دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات رادیو و تلویزیون

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات رادیو و تلویزیون

دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات رادیو و تلویزیون گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری گزارش کارآموزی تعمیرات لپ تاپ گزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر گزارش کارآموزی تعمیرات تلویزیون دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات تلویزیون گزارش کار کارآموزی تعمیرات تلویزیون گزارش کارآموزی تعمیر تلوزیون گزارش کارآموزی الکترونیک تعمیرات تلویزیون دانلود رایگان گزارش کارآموزی تعمیرات تلویزیون

Radio and TV Repair

 

گزارش کارآموزی تعمیرات رادیو و تلویزیون
فهرست                                                           صفحه
بخش اول:                                                                      ۳
مقدمه و تشکر
بخش دوم:                                                                      ۴
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
بخش سوم:
آشنایی کامل با تلویزیون ومدارات درونی آن                                                 ۵
بخش چهارم:
آزمون آموخته ها و عیب یابی و رفع عیب های یک تلویزیون                 ۱۰ – ۳۶ 
بخش پنجم:
آشنایی کامل با رادیوومدارات درونی آن                                                      ۳۶
بخش ششم:
آزمون آموخته ها و عیب یابی و رفع عیب های یک دستگاه رادیو          ۳۶ – ۵۰
مقدمه وتشکر
حمدوسپاس خداوندراکه به ماتوفیق عنایت فرمودتابتوانیم قدمی هرچندکوچک درجهت به ثمررساندن اهداف آموزشی فنی جامعه برداریم.
هدف ازکارآموزی وگزارش کار،آشنایی مادانشجویان وبه کارگیری آموخته هادراین زمینه وپیاده سازی آن وتطبیق آن بارشته موردنظرمیباشد.
منظورازکارآموزی،دوره ای که درطی آن دانشجوپس ازگذاردن تعداد واحدهای درسی مشخصی،دریکی ازمراکزتعیین شده درآنجامشغول به فعالیت می کندتابه منظوراستفاده ازآموخته های علمی وفنی،بالابردن توان علمی واجرایی خوددررشته مربوطه وامکان تاثیرمتقابل تئوری عملی ویاعلم وتکنیک بانحوه رفع نیازهای اساسی وضروری جامعه آشناگردد.
این جزوه برمبنای ریزبرنامه واندوخته های علمی وعملی که درمدت کارآموزی بدست آمده درموردعیوب تلویزیون ورادیوونیزنحوه کارکرد هرکدام به صورت مجزا می باشد.
ازآنجاکه این گزارش کاربایددارای ویژگی های خاص وجذابیت کافی باشد،سعی شده سبک نوین درتدوین این گزارش ارائه شود.امیداست ضمن درنظرداشتن کاروتلاش که درتالیف وتهیه این جزوه گشته،ازراه لطف ومحبت وبزرگی اشتباهات وکاستی ها را گوشزد فرمایید.
آشنایی با محیط کار و مکان کارآموزی من :
مکان کارآموزی من دررابطه باتعمیرات تلویزیون ورادیوضبط می باشد. نزدیکی تعمیرگاه به محل سکونت ما واعتمادی که مردم ومشتریان از او دارند باعث شده که من این مکان را به عنوان مکان کار آموزی خود درنظر بگیرم .
این تعمیر گاه حدود چهارسال سابقه کاری دارد . لوازمی که این تعمیر گاه ،تعمیر می کند رادیو وتلویزیون ودستگاهای سی دی وغیره است . از آنجای که مدارات رادیو وتلویزیون با درس ورشته مطابقت دارد، من هم موضوع کارآموزی را در مورد تعمیرات  رادیو وتلویزیون انتخاب نموده ام .
نحوه  تعمیر وعیب یابی مدارات توسط استاد کار با ما کاملا متفاوت است چون استاد کارباتوجه به سابقه زیاد ونیز مهارتی که در کارخود دارد ،با نگاه کردن به دستگاه ویا روشن کردن یک دستگاه معیوب می تواند عیب رابه درستی تشخیص دهد. که این تشخیص را از سابقه کار وعیب های مدارات قبلی در دستگاها کسب کرده است بدون این که از اهم متر یا ولتمتر ویا دستگاه دیگر استفاده کند.  ولی ما چون نه عیب یابی کردیم ونه تعمیر کارهستیم ،باید از اهمتر واین گونه ابزار ها استفاده کنیم . که درآینده به نحوه عملکردونحوه عیب یابی دستگاههای موردنظرمی پردازیم.
* آشنایی کامل با تلویزیون ومدارات درونی آن
مکان کارآموزی من دررابطه باتعمیرات تلویزیون ورادیوضبط می باشد.که درآینده به نحوه عملکردونحوه عیب یابی دستگاههای موردنظرمی پردازیم.دستگاه تلویزیون درلغت به معنای دورنشان یا نمایانگراجسام دورمی باشد.
اماآنچه دراصطلاح عموم تلویزیون نامیده میشودعبارت است ازدستگاه مخصوصی ازمصنوعات بشرقرن بیستم است که به کمک آن،بااطلاعات وصحنه های موردنظرازیک نقطه به نقطه دیگرتوسط امواج الکترومغنا طیسی منتقل میشود
.برای درک مسائل تکنیکی وفنی تلویزیون،این دستگاه رابه دوبخش تقسیم می کنیم:
قسمت تغذیه
هردستگاه یامدارالکترونیکی برای آنکه بتواندکارخودراانجام دهد،نیازبه انرژی دارد.کارمنبع تغذیهعبارت است ازتهیه ولتاژDCمناسب برای مدارات مختلف یک دستگاه الکترونیکی.اجزای یک منبع تغذیه:
صافی
فیلتر
رگولاتور


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات