دانلود مقاله بررسی میزان پایبندی به قوانین و مقررات اجتماعی در بین کارکنان دولت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » متفرقه  »  دانلود مقاله بررسی میزان پایبندی به قوانین و مقررات اجتماعی در بین کارکنان دولت

دانلود مقاله بررسی میزان پایبندی به قوانین و مقررات اجتماعی در بین کارکنان دولت

مقدمه

یکی از  اصولی  ترین  لازمه  زندگی  اجتماعی  وجود  قوانین   و قواعد  مدون و مشخص است که مورد  پذیرش  همه افراد جامعه  است  .

در واقع  بدون  چنین قوانینی جامعه   بشری  قوام و دوام  نخواهد داشت   از مهمترین  بر آیندهای  قوانین  و مقررات اجتماعی  ایجاد  نظم و انضباط اجتماعی  است  در جامعه ای  که  قانون  حاکمیت نداشته باشد  هر  رفتاری  از هرکس  متحمل  است  اضطراب  اغتشاش  و  تجاوز  به حقوق  نتیجه  طبیعی  فقدان قانون  در  جامعه  است و در حقیقت  رشد  اجتماعی  افراد  یک جامعه  را  می توان  بر اساس  شاخص   رفتار های  قاعده مند و منطبق  با قانون  سنجید  . علیرغم  فواید  بیشماری  که  قانون  و پایبندی  به آن  برای جامعه  انسانی  به ارمغان  می آورد  گاه   از سوی افراد جامعه  بی  توجهی  و غفلت  قرار  میگیرد  . در حقیقت  برای عده ای  از افراد  جامعه  بی  اعتنائی  به  قوانین و زیر پا  گذاشتن  آنها  به  صورت یک  عادت  و  شاید بتوان گفت به  صورت یک  هنجار  در آمده است  و بسی  جای   تامل  و تحقیق   است  که چرا  در  جامعه ما  که  اکثریت  همه­ مسلمان  و  دارای  مذهب  تشیع هستیم  توجه  زیادی  به  اجدای  قانون  نداریم  و  تاآنجا که  راه  داشته  باشد   می خواهیم  از  قانون  فرار کنیم  .

چکیده

 چکیده  این  تحقیق  عبارت است فصل  اول  موضوع  تحقیق  که بررسی  میزان  پایبندی  به  قوانین و مقررات اجتماعی   بین کارکنان  دولت  و بعد از آن تعریف  موضع  تحقیق است  و معانی  کلمات  موضوع  است  و فرضیه های  این  تحقیق  که  شامل  چهار  فرضیه می باشد  و  بعد آن  اهداف  تحقیق  می باشد  که  هدفهای  خودم را از  ارائه  این  تحقیق  بیان  کرده ام  و ضرورت  تحقیق  که به چه  دلیل  این  تحقیق  را انجام داده ام  .

فصل  دوم   در مورد  تاریخچه  تحقیق و ادبیات  موضوع  که  شامل  نظریات  برخی  دانشمندان  در مورد  قانون  و هم چنین   نظر  امام در این باره می باشد و  سپس  در مورد  هنجارها بحث  شده است  .

در  فصل  سوم   تعریفی   از  فرضیه  شده است  و هم  چنین   فرضیه  ها توضیح  داده  شده  است  و هم چنین  تعریف  جامعه آماری  و انواع نمونه گیری  انجام  شده   و مشخص  شدن  جامعه  آماری  این  تحقیق  و روش تحقیق  و انواع آن تعریف  و توضیح   داده  شده است  و  روش  جمع آوری  اطلاعات از  طریف  پرسش  نامه ها   مصاحبه ،  مشاهده ی  ساده  و مشاهده ستماتیک   را توضیح   داده  شده  است  و در فصل چهارم   تجزیه و تحلیل   اطلاعات  است  هریک  از  فرضیه  ها نوشته  و هم چنین   سئوالات  فرضیه  در  زیر آن  نوشته  شده  است  و سپس  جدول  فراوانی  و نمودار  ستونی   هر یک  رسم  شده  است و فصل  پنجم هم  نتیجه  گیری  فرضیه  ها  بیان  شده است در پایان  فصل ها هم   پرسش  نامه   و رهنمود توصیه ها  و نتیجه گیری و  منابع ومآخذ  آورده  شده  است  .

فهرست

تقدیر و سپاس و تشکر                             ۱
پیشگفتار                                  ۲
مقدمه                                     ۵
چکیده                                      ۶
فصل اول
طرح و بیان موضوع                              ۸
فرضیه ها ی تحقیق                             ۱۳
اهداف  تحقیق                                  ۱۴
اهمیت  و  ضرورت  تحقیق                         ۱۵
محدودیت  های  تحقیق                             ۱۶
تعریف  واژه ها و اصلاحات                          ۱۷
فصل دوم
تاریخچه                                  ۱۹
ادبیات موضوع:                                ۲۲
نظریات:                                    ۲۳
علل پیروی از هنجار                            ۲۷
قانون در بیان امام خمینی                        ۳۷
فصل سوم
تعریف فرضیه                                ۴۱
تعریف جامعه آماری                             ۴۴
انواع روش تحقیق                             ۴۷
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات باجدول تراکمی ورسم نمودار                               ۵۲
فصل پنجم
نتیجه گیری فرضیه هاونتیجه گیری کلی ازاین تحقیق            ۵۹
نتیجه گیری                                 ۶۰
رهنمودهاوتوصیه ها                            ۶۳
پرسش نامه                                 ۶۵
منابع ومآخذ                                ۶۷


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات