مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ

دانلود مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ

مسائل روشهای اصلاح و احیاء مراتع

احیاء مراتع قابلیت ها و امکانات

گر چه عوامل جوی و زمان در تشکیل چگونگی جامعه نباتی تأثیر فراوانی داشته است استفاده بی رویه بدون اعمال مدیریت موجب کاهش و گاهی نیز ویرانی و نابودی جوامع نباتی حتی با پتانسیل بالا تولید گردیده است. بهره برداران از منابع طبیعی به این نکته توجه نداشته اند که استفاده بی رویه و نابهنگام از مراتع مانع تکثیر طبیعی آنها گردیده و بازگشت و ترمیم مراتع چرا شده و تخریب یافته که در آن گونه های مهاجم و غیر خوشخوراک و سمی ظاهر شده اند به زمانی طولانی نیاز دارد به همین دلیل متأسفانه سطح وسیعی از مراتع بسیار خوب کشور دچار نابسامانی گردیده و در معرض تخریب ونابودی مسلم قرار گرفته است این موضوع حتی در منطقه مورد مطالعه که از بارندگی خوبی برخوردار است نیز مزید بر علت شده و لزوم توجه و اعمال روشهای مدیریت و کنترل حساب شده و دقیق را می طلبد در این رهگذر نوع روشهای مدیریت با توجه به وضعیت اکولوژیکی و او ضاع اقلیمی و نوع ترکیت جامعه گیاهی متفاوت می باشد و مناسبترین روش با توجه به بررسی عوامل فوق در هرمنطقه انتخاب و اعمال می گردد از مطالعه پوشش گیاهی به این نتییجه می رسیم کم در سطح حوزه گونه غالب را گیاهان با درجه خوشخوراکی II و عمدتاً گیاهان کلاس III تشکیل داده اند گر چه این موضوع در فرسایشهای خاک جلوگیری می کند ولی وجود این گیاهان از تولیدات مرتع می کاهد لذا با بررسی عوامل فوق در منطقه مورد مطالعه هرگونه کار اصلاحی می توانیم انجام دهیم البته اگر کار اصولی انجام دهیم.

فهرست

پیشگفتار. ۱

فصل اول: کلیات… ۳

۱- کلیات راجع به منطقه. ۳

۱-۱مطالعات فیزیوگرافی.. ۴

۲-۱مطالعات هوا و اقلیم شناسی.. ۴

۳-۱ مطالعات فرسایش و رسوب… ۵

۴-۱مطالعات پوشش گیاهی.. ۵

۱-۴-۱-اهمیت پوشش گیاهی: ۶

۱-۱-۴-۱-ارزش اقتصادی و پوشش گیاهی: ۶

۲-۱-۴-۱-پوشش گیاهی و حفاظت محیط زیست: ۷

۳-۱-۴-۱-فراوره های فرعی مرتع: ۷

۴-۱-۴-۱- اهمیت پوشش گیاهی در حفاظت آب و خاک: ۷

۵-۱ بررسی کلی فلور منطقه: ۸

فصل دوم: ۹

۱-۲ -بررسیهای جانبی.. ۹

۱-۱-۲ عوامل عمده تخریب مراتع . ۹

۱-۱-۱-۲ چرای زود رس… ۹

۲-۱-۱-۲-عدم پراکنش یکنواخت دام در مرتع. ۱۰

۳-۱-۱-۲- تبدیل مراتع به دیمزارها ۱۱

۴-۱-۱-۲- عدم واگذاری و ممیزی مراتع و کنترل دام در پلاکهای ممیزی شده: ۱۱

۵-۱-۱-۲- بوته کنی.. ۱۲

۲-۲ طبقه بندی تیپ های مرتعی از نظر حفاظت خاک: ۱۲

فصل اول: ۱۴

۱-۱ مسائل روشهای اصلاح و احیاء مراتع. ۱۴

۱-۱-۱- احیاء مراتع قابلیت ها و امکانات… ۱۴

۲-۱-۱ اهداف و سیاستها: ۱۵

۳-۱-۱-برنامه های مدیریت و احیاء مراتع: ۱۵

۲-۱سیستم چرای آزاد (Free urazing). 16

۳-۱-چرای بسته. ۱۷

۴-۱-شیوه مرتعداری تعادلی.. ۱۷

۱-۴-۱-سیستم چرای تناوبی Rotation Crazing system… ۱۷

۵-۱ – مرتعداری طبیعی.. ۱۸

۱-۵-۱ سیستم های چرائی اعمال شده برای شیوه مرتعداری طبیعی.. ۱۹

۱-۱-۵-۱ سیستم چرایی تأخیری Derfreed Grazing System… ۱۹

۲-۱-۵-۱- سیستم چرای تأخیری- تناوبی Defreed Rotation Grozing System… ۲۰

۳-۱-۵-۱- سیستم استراحتی- شادابی Rest Ratation Grazing System… ۲۲

۶-۱: جلوگیری از چرای زودرس… ۲۳

۷-۱: فصل چرا ۲۳

۸-۱:تکرار چرا: ۲۴

۹-۱: زمان خروج دام از مرتع. ۲۴

۱۰-۱: تعادل دام و مرتع. ۲۵

۱۱-۱ : کشتار به موقع دام. ۲۶

۱۲-۱: تأمین منابع آب دام. ۲۷

۱۳-۱-مبارزه با گیاهان سمی و غیرخوشخوراک…. ۲۸

۱-۱۳-۱: اهداف آتش سوزی.. ۲۹

۱۴-۱: مرتعداری مصنوعی: ۲۹

۱-۱۴-۱: مرتع کاری: ۳۰

۱-۱-۱۴-۱: بذرپاشی: ۳۰

۲-۱-۱۴-۱:آماده کردن بستر کشت… ۳۱

۳-۱-۱۴-۱: حفاطت پس از کشت: ۳۱

۵-۱-۱۴-۱:گونه های مناسب جهت عملیات بذرپاشی.. ۳۲

۶-۱-۱۴-۱: کودپاشی: ۳۲

۷-۱-۱۴-۱: میزان کوددهی: ۳۴

۸-۱-۱۴-۱: قرق.. ۳۴

۱-۸-۱-۱۴-۱:قرق دائم: ۳۵

۲-۸-۱-۱۴-۱: قرق موقت: ۳۵

۱۵-۱: عملیات اصلاح مکانیکی.. ۳۶

۱-۱۵-۱: ایجاد شیار روی خطوط میزان(Contorfaro): 36

۱۶-۱ : آموزش و ترویج.. ۳۸

۱۷-۱: مراحل اصلاح مراتع . ۳۹

۱۸-۱: نکاتی در مورد نقشه اصلاح و توسعه مراتع . ۳۹

فصل دوم: ۴۱

۱-۲-نتایج و پیشنهادات… ۴۱

۱-۱-۲-الف- مشکلات مسائل و محدودیتها ۴۱

۲-۱-۲-ب-پیشنهادها برای حل مسائل و محدودیتها ۴۱

منابع و ماخذ: ۴۵


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات