پایان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  پایان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

Thesis characteristics of municipal accounting

دانلود پایان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

فصـل اول
خصوصیات حسابداری شهـرداری ها
حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

فهرست مطالب
فصل اول صفحه
خصوصیات حسابداری شهرداری …………………………………………………………………. ۱
روش حسابداری ……………………………………………………………………………………….. ۱
روش نگهداری حسابها……………………………………………………………………………….. ۲
بودجه ……………………………………………………………………………………………………… ۳
تهیه وتنظیم بودجه ……………………………………………………………………………………… ۳
فصل دوم
تعاریف ……………………………………………………………………………………………………. ۷
حسابهای عمومی (بامانده بدهکار)…………………………………………………………………. ۸
حسابهای عمومی (بامانده بستانکار)………………………………………………………………… ۸
بستانکاران ………………………………………………………………………………………………… ۹
بانک /صندوق ………………………………………………………………………………………….. ۹
پیش پرداخت وعلی الحساب ………………………………………………………………………. ۱۱
تنخواه گردان …………………………………………………………………………………………… ۱۳
تامین اعتبار……………………………………………………………………………………………….. ۲۱
فصل سوم
طبقه بندی عملیات …………………………………………………………………………………….. ۲۴
طبقه بندی هزینه ها…………………………………………………………………………………….. ۲۶
انواع درآمد……………………………………………………………………………………………… ۲۸
وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار………………………………………………………………………. ۲۹
استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگر……………………………………… ۳۱
سپرده هاووجوه امانی ……………………………………………………………………………….. ۳۳
فصل چهارم
دارائیهای جاری ……………………………………………………………………………………… ۳۷
دارائیهای ثابت …………………………………………………………………………………….. ۳۸
عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت ……………………………………………………….. ۴۲
فروش .زائل کردن .حذف دارائی ثابت ……………………………………………………. ۴۴
مشارکت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی ………………………………. ۴۵
بدهی های جاری ………………………………………………………………………………….. ۴۶
فصل پنجم
عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها………………………………………………. ۵۰
بستن حساب تنخواه گردان پرداخت ………………………………………………………… ۵۰
بستن حساب تنخواه گردان حسابداری …………………………………………………….. ۵۳
تعدیلات یا اصلاحات …………………………………………………………………………… ۵۵
بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )…………………………………………………………. ۵۷
بستن حسابهای موقت ……………………………………………………………………………. ۵۸
گزارشهاوصورتحسابهای مالی ………………………………………………………………… ۶۰
صورتحساب مازاد…………………………………………………………………………………. ۶۴
ترازنامه ………………………………………………………………………………………………. ۶۵
صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانک ………………………………………………… ۷


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات