پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

Project finance, corporate salary survey Zamzam

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

هدف و انگیزه انتخاب موضوع
دلیل ارائه این تحقیق و اهمین آن در این است ارائه لیست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامی شرکتها به یک نحو محاسبه می شود اما نحوه ارائه آن برای مدیران و استفاده کنندگان در تمامی شرکتها به یک شکل و یکسان نمی باشد و در این تحقیق سعی بر این بوده است که یکی از راههای ارائه این لیست مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که حسابداری دارای یک علوم و چهار چوب خاص می باشد اما استفاده از این قوانین کاملاً سلیقه‌ای می باشد که هر حسابدار بنا به نیاز شرکت و سلیقه خود روشی از این روشها را برای ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار می دهد. 
فهرست مطالب
فصل اول – کلیات 
مقدمه ۲
هدف و انگیزه انتخاب موضوع ۲
فرضیه تحقیق ۳
روش تحقیق ۳
نمونه آماری ۳
استفاده کنندگان از تحقیق ۳
تعریف واژه ها ۳
فصل دوم – مطالعات نظری 
مقدمه ۵
سیستم حقوق و دستمزد ۶
حسابداری حقوق و دستمزد ۶
لیست حقوق و دستمزد ۷
عوامل نظریه های حقوق و دستمزد ۸
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد ۹
سهم کارمند از سود در شرکت ۱۱
کنترلهای داخلی بر حقوق و دستمزد ۱۱
کنترل پرداختهای حقوق و دستمزد ۱۳
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان ۱۴
سیاستهای کلی حقوق و دستمزد ۱۴
کارکنان شرکت ۱۶
مزایا طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ۱۶
مراحل ایجاد نظام طبقه بندی و ارزیابی ۱۷
ضرورت و نقش ارزیابی مشاغل ۱۷
فصل سوم – فرضیات تحقیق
روش تحقیق ۲۰
موضوع فعالیت ۲۰
روشهای جمع آوری اطلاعات ۲۰
نمونه آماری ۲۰
اهداف شرکت ۲۰
کسور ۲۰
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص) ۲۱
پرداخت خالص (خالص پرداختن) ۲۱
کسور حقوق و مزایا ۲۱
کسور اجباری حقوق و مزایا ۲۲
کسور اختیاری حقوق و مزایا ۲۲
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای) سالانه کارمند ۲۳
اجزاء سیستم حقوق و دستمزد ۲۴
گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها ۲۵
محاسبه حقوق و مزایا ۲۵
کسوران حقوق و مزایا ۲۶
حق بیمه ۲۶
مالیات ۲۶
سایر کسورات ۲۷
چکهای حقوق و دستمزد ۲۷
انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزایا ۲۸
فصل چهارم- تحلیل نتایج 
حقوق ماهیانه ۳۰
نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری ۳۰
حق مسکن ۳۰
میزان عیدی کارکنان ۳۰
حق اولاد ۳۰
حق بیمه ۳۰
شرایط پرداخت حق بیمه ۳۱
پیوستها ۳۲


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات