مقاله همایشی مدیریت بازاریابی ورزشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  مقاله همایشی مدیریت بازاریابی ورزشی

دانلود مقاله همایشی مدیریت بازاریابی ورزشی

سلام یک مقاله همایشی برای دانشجویان رشته مدیریت ورزشی هست با عنوان مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در استخرهای خصوصی ودولتی شهر کرمانشاه است ،که تضمینی برای هر همایشی بفرستین مورد قبول واقع میشه و عزیزان مال هر شهری هستن میتوانند به جای کرمانشاه شهر خودشون رو جایگزین کنن

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و مقایسۀ کیفیت خدمات و رضایتمندی و حضور مجدد مشتریان استخرهای دولتی و خصوصی شهر کرمانشاه از نظر مشتریان بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. بدین منظور ۴۱۷نفر از مشتریان استخرهای دولتی و خصوصی( ۲۰۵ نفر از استخرهای دولتی و ۲۱۲ نفر استخرهای خصوصی) با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامهای چین لیو ( ۲۰۰۸ ) بود که روایی محتوایی و صوری آن قبلا توسط اساتید متخصص تایید شده بودو پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد (۹۱/۰٫(α =برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمونtمستقل و من ویتنی استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری در کیفیت خدمات از جمله موارد کیفی ملموس، اعتماد، پاسخگوئی، اطمینان و همدلی در استخر های دولتی و خصوصی وجود داشت(۰۰۱/۰٫(P<در تمامی مؤلفه های مذکور، کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان دراستخرهای خصوصی بهتر ازاستخر های  دولتی بود.و احتمال حضور مجدد مشتریان در استخرهای خصوصی بیشتر از دولتی بود.


قیمت : 30000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات