مقاله مدیریت علمی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت علمی

Paper scientific management

دانلود مقاله مدیریت علمی

مقدمه

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

تعریف مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»

فهرست

 مقدمه. ۱

تعریف مدیریت.. ۲

نظریه نقشهای مدیریتی.. ۲

خلاقیت مدیران.. ۳

  مدیریت موفق و مؤثر. ۴

چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟. ۵

برنامه ریزی.. ۵

  تعریف برنامه ریزی.. ۵

فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی.. ۵

مدیریت علمی.. ۶

هدف اصلی تیلور در مدیریت علمی.. ۱۰

مدیریت علمی – عملی.. ۱۱

مدیریت دانش Knowledge Management. 13

داده ها. ۱۳

اطلاعات.. ۱۴

دانش… ۱۴

مدیریت دانش… ۱۵

کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی.. ۱۵

هرم دانش :. ۱۷

چرخه دانش :. ۱۸

مدیریت عمومی نوین در بخش دولتی.. ۱۸

اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای دولت.. ۲۰

نیاز به چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. ۲۱

فرایند مدیریت دانش:. ۲۵

فناوری در مدیریت.. ۲۷

نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش… ۲۸

نوآوری دانش در مدیریت.. ۲۹

ترکیب مدیریت دانش و نوآوری.. ۳۰

اهمیت دانش… ۳۰

مهارت مدیریت دانش… ۳۱

تکامل نوآوری دانش… ۳۲

داراییهای دانش چیست؟. ۳۳

نتیجه گیری.. ۳۴

پی نوشتها. ۳۵

منابع و مراجع.. ۳۷


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات