم آمده است . تا زمانی که این روشها از لحاظ قابلیت اعتماد ، انعطاف پذیری و هزینه با روشهای اصلاح نباتات کلاسیک قابل مقایسه نباشند و یا برتری نداشته باشند ، نمی توان انتظار داشت که بطور گسترده مورد استفاده قرار گیرند . با توجه به ظرفیت قوی این روشها در عبور از موانعی همچون تفاوت گونه ای و صف آرایی ژنهای R به فرم دلخواه به نظر می رسد که تراریختی در آینده ای نزدیک در برنامه های اصلاحی وارد شود .

فهرست مطالب

مقدمه و خلاصه موضوع…………………………………………………………….. ۱

گیاه، عامل بیماری و اساس ژنتیکی دفاع گیاهی…………………………. ۳

فرضیه ژن در برابر ژن……………………………………………………………… ۵

جداسازی و مطالعه ژنهای مقاومت………………………………………….. ۱۰

حوزه های ساختمانی فرآورده های ژنهای مقاومت………………… ۱۳

تکرارهای غنی از لوسیون………………………………………………………… ۱۴

مکانهای اتصال نوکلئوتیدها……………………………………………………… ۱۶

لوسین زیپرها…………………………………………………………………………… ۱۸

حوزه مشابه گیرنده های Toll/Interleukin-I……………………….. ۲۱

پروتئین های LRR خارج سلولی و غیر NBS…………………………. ۲۲

گیرنده های کینازی در عرض غشاء………………………………………… ۲۴

شباهت بین فرآورده ژنهای R با سایر پروتئین های گیاهی……. ۲۵

ژنهای مقاومت و انتقال پیام دفاعی………………………………………….. ۲۹

ژنهای غیر بیماری زا و تولید لیگاند…………………………………………. ۳۳

رویدادهای پائین دست در انتقال پیام دفاعی…………………………… ۳۹

خانواده ژنهای مقاومت و ایجاد مقاومت های اختصاصی جدید.. ۴۴

پروتئین های مرتبط با بیماری زایی…………………………………………. ۴۷

گروه بندی پروتئینهای RR………………………………………………………. ۵۰

خانواده PR-1………………………………………………………………………….. ۵۱

بتا – ۱،۳ – گلوکانازها (خانواده PR-2)…………………………………… ۵۲

کیتیناز ها (خانواده های PR-11, PR-8, PR-4c, PR-3)……….. ۵۳

پروتئین های شبه تا ماتین (خانواده PR-5)…………………………….. ۵۴

مهار کننده های پروتئیناز (خانواده PR-6)……………………………… ۵۵

پروکسیداز ها (خانواده PR-9)………………………………………………… ۵۶

دفسین ها ، نیوتین ها، پروتئین های ناقل لیپید و اکسالات اکسیدازها (خانواده های PR-12 ، PR-13 ، PR-14، PR-15 ، PR-16)……………………………………………………………. ۵۷

مهندسی مقاومت به بیماری ها…………………………………………………. ۵۹

فهرست منابع……………………………………………………………………………. ۶۷


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات