دانلود پروژه علل و ریشه های جرم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه علل و ریشه های جرم

دانلود پروژه علل و ریشه های جرم ریشه های جرم ریشه های جرم و جنایت ریشه های وقوع جرم ریشه یابی جرم ریشه جرم و جنایت دانلود پروژه علل و ریشه های جرم

 

The roots of crime

 

علل و ریشه های جرم
چکیده
روزافزون جرم و جنایت یکی از مشکلاتی است که انسان عصر حاضر با آن روبه رو است. نگارنده اعتقاد دارد که علّت اصلی این مشکلات، جدا شدن انسان از فطرت انسانی و آموزه های وحیانی است; در حالی که قرآن کریم از بینش ها و راه حل های عملی برای فائق آمدن بر این مشکلات و پیشگیری از انحراف های اجتماعی سرشار است. وی با رویکردی قرآنی، عوامل و ریشه های درونی جرم و انحراف را پژوهش کرده است. در یک بخش از رساله، به بحث از سابقه، تعریف، هدف و فایده آسیب شناسی اجتماعی، ماهیت انحراف و کجروی از منظر جامعه شناسی، و ذکر برخی دیدگاه ها در این زمینه و نیز ذکر اقسام انحراف و کجروی از زاویه آسیب شناسی اجتماعی و از نگاه آیات قرآن پرداخته، و در بخش دیگر، علل و عوامل پیدایش انحراف و جرم را در تبیین مفاهیمی چون عامل، علّت، انگیزه و شرط جرم و نیز تک عاملی بودن جرم و انحراف و جزمیت یا عدم جزمیت عوامل آن و نیز عوامل درونی جرم و انحراف، از جمله وراثت، عوامل زیستی و عوامل روانی عاطفی آن بررسی کرده، و در هر مورد آیات مربوط به موضوع را آورده رشد است
شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.
از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.
فهرست مطالب
چکیده

مقدمه
کلیات
فصل اول :علل و ریشه های  جرم
گفتار اول : تعریف جرم
مبحث اول : عناصر عمومی جرم
مبحث سوم : تحلیل عنصر معنوی جرم
مبحث چهارم :جهل موضوعی مرتکب
مبحث پنجم :وضعیت حقوقی جرایم مادی صرف و جرائم غیر عمدی
الف) جرائم مادی صرف
ب) جرائم غیر عمدی
مبحث ششم : نقش عوامل موجهة جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری
 گفتار دوم : بررسی چند مفهوم کلی در جزا شناسی
مبحث اول : واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه
 مبحث دوم : تاریخچه ، خصوصیات و اهداف مجازات ها
بند یک – تاریخچه مجازات ها
 بند دو – خصوصیات و اهداف مجازات ها
مبحث سوم : انواع مجازات ها و دلایل له و علیه آن ها
 بند  اول : مجازات های عرفی
بند دوم :مجازات های شرعی
فصل دوم : تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ( شروع به جرم)
گفتار اول : دلایل موافقان و مخالفان مجازات ها
مبحث اول : دلایل موافقان و مخالفان مجازات اعدام
مبحث دوم : تعریف جرم در فقه اسلامی
مبحث سوم : تعریف علمای حقوق از جرم
بند اول : جرم در قانون مجازات اسلامی
بند دوم : عناصر تشکیل دهندۀ جرم
مبحث چهارم :تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)
گفتار دوم: نقد ساختار جرم در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عدم تدوین اصول و قواعد کلی
مبحث دوم : عدم رویة واحد درباره تعریف جرایم
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع
Abstract
مقدمه
انسان، موجود ارتقاء جو.، زیاده طلب، متمدن و در عین حال اجتماعی ا زهمان آغاز زندگی اش نیاز مند زندگی در جمع بود و زندگی در جمع اقتضای قوانین و دساتیری را داشت که به وسیله آن زندگی انسان ها را نظم ببخشد و حدود امیال ، خواسته ها و آرزوهای شان را تعیین کند، از زیاده روی ها جلوگیری کند و مرز منافع جمع و منافع فرد را تعیین کند و بالاخره راه ها و روش های بهتر زندگی کردن، در مسالمت و مفاهمه به سربردن را مشخص بدارد.
اما ، نباید از یاد برد که انسان علاوه بر اجتماعی بودن ، یک موجود خاطی نیز است و قانونی را که خودش وضع کرده است، زنجیر طلایی ای را که خود ساخته است ( البته به تأسی از قوانین الهی) گاه به خاطر منافع خودش تمایل به گسستن و پاره کردنش دارد تا از محدودیت ها خلاصی یابد و به حدود دیگران نیز تعدی نماید، حق دیگری را از آن خود نماید بدون این که کسی او را محکوم بخواند، از قدرت دست داشته اش استفاده کند و هر ان چه می خواهد همان کند و اگر مغلوب این خواسته ها شد، در حقیقت عمل ضد اجتماعی و اعمال خلاف قانون را مرتکب می شود. پس باید قوانین ضمانت اجرا داشته باشند و مؤیدات در قبال عمل خلاف قانون موجود باشد و ارگانی یا نهادی موجود باشد که این مویدات را با درنظرداشت نحوه و چگونگی مرتکب و ارتکاب آن تطبیق نماید… به این نتیجه می رسیم که مجازات از همان آوانی که قانون به ساده ترین شکل آن و ابتدایی ترین وجه ممکن در جوامع بوجود آمده است، وجود داشته است. سیر تکامل آن ، تاریخچه ان ، نحوه اجرای مجازات ها و نوعیت مجازات های مذکور، اهداف و اصول کلی حاکم بر مجازات ها در ادوار مختلف متفاوت بوده است و روند تکاملی ای می پیموده است که با آمدن ادیان سماوی حالت برقراری و تأمین نسبی عدالت حکمفرما می گردیده است ولی تاریخ گواهی می دهد که همواره حاکمان ، فرمانروایان، شیوخ و روحانیون به عنوان علمداران و پرچمداران دین و شریعت و تطبیق کننده مجازات ها هدف اصلی مجازات را از یاد برده اند و به جای برقراری عدالت با تطبیق افراطی مجازات به سوی ظلم و تعدی گام برداشته اند.
جزا شناسی Penology  یا Penologie  که یکی از رشته های جوان و مهم علوم جنائیست و ارتباط تنگاتنگی با علم زندان ها ، حقوق جزا و کریمنولوژی دارد، بخشی مهم آن را بحث در مورد مجازات ها یا جزا ها تشکیل میدهد. اهمیت این علم وقتی ثابت می گردد که مفیدیت عملی آن برازنده می شود. طور مثال در ساحه عمل همان طوری که برای یک داکتر تشخیص و تجویز موثرترین و بهترین دوا برای مریض و مراجعه کننده اش مهم است، برای یک متخصص حقوق ، حقوقدان، قاضی ، خارنوال و یا هر صاحب نظر دیگر در این رشته، تشخیص بهترین مجازات ، تطبیق و تجویز آن که ما را به اهداف مجازات نزدیکتر بسازد ، لازمی به نظر می رسد.
مجموعه حاضر حاوی مطالبی در مورد مفاهیم جرم، جزا، تاریخچه جزا، اهداف آن، انواع آن و نظریات موافق و مخالف پیرامون نوعیت جزاها می باشد. علاوتا آن قسمت از مواد قانون جزای کشور را که به طور مشخص جزاها را ( هر یک جزاهای اصلی ، تبعی ، تکمیلی و تدابیر امنیتی …) را در بر دارد نیز غرض وضاحت بیشتر ذکر نموده ام. هدف از تهیه این مبحث تحقیق و علم یافتن بیشتر در باره مضمون جزاشناسی می باشد که منحیث یک علاقمند موضوعات حقوقی انجامش داده ام. ممکن کمی ها و کاستی هایی در این مبحث موجود باشد چراکه به شکل اجمالی به مباحث پرداخته ام ولی انتقادات و نظریات سازنده شما عزیزان باعث اصلاح آن خواهد بود…


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات