دانلود مقاله جایگاه علم و دین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله جایگاه علم و دین

دانلود مقاله جایگاه علم و دین

جایگاه علم و دین

وقتی درمورد جایگاه علم ودین صحبت می کنیم ، در واقع می خواهیم بدانیم این مسأله ازمسائل کدامعلم است ، در کجا و چه دانشی درباره علم ودین صحبت می شود.

مسأله علم ودین بیشتر دردو دانش مورد توجه و محل بحث است، یکیالهیات و دیگریفلسفه دیناز آنجا که این دو دانش با مسائل دینی سرو کار دارند ، به بحث علم ودین ومناسبات بین آن دو می پردازند، اما این مسأله برای فردمتدیننیز که طالب علم هم هست ولو اینکه درفلسفه دین و الهیات کار نکند، مطرح است، چون او هم تحت تأثیرکنجکاویفطری ، در طلب علم است و علم رادوست دارد و از آن سو دین را هم می خواهد ، پس بحث علم ودین از این حیث برای فردمتدین مطرح می شود.

·         بنابر این جایگاه این مسأله دانش فلسفه دین و الهیات است و هر کدام از جهتی بهاین مسأله می پردازند.متألهاناز بابشبهه شناسیبه مسأله علم ودین و به ویژه بهمسألهتعارض علم ودینمی پردازند.
·         وظایف متألهان علی العموم عبارت است از تبیین مفاهیم و اثبات عقاید دینی و دفعشبهات ، به این لحاظ الهیات موضوع و روش واحد ندارد و برای انجام وظایف یاد شده درموضوعات متعدد وارد می شود و از روشهای مختلف بهره می گیرد و به سخن دیگر الهیاتکثیر الموضوع و کثیرالروش است. محور وحدت بخش مسائل الهیات غایت واحد و آن دفاع ازدین است.
·         ولی نگاه فلسفه دین به مسأله مناسبات علم ودین از منظر دیگری است ،فیلسوفان دیناز منظر برون نگر مسائل دینیرا مورد بحث قرار می دهند و مباحثی از قبیل بررسیادله اثبات وجود خدا،زبان دین،وجه حاجت بشر به دین ، مناسبات علم ودین و … را تبیین و تحلیل می کنند.

فهرست

جایگاه علم و دین.. ۱

رابطه دین با علم. ۲

تعارض میان علم ودین.. ۳

تعاضدو سازگاری علم ودین.. ۵

سازگاری علم و دین در اندیشه اسلامی… ۵

هماهنگی بین علم ودین در اندیشه امام خمینی… ۷

ریشه‏هاى جدا انگارى علم و دین از منظر امام خمینى قدس‏سره. ۱۱

الف: نقشه های استعمار. ۱۱

ب: تبلیغات دامنه‏دار علیه منادیان دین.. ۱۱

ج:اختلاف اندازى بین دانشگاهیان و روحانیت… ۱۲

د: نظریه دیدگاه جدایى دین از سیاست… ۱۲

و: جدا سازى مراکز فرهنگى و علمى جدید و قدیم. ۱۲

ه: وابستگى به قدرت‏هاى جهانى عامل جدایى از دین.. ۱۳

ی:ممانعت از وحدت دو قشر متفکر حوزه و دانشگاه. ۱۴

رابطه علم ودین از نظر علامه طبا طبایی… ۱۴

الف: معیار و ملاک و میزان بودن عقل.. ۱۴

ب: مصباح و چراغ نورانى بودن عقل.. ۱۵

ج: مفتاح بودن عقل نسبت‏ به شریعت… ۱۵

د: وحى به عقل نور مى‏دهد.. ۱۶

رابطه علم ودین در اندیشه شهید مطهری.. ۱۸

منابع :۲۰


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات