مقاله تاریخ مصر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله تاریخ مصر

مقدمه

 دو جهان  موجود است   یکی جهان   است   که بهتر   از آن   دم می زنند    زیرا درک   آن نیازی   به  بحث نادرد   و یکی دیگر    جهان   هنر است  این همان عالی   است   که باید   از آن   به  کثرت  سخن   گفت    زیرا   بدون  بخث  درک  آن   نی شد   نیست .

تاریخ  همواره  شاهد   ویژگی  های   منحصر  به فرد   ملل  و اوقاتم بزرگ   بوده است   . هریک   ازاین اقوام  نیست   به جهان  اطرافش و ارتباطش    با ین   جهان   به نگرش  های  خاص  خویش  دست یافته  است  . برای مثال   مصریان   باستان   مبتکران   و خالقان   بزرگ   بودند   آزمایش«   ها به  ارزش  فردی   انسان   اعتقادی   عمیق   داشته و همواره  حامی آزادی  بیان   فردی  بودند  . به زیبایی  نیز عشق  می ورزدیدند    زیبایی   ای که   در جای جای   طبیعت   رد    و نشانش  را  می دیدند   و مصریان  خلاقیت   فردی  خویش   را با  عشقشان   به زیبایی   او نام   کردند   و در   کردند  ودر عرصه هنر ، مجسمه  سازی   ،  معماری   و  ادبیات    آثار  مریح   و با شکوهی   پدید  آورند   و بخصوص    صنعت    پیکرتراشی   و حجاری  از مهمترین   آثار  و محوطه   های    ذوق   سرشار    و بیکران    واراده   استوار    آنها   دراین  نقطه    از جهان   بهم   رسیده  و مجموعه  بی همتایی  رابه   ظهور   رسانند    یابد و  بنیان   هنر  و معماری     مصر  نامیده  می شود .

  نشانه  های موجود   و حجارانو نحو تقسیم    کار و تشریح   سازمان  کارز نفش   سازی    در اهرام   مصرف  کارت بارز ی   است .

 هنر مصر  هنریا   استئ   ابدیت    گیرد   ، هنر  کاهنی    و جاودانی    مشخص   و منفرد   کهنه   بر پایه ی  ملاکها   و سنتهای  یونان   و غربی    به تجربه  و توجیه   در می آید  و نه    بر پایه ی ملاکهای   و سنتهای   احترام بدون   و خاوری  ، هنر  مصری   هنری است   غیر   تقلیدی    و تقلید نشدنی    ، هنری   تر موقوف   است    به  وصف    صورتهای   اصلی    و تغییر   ناپذیر   و مضامین   صریح   و دور از  تصرف  زمان   و مکان   و نیز   پدیده های مثبت    و واقعی   ،   و یا  یانده    است    بهاین   پندار   که   هرچه به نقش   و  تجسم    در آید    واقعیت   و اثبات    دایمی     می یابد     و   سپس  هنری   است  که به   نقش    وتجسم   در آید    و اقعیت    ایمد بخش   زندگی    می پردازد   ،   و   نیاشی    رمز آمیز    خود    را به وسیله    برای    جلب   عنایات    رب اااربها    قرار  می دهد   ،   و صحنه ی   پیروزی    در جنگ    وستگکار   یا  خوش    در بزم    و  ضافت    را به  نقش    در  می آورد    تا  به   آنها   و اقعیت    با  و دان   بخشید   . هنر   مصری   راباید    هنری   ضخیم    آرمانگر   و انباشه   از  مفاهیم   و   ضوابط   تمکدنی    بلند   پایه   دانست   .

حجاری وحکاکی ونقاشی دردوران سلسله های قدیم

هنرهای حکاکی حجاری ونقاشی مصرباستان درارتباط نزدیک بامعماری بوجودآمده اند.این گونه هنرهارا می توان برروی دیوارمعابدومقابروساختمانهای مذهبی موردبررسی ومطالعه قرارداد.مصریان باستان طبق یک قرارداد کلی هردیواری رابه موضوع خاصی اختصاص می دادند.روی دیوارهایی که قصدداشتند تزیین نمایندبایکی ازسهروش حجاری ویاحکاکی وگاهی ازاوقات نقاشی وزمانی نیزازترکیب آنهابه این مهم می پرداختند.موضوع مورونظرهنرمندتمام یک سطح دیواررا احاطه می نمودودردیوارهای جانبی ادامه داده نمی شد.به این ترتیب هردیواری مانندتابلویی مستقلنقاشی یاحجاری وحکاکی می شد.

همانندمعماری  این نوع آثارهنری نیزازمذهب واعتقادات مذهبی الهام می گرفت.ازهمین روست که از این هنرهامی توان برای مطالعۀ اندیشه های مذهبی مصریان باستان اطلاعات زیادی بدست آورد.البته بایدبه خاطرداشت که برخی ازآنهاصرفادارای جنبه های تبلیغاتی ومذهبی می باشند.

ازنقطه نظرسبک هنری دورۀسلسلۀ سوم رابایدادامۀهمان سبک رایج دردورۀسلسله های عتیق تصورنمودکه بارزترین نمونه آن سبک همان بزک ساب منسوب به نارمر است.حجاردورۀ سلسلۀ سوم سعی داشت تادراثرخود هماهنگی کاملی رابین اجزاء نقش ایجادنماید.درنمایش عظلات ومفصلهای بدن دقت زیادی رابکاربرده استکه دراین خصوص تاحدودزیادی موفق گردیده است.درپانل متعلق به هزیره دواصل کلی که بعدها اساس وشالودۀ هنرحجاری وحکاکی راتشکیل داده انددیده می شود.این دو اصل عبارتند از بیان قدرت و استقامت در شخص ودیگری تنظیم علائم خطوط هیرو گلیف در سطح . این نکته را نیز باید یادآور شد که از این زمان به بعد میز قراردادن ماکولات بصورت استاندارد درآمد .

در قبور خصوصی دورۀ سلسله های چهارم دیوارهای داخلی اتاق مخصوص هدایا بوسیلۀ قطعات بزرگ ویک پارچه سنگی از نوع سنگ های آهکی پوشیده شده بود و روی آنها باحجاری شخص متوفی را در مقابل آورندگان هدیه نشان داده اند . در این گروه از  حجاری ها شخص متوفی را به مراتب بزرگ تر از سایرین نشان داده اند . یکی دیگر از صحنه های مورد علاقۀ هنرمندان این دوره نمایش صحنۀ قربانی گاو مخصوص قربانی بود . در این دوره علاوه بر نمایش صحنه هایی که صرفا جنبه های مذهبی داشتند صحنه هایی نیز از زندگانی روزمره نمایش داده شده است . صحنه های نام برده  معمولا با نظم وترتیب در اطراف درهای کاذب در قبور مجسم می شدند . در نشان دادن اشخاص صحنۀ حالتی خاص در نظر گرفته نمی شد ، بلکه فقط نوع کار را نشان می دادند . مثلا چنانچه منظورشان ماهی گیری بوده است به نشان دادن عضلات در هنگام ماهیگیری توجهی نشده است . گاهی نیز برای نشان دادن شغل شخص مورد نظر از وسایل ظاهری مانند لباس شخص استفاده شده است .

در مقبرۀ نفرماات واقع در مدوم صحنه ها با روش حکاکی عمیق نشان داده شده اند که قسمتها ی خالی شده را بوسیلۀ گچهای الوان پر کرده بودند البته این روش تزئین دیوارها بزودی منسوخ گردید زیرا متوجه شدند که قسمت های پر شده با گچ در اثر رطوبت وسایر عوامل می ریخت وقسمتهای ریخته شده خالی باقی می ماند ومنظرۀ نامطبوعی پدید می آمد .

در مقبرۀ آتت واقع در مدوم دیوارهای داخلی مقبره را با اندود ضخیمی از گچ اندود می نمودند وسپس نقوش را روی چنین زمینه ای نقاشی می کردند . از این مقبره یک ردیف نقش باقی مانده است که چند مراغبی را نشان می دهد . هنرمند در نشان دادن طبیعت بسیار دقیق شده وشاه کاری را بوجود آورده است . هرچند تعداد رنگ محدود بود ولی هنرمند با تلفیق هنرمندانه آنها وباکمک سایه روشن برای طبیعی نشان دادن مرغابی ها نهایت مهارت را بکار بسته است .

چناچه قبلا نیز یاد آوری شد در دورۀ سلسلۀ چهارم در مقابر خصوصی از پلاکهای سنگی حجاری شده که در دیوار خارجی مقبره قرار داده می شد جهت تعیین نام صاحب مقبره استفاده می شد . این پلاک ها مایۀ اصلی شناخت سبک های هنر این دوره نیز می باشد . این پلاک ها تقریبا بصورت استاندارد ساخته می شدند و عموما شخص متوفی را در مقابل میز مخصوص قرار دادن ماکولات به حالت نشسته نشان می دهند . اطراف صحنه را بوسیلۀ خطوط هیرو گلیف که بوسیلۀ آن نام غذا ها ومشروبات را نوشته اند پر می کردند در قسمتی از پلاک نیز نام شخص متوفی با همان خط هیروگلیف نوشته می شده است . در این پلاک ها عناصر نقشی را به سبک ایده آلیستی نشان داده اند . در این شبیه سازی مورد نظر نبوده بلکه نشانه ها اساس کار را تشکیل می داده اند . نظر براین که در نشان دادن عناصر نقشی از خطوط استفاده می کردند و با ترکیب آنها اجزای مختلف را نشان می دادند و استفاده از سایه روشن مرسوم نبوده است از هنر های حجاری و حکاکی دورۀ سلسلۀ قدیم و بخصوص دورۀ سلسلۀ چهارم را دورۀ طلائی سبک هنری خطی می نامند . در دورۀ سلسلۀ پنجم پرستش خورشید در معبد خدایان در بالاترین درجه قرار داده شد . و چون خورشید را مظهر حیات تصور می نمودند لذا هنرهای این دوره نیز از این تحول مذهبی تاثیر پذیرفت و مقابر در گذشتگان را با نقوش حیات بخش و مناظر زندگی روز مره تزئین می نمودند  . بنابر اعتقادات رایج زمان جهان زیرین در شرق ، یعنی در محلی که هر بامداد خورشید از آن جا طلوع می کند قرار داشت . در مقابر پادشاهان این دوره صحنه هایی حکاکی گردیده است که سلطان را در معیت عده ای از خدایان نشان می دهد که در قایق مخصوص به طرف مشرق در حرکت است .

بطور کلی در هنر های دیواری دورۀ سلسله های قدیم جزئیات به تنهایی نقش عمده ای را دارا نیستند بلکه تمام صحنه است که گویایک حادثه و یا رویداد است . در مقبرۀ ساهوره صحنه آوردن اسیران که یک مایۀ قدیمی هنر مصر است دوباره تکرار شده است . و یا صحنه های کشاورزی که به کرات در مقابر این دوره نقاشی شده است و براساس آنها می توان فعالیت یک سال یک کشاورز مصری آن زمان را مورد مطالعه قرارداد .

درمقبرۀ تییکی ازصحنه های روزمره زندگی بسیارزیباودرنهایت وضوح توام بااحشساس نشان داده شده است.این صحنه که بخشی اززنگی گله داری وگاوداری رانشان می دهدهنرمنددرنشان دادن احساسات مادری درحیوانات بی اندازه مهرت ازخودنشان داده است.درقسمتی ازصحنه گله داری رانشان می دهدکه گوسالۀ کوچکی رابه دوش گرفته ودرپیشاپیش گله ای ازگاوکه مادرگوسله نیزدزمیان آنهاست حرکت می کند.دراین صحنه نشان دادن عواطف مادروفرزنددرحیوانات ازنظرتیزبین هنرمنددورنبوده واین عاطفه رابابرگرداندن سرگوساله به طرف مادروبالا گرفتن سربوسیلۀ مادربانهایت قدرت وجمال وکمال گویانموده است.

دردورۀ سلسلۀ چهارم هنگام نشان دادن یک ریف اشخاص،هنرمندتمام بدن فردفرداشخاص رانشان می دادودرنشان دادن اجتماعات تمام بدن شخص اول وشخص آخررادرصحنه نشان می دادوازبقیۀ افرادبانشان دادن قسمتی ازبدن تمام سروپاهااکتفامی نمود.ولی دردورۀ سلسلۀ پنجم هنرمند سعی می کردکه انسانهاراازپهلونشان دهدوبرای این منظورازوسعت شانه هاکم کرده بودویکی ازشانه هارابه طرف جلوچرخانیده بود.گاهی نیزسراشخاص راکاملابه طرف عقب برگردانیده اندکه بیان این حالت تازگی داردویکی ازراهای شناخت هنرهای دورۀ سلسلۀ پنجم است.

هرچندکه درابتدای دورۀ سلسلۀ ششم همان سبکهای هنری قدیم ادامه داده شده بودولی دراواخردوره باپیش آمدن اغتشاشات سیاسی واجتماعی تزلزلی نیزدراندیشه های مذهبی رسوخ نمودواین سؤال پیش آمدکه واقعادنیای دیگری وجودداردیاخیر؟به علت همین سستی دراعتقادات بودکه مقبردورۀ سلسلۀ ششم بیشترباصحنه های مذهبی ومکتوبات مذهبی تزئین داده شده اند.علاوه براین تغییردرموضوع صحنه هامحل تصاویرنیزبه اطاق مخصوص قراردادن تابوت انتقال داده شدواطاق مخصوص قراردادن هدایاکه دردورۀ سلسلۀ پنجم اهمیت بسیاری داشت ازاعتبارورونق افتاد.

فهرست  مطالب

مقدمه                                     ۱
حجاری وحکاکی ونقاشی دردوران سلسله های قدیم                 ۳
مجسمه ها                                ۷
هنر  نقاش                                ۱۲
نقش  برجسته ها                                  ۱۴
آغاز  هنر مصر                                 ۱۶
پیکر  تراش                                   ۱۹
نقاشی  دیواری                                  ۲۰
معیار   حجاران   برای  تناسبات                        ۲۱
بررسی   ها  بر  روی  تکنیک های   طراحی                     ۲۱
منابع   و ماخذ                                 ۲۴


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات