تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات

دانلود تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشه توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی
۱-۱- تعریف توبه ۳
۱-۱-۱- تعریف لغوی ۳
۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی توبه ۴
۱-۲- احکام و شرایط توبه ۴
۱-۲-۱- شرایط پذیرش توبه ۵
۱-۲-۱-۱- عدم پذیرش توبه ای از افراد ۶
۱-۲-۱-۱-۱- مشرف به موت ۶
۱-۲-۱-۱-۲- کفار ۷
۱-۳- آثار توبه ۸
۱-۳-۱- آثار ثبوتی توبه ۸
۱-۳-۲- آثار اثباتی توبه ۸
۱-۳-۲-۱- سقوط مجازات ۸
۱-۳-۲-۲- قبول شهادت ۱۰
۱-۳-۲-۳- عفو امام ۱۰
۱-۴- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ۱۱
۱-۴-۱- علم قاضی و توبه ۱۲
۱-۴-۱-۱- توبه قبل از علم قاضی ۱۸
۱-۴-۱-۲- توبه بعد از علم قاضی ۲۲
۱-۴-۲- مرور زمان و توبه ۲۴
۱-۴-۲-۱- تبیین موضوع ۲۶
فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها
۲-۱- نقش توبه در حدود ۳۱
۲-۱-۱- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم ۳۲
۲-۱-۲- توبه بعد از اقرار به جرم ۳۳
۲-۱-۳- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود ۳۴
۲-۱-۴- زنا ۳۵
۲-۱-۵- لواط ۳۷
۲-۱-۶- مساحقه ۳۸
۲-۱-۷- شرب خمر ۴۰
۲-۱-۸- قوادی ۴۱
۲-۱-۹- سرقت ۴۲
۲-۱-۱۰- قذف ۴۴
۲-۱-۱۱- محاربه ۴۹
۲-۲- توبه در تعزیرات ۵۰
۲-۲-۱- تعریف تعزیر و اقسام آن ۵۰
۲-۲-۱-۱- تعریف تعزیر ۵۰
۲-۲-۱-۱-۱- تعریف لغوی تعزیر ۵۰
۲-۲-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی تعزیر ۵۱
۲-۲-۱-۲- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار ۵۲
۲-۲-۱-۳- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری ۵۳
۲-۲-۱-۴- بررسی فقهی تأثیر توبه ۵۴
۲-۲-۱-۴-۱- مرتد ۵۴
۲-۲-۱-۴-۲- ساب النبی ۵۵
۲-۲-۱-۴-۳- ساحر ۵۶
۲-۲-۱-۴-۴- آکل الربا ۵۶
۲-۲-۱-۴-۵- زندیق ۵۶
۲-۲-۱-۴-۶- مکتسل الصلوه ۵۷
۲-۲-۱-۵- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات ۵۷
۲-۲-۱-۵-۱- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده‌۵۱۲ ۵۷
۲-۲-۱-۵-۲- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده ۵۲۱ ۶۳
۲-۳- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات ۶۹
۲-۳-۱- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص ۶۹
۲-۳-۲- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات ۷۰
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ۷۱
فهرست منابع ۷۶


قیمت : 7500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات