دانلود مقاله موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  دانلود مقاله موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

Paper music lyric lyrics Anonymous

دانلود مقاله موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

معرّفی سنایی و آثار او

نام و نسب حکیم

نام و کنیه و تخلّص سنایی چنان که تذکره نویسان ذکر کرده اند « ابوالمجد مجدود سنایی » و  نام پدر او به قول مورّخین و خودش در مثنوی « کارنامه ی بلخ » ، « آدم  »  است . او از خاندان بزرگ و دودمانی شریف بوده و رضی الدّین علی لالا که از مشایخ بزرگ صوفیّه است از همین خاندان بوده و پدر رضی الدّین شیخ سعید با حکیم سنایی ، پسر عمّ بوده است . سنایی در بعضی اشعارش به نژاد و  دودمان خویش افتخار می کند و به پاکی نژاد و نیای خویش اشاره می نماید        ( مدرّس رضوی ، ۱۳۸۵ : سی و سه ) .

فهرست مطالب

فصل اوّ ل : کلّیّات تحقیق   ۱
مقدّمه                       ۲
برخی مشکلات تقطیع       ۴
علائم اختصاری             ۵
نکات طرح پیشنهادی     ۶
فصل دوم : معرّفی سنایی و آثار او                                                        ۱۰
نام و نسب حکیم    ۱۰
زمان و محلّ ولادت                                                              ۱۰
آغاز شاعری حکیم  ۱۰
دوره های زندگی سنایی                                                          ۱۱
افسانه ای درباره ی علّت تحوّل سنایی                                              ۱۱
مسافرت های سنایی                                                              ۱۲
مذهب سنایی      ۱۲
ارادت حکیم به شیخ یوسف همدانی                                                ۱۲
وفات سنایی       ۱۳
آثار سنایی         ۱۳
مضامین در  اشعار سنایی                                                          ۱۵
خلّاقیّت در اشعار سنایی                                                          ۱۶
مقام سنایی       ۱۷
زبان سنایی        ۱۷
غزل با جلوه های عرفانی                                                         ۱۸
سنایی در غزل زهدیّه و قلندریّه                                                   ۱۸
پژوهش های انجام شده در مورد سنایی و آثارش                                  ۱۹
فصل سوم : معرّفی غزل                                                              ۲۲
غزل در لغت   ۲۲
غزل در اصطلاح                                                              ۲۲
غزل نام قالب یا مفهوم آن                                                         ۲۳
حوزه ی غزل     ۲۳
مضامین غزل    ۲۳
زبان غزل      ۲۴
منشأ غزل     ۲۴
غزل در تاریخ ادبیّات                                                             ۲۵
اقسام اصلی غزلیّات فارسی                                                      ۲۵
دوره های مختلف غزل                                                         ۲۵
سیر غزل       ۲۶
فصل چهارم : موسیقی شعر                                                           ۳۱
شعر ، رستاخیز کلمات                                                          ۳۱
موسیقی       ۳۲
پیوند شعر و موسیقی                                                            ۳۳
انواع موسیقی شعر                                                              ۳۳
عروض           ۳۳
بیت             ۳۴
مصراع            ۳۴
واج             ۳۴
هجا             ۳۵
ارکان           ۳۵
سالم و مزاحف    ۳۶
مثمّن و مسدّس و مربّع                                                           ۳۶
عروض و ضرب ( عجز ) ، صدر و ابتدا                                         ۳۷
تقطیع              ۳۷
مراحل تعیین وزن یک شعر فارسی                                               ۳۸
بحر              ۳۹
شش دایره ی مشهور بحر های عروضی                                          ۴۰
ذوبحرین         ۴۱
وزن              ۴۱
تأثیرات وزن       ۴۳
عوامل مؤثّر بر چگونگی حالت وزن                                              ۴۴
عوامل تغییر دهنده کیفیت موسیقی در اوزان                                       ۴۵
اوزان و مفاهیم     ۴۶
اوزان نا مطبوع    ۴۸
اوزن شفّاف و اوزان کدر                                                         ۴۹
اوزان خیزابی و اوزان جویباری                                                  ۴۹
اوزان دوری        ۴۹
قافیه            ۵۰
نقش های قافیه    ۵۱
حروف قافیه      ۵۱
حرکات قافیه     ۵۲
عیوب قافیه       ۵۲
اصناف و انواع قافیه                                                            ۵۳
حدود قافیه     ۵۳
انواع قافیه ها از نظر جایگاه                                                    ۵۴
انواع قافیه های هنری                                                           ۵۴
قافیه های مردّف  ۵۵
ردیف         ۵۵
علّت توجّه ایرانیان به ردیف                                                    ۵۶
عوامل مهم در پیدایش ردیف در شعر فارسی                                     ۵۶
سود های ردیف   ۵۷
زیان های ردیف   ۵۷
ردیف بدون قافیه                                                              ۵۷
حاجب           ۵۸
فصل پنجم : موسیقی شعر در غزلیّات سنایی                                            ۶۰
۱-  رمل         ۶۰
۱-۱- رمل مثمّن محذوف                                                   ۶۰
۱- ۲-  رمل مثمّن مقصور                                                    ۹۰
۱-۳- رمل مثمّن مقصور عروض محذوف ضرب                             ۱۱۱
۱-۴- رمل مثمّن مخبون محذوف                                         ۱۱۱
۱- ۵ – رمل مثمّن مخبون محذوف سالم صدر و ابتدا                         ۱۱۲
۱- ۶ – رمل مثمّن مخبون مقصور                                          ۱۱۵
۱- ۷ – رمل مثمّن مخبون مقصورعروض اصلم مسبّغ ضرب                ۱۱۶
۱- ۸ – رمل مثمّن مخبون اصلم                                           ۱۱۷
۱-۹ – رمل مسدّس محذوف                                            ۱۱۸
۱- ۱۰ – رمل مسدّس مقصور                                           ۱۲۷
۱- ۱۱ – رمل مسدّس مخبون محذوف                                     ۱۳۳
۱- ۱۲ – رمل مسدّس مخبون اصلم مسبّغ عروض مقصور ضرب             ۱۳۴
۲- هزج      ۱۳۵
۲-۱ -هزج مثمّن سالم                                                    ۱۳۵
۲- ۲- هزج مثمّن مسبّغ                                                    ۱۴۶
۲- ۳- هزج مثمّن اخرب                                                   ۱۴۷
۲- ۴- هزج مثمّن مکفوف مقصور                                          ۱۵۲
۲- ۵ – هزج مثمّن اخرب محذوف                                         ۱۵۳
۲- ۶- هزج مثمّن اخرب مقصور                                            ۱۵۴
۲- ۷- هزج مثمّن اخرب مکفوف محذوف                                   ۱۵۴
۲- ۸ – هزج مثمّن اخرب مکفوف مقصور                                   ۱۶۶
۲- ۹ – هزج مسدّس محذوف                                              ۱۷۳
۲- ۱۰- هزج مسدّس مقصور                                               ۱۷۸
۲- ۱۱- هزج مسدّس اخرب مقبوض صحیح عروض و ضرب                ۱۸۰
۲- ۱۲ – هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف                             ۱۸۲
۲- ۱۳ – هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور                                 ۱۹۳
۳- خفیف   ۰۵ ۲
۳- ۱- خفیف مسدّس مخبون                                             ۰۵ ۲
۳- ۲- خفیف مسدّس مخبون محذوف                                     ۰۵ ۲
۳-۳- خفیف مسدّس مخبون مقصور                                        ۰۹ ۲
۳- ۴ – خفیف مسدّس مخبون اصلم                                       ۱۱ ۲
۳- ۵- خفیف مسدّس مخبون اصلم مسبّغ                                   ۲۱۶
۴- مضارع    ۲۲۳
۴- ۱- مضارع مثمّن اخرب                                                ۲۲۳
۴-۲- مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف                               ۲۲۷
۴- ۳- مضارع مثمّن اخرب مکفوف مقصور                                ۲۳۰
۵- منسرح     ۲۳۵
۵- ۱- منسرح مثمّن مطوی مکشوف                                        ۲۳۵
۵- ۲- منسرح مثمّن مطوی مجدوع                                          ۲۳۸
۵- ۳- منسرح مثمّن مطوی موقوف                                         ۲۳۸
۵- ۴- منسرح مثمّن مطوی منحور                                         ۲۴۱
۶- رجز     ۲۴۲
۶- ۱- رجز مثمّن سالم                                                    ۲۴۲
۶- ۲- رجز مثمّن مذال                                                     ۲۴۴
۶- ۳- رجز مثمّن سالم عروض مذال ضرب                                  ۲۴۸
۶- ۴- رجز مثمّن مطوی احذّ مقصور                                       ۲۴۸
۷- مجتث     ۲۵۰
۷-۱ – مجتث مثمّن مخبون                                                 ۲۵۰
۷-۲ – مجتث مثمّن مخبون اصلم                                           ۲۵۰
۷-۳- مجتث مثمّن مخبون محذوف                                         ۲۵۱
۷- ۴- مجتث مثمّن مخبون مقصور                                          ۲۵۲
۷- ۵- مجتث مثمّن مخبون اصلم مسبّغ                                      ۲۵۳
۸- سریع       ۲۵۵
۸- ۱ – سریع مسدّس مطوی مکشوف                                       ۲۵۵
۸- ۲- سریع مسدّس مطوی موقوف                                        ۲۵۶
۹- متقارب     ۲۵۹
۹-۱ متقارب مثمّن سالم                                                     ۲۵۹
۹- ۲ – متقارب مثمّن محذوف                                             ۲۶۰
فصل ششم : نتیجه گیری                                                       ۲۶۲
جدول بحر ها و اوزان کاربردی در غزلیّات                                   ۲۶۴
نمودارستونی بحرها                                                        ۲۶۹
نمودار دایره ای درصد بحرها                                                ۲۷۰
نمودار ستونی انواع ردیف ها                                                ۲۷۱
نمودار دایره ای درصد غزل های مردّف و بدون ردیف                         ۲۷۳
نمودار ستونی حدود قافیه ها                                                 ۲۷۴
نمودار دایره ای درصد حدود قافیه ها                                         ۲۷۵
نمودار ستونی زحافات                                                       ۲۷۶
نمودار دایره ای درصد زحافات                                               ۲۷۷
نمودار دایره ای درصد قافیه های مقیّد و مطلق                               ۲۷۸
نمودار دایره ای درصد اوزان سالم و ناسالم                                ۲۷۹
نمودار ستونی موسیقی درونی                                               ۲۸۰
نمودار ستونی موسیقی معنوی                                               ۲۸۱
منابع و مآخذ      ۲۸۲


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات