دانلود مقاله بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع

Sulfur coated urea nitrogen levels, and studies on the growth characteristics, nutrient absorption, and physiological properties of peppermint oil

دانلود مقاله بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع

تاریخچه :

در تیره نعناع (Labiatae) طبق بررسی های جدیدی که بعمل آمده ،۴۰۰۰ گونه گیاه وجود دارد که در۲۰۰ جنس جای داده شده اند . این گیاهان به وضعی در کره زمین پراکندگی دارند که در غالب نواحی یافت می گردند ولی پیشینه انتشار آنها درمدیترانه است . گیاهانی عموما” علفی یکساله یا پایا ودارای ساقه های راست یا خزنده اند(۵۵).

بعضی  از   آنها مانند.  ، Thymus و Lavandula ظاهربوته مانند  وساقه های متعدد وچوبی شده دارند. یا به صورت درختچه مانند ممکن است یافت گردد. از مشخصات این گیاهان آن است که ساقه های چهار گوش دارند . از قاعده ساقه آنها نیز غالبا” ساقه های فرعی منشاء می گیرد که حالت خزنده درسطح زمین پیدا می کنند ویا درون خاک وارد گردیده به صورت ساقه زیرزمینی درمی آیند . درانواع چند ساله این گیاهان ، ساقه های مسن ظاهر مدور دارد واین نیز بر اثر پیدایش لایه زاینده ای در ناحیه پوست ساقه های جوان است که با ایجاد بافت های جدید ، موجب ریزش وازبین رفتن لایه های بیرونی ، از خارج میگردد وبا این عمل ،ظاهر چهارگوش ساقه را ازبین میبرد . عده زیادی ازگیاهان تیره نعناع ،سریعا” تحت تاثیر شرایط متفاوت محیط زندگی قرار می گیرند مانند آنکه انواعی از آنها که در دشت ها واماکن مرطوب میرویند اگر درمحیط های خشک قرار گیرند ،به سرعت تغییراتی ازنظر سازش و تطابق با محیط حاصل می کنند تا مقاومت آنها درمقابل تعرق ،زیاد شود بطوری که برگهای آنها پوشیده از کرک می شود ،یا کناره پهنک برگهای آنها به سمت پائین خمیدگی حاصل می کند ویا روزنه ها ، به حالت فرورفته دربشره باقی می ماند ویا ممکن است هیپودرم در آنها به صورت کاملا” کلانشیمی درآید ویا برگ حالت نسبتا” ضخیم وچرمی پیدا  می کند وحتی سطح آن ممکن است کاهش حاصل نماید به حدی که بکلی از بین برود(۵ و ۳۱).

فهرست

چکیده. ۱

مقدمه: ۳

فصل اول.. ۷

کلیات.. ۷

۱-۲ – پراکنش… ۹

۱-۳- گونه های مختلف گیاه نعناع : ۹

۱-۳-۱-گونه های خودروی نعناع در ایران : ۹

۱-۴ -گیاهشناسی : ۱۰

۱-۵ – موارد مصرف: ۱۱

۱-۶ ـ مواد موثره: ۱۲

۱-۷- نیازهای اکولوژیکی: ۱۴

۱-۸ – کاشت: ۱۵

۱-۹- نیازهای غذایی : ۱۵

۱-۱۰- مراقبت ونگهداری: ۱۶

۱-۱۱- برداشت:. ۱۷

۱-۱۲ – ترکیبات شیمیایی نعناع: ۱۸

۱-۱۲-۱- اسانس… ۱۸

۱-۱۲-۲ ـ ترکیبات اسانس…. ۱۸

۱-۱۲-۳- استخراج اسانس: ۲۰

فصل دوم: بررسی منابع.. ۲۳

۲-۱- تاثیر کود نیتروژن بر صفات مختلف گیاه. ۲۳

۲-۲- اثر نیتروژن برعملکرد: ۲۵

۲-۳- اثر نیتروژن بر اجزاء عملکرد : ۲۹

۲-۴- اثر نیتروژن بر روی اسانس : ۳۰

۲-۵- اوره با پوشش گوگردی: ۳۴

فصل سوم: مواد و روش ها ۴۲

۳-۲- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش : ۴۲

۳-۳-  مشخصات طرح آزمایشی: ۴۳

۳-۴- مراحل اجرای آزمایش: ۴۳

۳-۵- اندازه‌گیری پارامترها ۴۴

۳-۵-۱- اندازه‌گیری پارامترهای مرفولوژیکی و رشدی.. ۴۴

۳-۵-۲- اندازه‌گیری پارامترهای فیزیولوژیک… ۴۵

۳-۵-۳- استخراج و تعیین میزان کلروفیل.. ۴۵

۳-۵-۴- استخراج و اندازه‏گیری مواد معدنی برگ… ۴۶

۳-۵-۴-۱- تهیه عصاره گیاهی.. ۴۶

۳-۵-۴-۲-  اندازه گیری ازت.. ۴۶

۳-۵-۴-۳-  اندازه گیری فسفر. ۴۷

۳-۵-۴-۴-  اندازه گیری پتاسیم. ۴۷

۳-۵-۴-۵- اندازه گیری کلسیم. ۴۸

۳-۵-۴-۶- منیزیم. ۴۹

۳-۵-۴-۷-  سدیم. ۴۹

۳-۵-۴-۸-  آهن، روی، منگنز، مس و بور. ۴۹

۳-۵-۵-  اندازه گیری میزان اسنس در پیکره رویشی.. ۴۹

فصل چهارم: نتایج و بحث.. ۵۱

۴-۱- وزن خشک ریشه: ۵۸

۴-۲-  وزن تر ریشه: ۵۹

۴-۳- وزن خشک ساقه: ۶۱

۴-۴- وزن تر ساقه: ۶۲

۴-۵- سطح برگ: ۶۳

۴-۶- طول برگ: ۶۴

۴-۷- عرض برگ: ۶۵

۴-۸- میزان ازت: ۶۷

۴-۹- میزان فسفر: ۶۹

۴-۱۰- میزان پتاس: ۷۰

۴-۱۱- میزان کلسیم: ۷۱

۴-۱۲- میزان منیزیم: ۷۲

۴-۱۳- میزان روی: ۷۴

۴-۱۴- میزان منگنز: ۷۵

۴-۱۵- میزان مس: ۷۶

۴-۱۶- میزان آهن: ۷۸

۴-۱۷- تعداد برگ یک ماه پس از نشاء: ۷۹

۴-۱۸- طول ساقه یک ماه بعد از نشاء: ۸۰

۴-۱۹-تعداد برگ ۳ ماه بعد از نشاء: ۸۲

۴-۲۰- طول ساقه ۳ ماه بعد از نشا: ۸۴

۴-۲۱- تعداد برگ ۵ ماه بعد از نشا: ۸۶

۴-۲۲- طول ساقه ۵ ماه پس از نشاء: ۸۸

۴-۲۳- درصد اسانس: ۹۱

۴-۲۴- کلروفیل a: 92

۴-۲۵-کلروفیل b : 94

۴-۲۶-کلروفیل کل: ۹۵

۴-۲۷- فتوسنتز: ۹۶

۴-۲۸- هدایت روزنه ای: ۹۸

۴-۲۹- دمای برگ… ۹۹

۴-۳۰- مقاومت روزنه ای: ۱۰۰

۴-۳۱- تعرق.. ۱۰۱

۴-۳۲- فلورسانس کلروفیل متغیر: ۱۰۲

۴-۳۳- فلورسانس کلروفیل حداکثر: ۱۰۴

۴-۳۴- نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر: ۱۰۵

نتیجه گیری.. ۱۰۶

پیشنهادات.. ۱۰۸

منابع.. ۱۰۹


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات