روایی، پایایی، طراحی پرسشنامه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  روایی، پایایی، طراحی پرسشنامه

Validity, reliability, questionnaire design

روایی، پایایی، طراحی پرسشنامه

در این فایل آموزشی همراه با مثال های کاربردی به تشریح، روایی، پایایی و طراحی پرسشنامه که برای تمامی رشته های مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی و… قابل بهره برداری است، پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
روایی در پرسشنامه به چه معناست؟
ویژگی های روش های سنجش روایی
روایی سازه در تعیین روایی پرسشنامه
روش تعیین روایی سازه
الف) همبستگی
ب) تغییرات
ج) تفاوت های گروهی
د) تحلیل منطقی
ه) تحلیل عاملی
معرف های ابعاد پنج گانه
و) روش چند صفتی-چند روشی
روایی محتوا در روایی پرسش نامه
روایی وابسته به معیار در روایی پرسشنامه
الف) روایی پیش بین
ب)روایی همزمان
ج) ویژگی های مطلوب ملاک
روش بازآزمایی در تعیین پایایی پرسشنامه
روش موازی (فرم همتا) در سنجش پایایی پرسشنامه
روشهای سنجش پایایی
طیف بوگاردوس در طراحی سوالات پرسشنامه
طیف تورستن در طراحی سوالات پرسشنامه
طیف لیکرت در طراحی سوالات پرسشنامه
طیف مقایسه زوجی در طراحی سوالات پرسشنامه
چگونه از این ابزار استفاده نمائیم
طیف گاتمن در طراحی سوالات پرسشنامه
طیف اوزگود (روش قطبین) در طراحی سوالات پرسشنامه
الف: مزایا
ب: معایب
محدودیت ها
کاربرد پایایی در آزمایشات میدانی
اعتبار بیرونی
اعتبار سازه
دیدگاه انتقادی
عدم تضمین اعتبار بیرونی
عدم تضمین اعتبار ساختاری
عدم تضمین اعتبار درونی
تهدید هایی برای اعتبار ساختاری
الف) دلسردشدن آزمودنیها
ب) رفتار جبرانی آزمودنیها
ج) انتقال شیوه ی اقدامات آزمایش
چگونه می توان به دلائل آلفای کرونباخ منفی پی برد؟


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات