پایان نامه تست های غیر مخرب التراسونیک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پایان نامه تست های غیر مخرب التراسونیک

Thesis for ultrasonic nondestructive testing

دانلود پایان نامه تست های غیر مخرب التراسونیک

پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید؛ تست های غیر مخرب التراسونیک

چکیده:
امواج فراصوتی در اثر برخورد به مرز مشترک دو جسم علاوه بر بازتاب، شکست و تغییر حالت، در اطراف مرز مشترک دچار پراکندگی می‌شوند. در صورت تداخل همفاز امواج پراکنده شده حول جسم الاستیک، تشدید صورت می گیرد که در طیف امواج پراکنده شده به صورت افت انرژی نمایان می شود. طیف امواج پراکنده شده بیانگر فشار برگشتی امواج تحت زاویه برگشت معین در فرکانسهای مختلف می باشد. مدل سازی پراکندگی امواج میتواند به بازرسی فراصوتی کمک نماید. در این روش، امواج صوتی با بسامد ۵/۰ تا ۲۰ مگا هرتز به درون قطعه فرستاده می‌شود. این موج پس از برخورد به سطح مقابل قطعه باز تابیده می‌شود. با توجه به زمان رفت و برگشت این موج، می‌ توان ضخامت قطعه را تعیین کرد. حال اگر یک عیب در مسیر رفت و برگشت موج باشد، از این محل هم موجی باز تابیده خواهد شد که اختلاف زمانی نسبت به مرحله اول، محل عیب را مشخص می‌کند. در این پژوهش علاوه بر اشاره به انواع امواج پیرامونی پراکنده شده سعی بر شناساندن اجزاء دستگاه فراصوتی و نحوه ی آزمونهای فراصوتی نیز شده است.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده
فصل اول: مفاهیم بنیادین
۱-۱ مقدمه
۱-۲ ماهیت فراصوت وچگونگی تولید امواج فراصوتی
۱-۳ حالت های مختلف موج
۱-۴ انواع موجها و نحوه تولید آنها
۱-۴-۱ تولید امواج عرضی
۱-۴-۲ امواج ریلی
۱-۴-۳ امواج لمب
۱-۴-۴انواع موج های لمب
۱-۴-۵تولید امواج سطحی
۱-۵مناطق صوتی
۱-۵-۱ منطقه نزدیک
۱-۵-۲ منطقه دور
۱-۶ بازتاب و شکست
۱-۷ مپدانس صوتی
۱-۷-۱ نسبت امپدانس
۱-۸ انواع روش های بازرسی
۱-۸-۱ آزمون تماسی
۱-۸-۱-۱ روش پرتو مستقیم
۱-۸-۱-۲ روش پرتو زاویه ای
۱-۸-۱-۳ روش موج سطحی
۱-۸-۲ آزمون غوطه وری
۱-۸-۲-۱روش اول انجام آزمون غوطه وری
۱-۸-۲-۲ روش حباب ساز
۱-۸-۲-۳ روش پروب تایری
۱-۹ تاثیر نمونه مورد آزمون بر روی پرتوهای فراصوتی
۱-۹-۱ زبری سطح
۱-۹-۲ شکل یا دوره قطعه
۱-۹-۳ تغییر حالت امواج
۱-۹-۴ درشتی دانه بندی در نمونه مورد آزمون
۱-۹-۵ راستا و عمق ناپیوستگی
۱-۱۰ نوع نمایش اطلاعات بدست آمده در آزمون فراصوتی
فصل دوم: تجهیزات فراصوتی
۲-۱ ماهیت پروب و انواع آن
۲-۱-۱ ساختمان پروب
۲-۱-۲ حساسیت پروب
۲-۱-۳ قدرت تفکیک پروب
۲-۲ انواع پروب
۲-۲-۱ پروب های زاویه ای
۲-۲-۲ پروب های دوقلو (دوبلوره)
۲-۲-۳ پروب فرچه ای
۲-۲-۴پروب متمرکز کننده
۲-۳ نقش مواد واسط و نحوه انتخاب آنها در نوع آزمایش مربوط
۲-۳-۱انتخاب ماده واسط در آزمایش های غوطه وری
۲-۳-۲ انتخاب ماده واسط در آزمایش های تماسی
۲-۴ قطعات مرجع و انواع قطعات
۲-۴-۱مجموعه قطعات مساحت – دامنه
۲-۴-۲ مجموع قطعات فاصله -دامنه
۲-۴-۳مجموعه قطعات اصلیASTM51
۲-۴-۴ سایر قطعات مرجع
۲-۴-۵ قطعات تقلیدی 
۲-۵ اصول کار دستگاه فراصوتی و تجهیزات مورد استفاده در دستگاه 
۲-۵-۱ دکمه تاخیر
۲-۵-۲ محدوده 
۲-۵-۳ خلاصه کار دستگاه  
۲-۶ تجهیزات مورد استفاده در آزمون های بازتابی 
۲-۷ اجزاییک سیستم فراصوتی 
فصل سوم: کالیبراسیون و عملکرد سیستم 
۳-۱ کالیبراسیون دستگاه فراصوتی 
۳-۲ مراحل انجام کالیبراسیون 
۳-۲-۱ سنجش مساحت – دامنه 
۳-۲-۲ سنجش فاصله -دامنه 
۳-۲-۳ سنجش پروب 
۳-۳ آماده شدن جهت انجام آزمون
۳-۳-۱ انتخاب فرکانس
۳-۳-۲ انتخاب پروب
۳-۳-۳ قطعات مرجع استاندارد  
۳-۴ کالیبراسیون پروب ها 
۳-۵ تجهیزات لازم برای کالیبراسیون پروب   
۳-۵-۱ آرایش دستگاه 
۳-۵-۲ عملکرد سیستم   
۳-۵-۳ روش ثبت  
۳-۵-۴ جا به جا کننده  
۳-۵-۵ بازتابنده ها 
۳-۵-۶ پالس ساز 
۳-۵-۷ گیرنده با باند فرکانسی پهن 
۳-۵-۸ سیستم نمایش  
۳-۶ تفسیرنتایج بدست آمده از آزمون 
۳-۶-۱ نشانه های معمول درآزمون غوطه وری 
۳-۶-۲ شکل نشانه در آزمون های تماسی 
فصل چهارم: اقدامات و مراحل کار با دستگاه به صورت عملی  
۴-۱ کاربرد های صنعتی آزمون های فراصوتی 
۴-۲ فلسفه انجام آزمون  
۴-۳ مجریان آزمون 
۴-۴ معیار آزمون  
۴-۵ روش انجام آزمون  
۴-۶ هدف از انجام آزمون   
۴-۷ اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فراصوتی مورد نظر  
۴-۸ مراحل کالیبراسیون پراب نرمال مورد استفاده در آزمون با بلوک مرجع V1 
۴-۹ چک کردن دستگاه التراسونیک از نظر صحت کارکرد 
۴-۹-۱ خطی بودن محور زمانی
۴-۹-۲ خطی بودن تقویت کننده 
۴-۹-۳ تفکیک پذیری
۴-۹-۴ قدرت نفوذ  
۴-۱۰ مرحله نهایی آزمون فراصوتی  
نتیجه گیری 
پیوست  
منابع و مراجع 
چکیده (به انگلیسی)
فهرست جداول و شکل‌ها


قیمت : 18000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات