ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی

Model for evaluation of knowledge management in industrial organizations

مقاله مدیریت

ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی

چکیده:
با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید، دیگر موتور محرک رشد سازمان ها، به سرمایه و نیروی انسانی محدود نمی شود . مهمترین متغیر رشد همه جانبه سازمان ها و بنگا ه های اقتصادی در عصر حاضر، دانش است. دانش موجود در سازمان به عنوان یک منبع انحصاری، حیاتی و استراتژیک، نه تنها جز دارایی های سازمان محسوب می شود . بلکه از آن به عنوان منبعی بر ای افز ایش درآمد وسود برای سازمان، یاد می شود . مدیریت دانش، به عنوان علمی جدید و کاملا تخصصی وظیفه سنگینی را در پیاده سازی و ارزیابی دانش در سازمان و بویژه در سازمانهای صنعتی بر عهده دارد. استفاده از مدلهای پیاده سازی و به تبع آن مدلهای ارزیابی مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ، توجه بسیاری از متخصصین و محققین مدیریت را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است .تحقیقات بسیاری در زمینه ایجاد مدلهای ارزیابی و بلوغ مدیریت دانش در سازمان صورت گرفته است . علی رغم موفقیت برخی از سازمانها، سازمانهای بسیار زیادی نیز با شکست مواجه شده اند . عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی پیاده سازی مدیریت دانش، این نوع سر مایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل نموده است. بدین صورت برای هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی و نیز سازماندهی مراحل توسعه مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی، نیاز به یک مکانیزم ارزیابی و اندازه گیری ، میزان موفقیت پیاده سازی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مقاله ابتدا ادبیات مدیریت دانش و ارتباط آن با مدیریت صنعتی بررسی شده است. پس از آن به بررسی مدلهای ارائه شده برا ی ارزیابی میزان سطح و ارتقا مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود .در ادامه بر اساس یک مطالعه جامع، مدل موثر برای ارزیابی و ارتقا مدیریت دانش در سطح سازمانهای صنعتی ارائه گردیده است و سپس مدل ارزیابی مزبور با مدل بلوغ مدیریت دانش کارنگی ملون داکه معتبرترین شاخص ارزیابی مدیریت نش می باشد ، ارتباط داده شده است . بدین صورت چارچوبی موثر برا ی ارز یابی دانش در سا زمانهای صنعتی تدوین می شود .نتایج این مقاله برا ی کلیه سازمانهای صنعتی و مراکز تولیدی مورد استفاده خواهد بود.
این مقاله در همایش ملی مدیریت صنعتی ارائه شده است.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات