پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

The relationship between stress and burnout among staff and workers of Iran Khodro Diesel

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانه ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.

بدین منظور تعداد ۶۰ نفر از شاغلین ( ۳۰ نفر کارمند اداری و ۳۰ نفر کارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامه فرسودگی شغلی با ۲۲ ماده و پرسشنامه استرس با ۱۰ ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی‌ () مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مقدمه:
گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی  را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده‌اند شاید هم براستی دوران ما عصر فشارهای روانی است. دوره‌ای که در آن انسان بشر از هر زمان دیگر در معرض عوامل فشارزا  قرارگرفته و مسائل ومشکلات بیشماری از هر سو او را احاطه کرده‌ است.
این فشارها به طور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان ها و گسترش تفکیک‌ها،‌ ابزارها و دیگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب، افزایش هم می‌یابد.
فشار روانی یا استرس که واژه اصلی آن ریشه در زبان لاتین دارد در قرن هفدهم میلادی بسیار متداول بوده و به بعضی سختی، دشواری، فلاکت و محنت به کار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو،‌ فشار، زور و تلاش بسیار متغیر یافته است ( تیموری، ۱۳۸۳).

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

طرح مسئله و چهارچوب نظری آن …………………………………………………….

اهمیت یا ضرورت پژوهش………………………………………………………………..

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………..

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………..

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………..

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: استرس شغلی

شغل چیست ……………………………………………………………………………………

حرفه ……………………………………………………………………………………………..

وظیفه …………………………………………………………………………………………….

گروه شغلی …………………………………………………………………………………….

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی ………………………………………….

تاریخچه‌ی روان شناسی کار در ایران ……………………………………………….

فشار روانی یا استرس چیست؟ …………………………………………………………

به طور کلی دو نوع استرس وجود دارد  ……………………………………………

عوامل موثر در ایجاد استرس …………………………………………………………..

استرس شغلی …………………………………………………………………………………

مراحل فشار روانی ………………………………………………………………………….

نشانه های سازگاری عمومی ……………………………………………………………

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …………………………………….

پیامدهای فشار عصبی ……………………………………………………………………..

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …………………………………….

پیامدهای فشار عصبی ……………………………………………………………………..

تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ……………………………..

استراتژی‌های مقابله با فشار روانی …………………………………………………..

استراتژیهای مقابله فردی …………………………………………………………………

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان ………………………………………….

هدف از مشاوره روانی چیست ………………………………………………………….

تقویت مبانی دینی …………………………………………………………………………….

بخش دوم: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی چیست ……………………………………………………………………

فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد ……………………………………………..

نشانه‌های فرسودگی شغلی ………………………………………………………………

انواع فرسودگی شغلی ………………………………………………………………………

پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………..

پژوهش‌های انجام شده در ایران ………………………………………………………

پژوهش های انجام شده در خارج ……………………………………………………..

نتیجه نهایی …………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه آماری…………………………………………………………………………………….

روش نمونه‌گیری …………………………………………………………………………….

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….

روش اجرا ……………………………………………………………………………………..

طرح پژوهشی …………………………………………………………………………………

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی

توصیف مطرح تحصیلات نمونه مورد بررسی …………………………………….

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت متاهل ………………………….

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ سابقه کار …………………………………

توصیف نمرات فرسودگی شغلی دو گروه ………………………………………….

توصیف نمرات استرس دو گروه ………………………………………………………

بررسی فرضیه اول …………………………………………………………………………

بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………

بررسی فرضیه سوم ……………………………………………………………………….

بررسی فرضیه چهارم………………………………………………………………………

فصل پنجم: بحث  و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………..

محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………..

پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………….

فهرست منابع ………………………………………………………………………………….

پیوستها ………………………………………………………………………………………….

جدول (۱ـ۲) مدل فشار شغلی ……………………………………………………………

جدول (۲ـ۲) مدل استرس …………………………………………………………………

جدول (۳ـ۲) مقدار فشار عصبی ( LCUS ) …………………………………………

جدول (۱ـ۴) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده سن کارگران ……………………..

جدول (۲ـ۴) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده  و سن کارمندان ………………..

جدول (۳ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی سن آزمودنی ………

جدول (۴ـ۴) توزیع فراوانی سطح تحصیلات حجم نمونه مورد بررسی……

جدول (۵ـ۴) توزیع فراوانی حجم نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت تأهل

جدول (۶ـ۴) توزیع فراوانی سابقه کار کارگران …………………………………..

جدول (۶ـ۴) توزیع فراوانی سابقه کار کارمندان ………………………………….

جدول (۷ـ۴) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارگران ……………….

جدول (۸ـ۴) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارمندان ………………

جدول (۹ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات فرسودگی شغلی دو گروه

جدول (۱۰ـ۴) توزیع فراوانی نمرات استرس کارگران ………………………….

جدول (۱۱ـ۴) توزیع فراوانی نمرات استرس کارمندان …………………………

جدول (۱۲ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات استرس دو گروه

جدول (۱۳ـ۴) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی ……

جدول (۱۴ـ۴) تست لون برای آزمودنی یکسانی واریانس‌ها ………………….

جدول (۱۵ـ۴) نتایج آزمــون  T برای مقایسه میــانگین های ســطح تفکــر دو گروه

جدول (۱۶ـ۴) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی ……

جدول (۱۷ـ۴) تست لون برای آزمون یکسانی واریانس‌ها …………………….

جدول (۱۸ـ۴) نتایج آزمون T برای مقایسه  میانگین های سطح تفکر دو گروه

جدول (۱۹ـ۴) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی …………..

جدول (۲۰ـ۴) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی …………..

نمودار (۱ـ۲) رابطه استرس و عملکرد ……………………………………………….

نمودار (۲ـ۲) مراحل بروز فشار روانی ………………………………………………

نمودار (۳ـ۲) سندروم سازگاری عمومی ……………………………………………

نمودار (۱ـ۴) توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در گروه‌های ۵ ساله به تفکیک نوع شغل

نمودار (۲ـ۴) توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل

نمودار (۳ـ۴) توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل

نمودار (۴ـ۴) میانگین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه مورد بررسی ……

نمودار (۵ـ۴) میانگین نمرات استرس دو گروه مورد بررسی ………………..

فهرست منابع پایان‌نامه‌ها
ـ تیموری، مینا ( ۱۳۸۳) بررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی، پایان نامه کارشناسی چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
ـ دباغ، پارمشیاه (۱۳۷۳) بررسی تاثیر روانی و کارایی مدیران وزارت جهاد سازندگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی
ـ گمرکی ،حمیده (۱۳۸۳) رابطه بین رضایت شغلی و استرس ، پایان‌نامه کارشناسی چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات