دانلود ترجمه مقاله توانمند سازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقالات ترجمه شده  »  دانلود ترجمه مقاله توانمند سازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی

Essay empowerment strategy based on social capital

دانلود ترجمه مقاله توانمند سازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی

موضوع پروژه:ترجمه مقاله توانمند سازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی

چکیده: سازمانها همواره دستخوش تغییرات ناشی از محیط درون و بیرون از سازمان قرار می گیرند. ازنظر بیرونی ، رقابت شدید درسطح جهانی ، تغییرات سریع باورنکردنی، تقاضاهای جدید برای کیفیت و خدمات و محدودیت منابع، پاسخگویی سریع را از سازمانها می طلبند و از جنبه درونی ، منابع انسانی و کارکنان، دچار مسائل و مشکلات در محیط کار می شوند. کارکنان احساس می کنند که با آنها صادقانه برخورد نمی شود، مأیوس و سرخورده شده اند و سازمان پیوسته توقع بیشتری دارد و مداوم قواعدبازی را تغییرمی دهد. مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که ممکن است افراد ، گروهها و جوامع برای رسیدن به نتایج مطلوب آن را به کار می گیرند، قلمداد می شود. بنابراین سرمایه اجتماعی، میراث روابط اجتماعی اند و کنش جمعی را تسهیل می‌کنند. در این نوشتار، ضمن پرداختن به مفاهیم و مؤلفه های سرمایه اجتماعی، به نقش و تأثیر آن در توانمندسازی منابع انسانی در راستای بهبود فعالیت های سازمانی پرداخته شده است .

Abstract: Organizations constantly undergoing changes from within and outside environment are organized. External standpoint, intense global competition, rapid changes incredible, new demands for quality and service and resource constraints, a fast response from organizations and aspects of internal demand, human resources and staff, have problems at work are. Employees feel that they are not dealing honestly, disappointed and frustrated and have been continually expect more organizations are continuing to Qvadbazy Tghyyrmy. The concept of social capital as a resource that may be individuals, groups and communities to achieve the desired results are to work, to be considered. Therefore, social capital, social legacy have they facilitate collective action. In this article, while addressing the concepts and components of social capital, the role of empowerment and its impact on improving human resources in corporate activities has been discussed.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات