دانلود پروژه نظام آموزشی استرالیا

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  پروژه نظام آموزشی استرالیا

دانلود پروژه نظام آموزشی استرالیا نظام آموزشی استرالیا pdf نظام آموزشی در استرالیا نظام آموزشی کشور استرالیا تاریخچه نظام آموزشی استرالیا کتاب نظام آموزشی استرالیا مقایسه نظام آموزشی ایران و استرالیا مقایسه نظام آموزشی ایران با استرالیا نظام آموزش عالی استرالیا نظام آموزش و پرورش استرالیا

 

Australian education system

 

پروژه نظام آموزشی استرالیا

ملاحظات تاریخی

استرالیا ازقرون پیش ، منطقه مسکونی گروههای خاص نژادی بود ه اسـت.ایـن سـرزمین نخسـتین بـار توسـط اسپانیائیها مشاهده گردید.اما هلندیان نخستین کسانی بودندکه پای بدانجا نهادند(سال1606).نخستین انگلیسـی کـه ازجزیـره اسـترالیا دیدن کرد دمپیر بود.او آهنگ کرانه های خاوری قاره تازه راکرد.اما توفانهای سهمگین او را از راهش باز گردانـد. ناگزیر به منطقه ای قدم نهاد که قبلا بوسیله هلندیان کشف شده بود. وی دربـاره ایـن سـرزمین کتـابی نوشـت کـه اروپائیان را بدان کنجکاوتر کرد.کشف و نقشه برداری واقعـی قـاره اسـترالیا هنگـامی صـورت گرفـت کـه نیـروی دریایی بریتانیا در سال 1768 هیئتی به سرپرستی ناخدا جیمز کـوک بـه آن دیـار فرسـتاد . وی در شـرق اسـترالیا بـه مکانی رسید که اینک دماغه هیکس نام دارد و از آنجا به سوی شـمال رانـد و قـدم بـه خـاک اسـترالیا گذاشـت .در اواسط نیمه دوم قرن هجدهم یک انگلیسی از طرف دولت بریتانیا مأموریـت یافـت کـه ناوگـانی مرکـب از هشـت کشتی را که حامل محکومان زندانی بود به قاره جدید ببرد.وی به بندرگاهی که کـوک اشـاره کـرده بـود واردشـد وکمی بعد آنجا را به مهاجرنشین کوچکی تبدیل کرد که کـم کـم گسـترده شـد وپایـه و اسـاس شهرسـیدنی قعلـی  گردید.سیدنی تا چندی مرکزی دور افتاده و بی بهره ازتمدن بود اما به علت وضع اقلیمی مساعد گله داری درآنجـا،  رو به پیشرفت گذاشت. بعد از آن درقرن نوزدهم تعدادی ازکاشفان برای جسـتجو و پیمـودن تمـام ایـن سـرزمین بـه فعالیت پرداختند. در اوایل این قرن، فلیندرز انگلیسی به نقشه برداری سواحل این قاره پرداخت و تا یک قرن پـس از  مرگ او دریانوردان از نقشه های جغرافیائی وی استفاده شایان می بردند .کار کشفیات ادامـه یافـت و انـدک انـدک استعمار انگلستان بر سراسر این قاره گسترش یافت. دو سال و نیم بعد افسری به نـام جیمـز اسـترلینگ، نزدیـک رود سودان،محل شهر پرت و بندر فرمانتل را تعیین کرد.پنجاه سال از نقشه برداری می گذشت و هنـوز کسـی از شـمال به جنوب یا از خاور به باختر این قاره سفر نکرده بود.دراین هنگام برای نخستین بار شخصی بنام آیـر بـا عـده ای از شرق به غرب استرالیا سفر کرد اما هنوز کسی از شمال به جنوب نرفته بود . بدنبال تلاشهای متعددی که توسط افراد مختلفی بدین منظور انجام شد ….

فهرست مطالب

ملاحظات تاریخی …………………………………………………………….. 7

ملاحظات جغرافیایی …………………………………………………………..13

ملاحظات سیاسی …………………………………………………………….15

ملاحظات اقتصادی ……………………………………………………………18

پول ………………………………………………………………………..20

مالیات………………………………………………………………………20

ملاحظات علمی ……………………………………………………………..22

تاریخچه آموزشی دهه 25…………………………………………………….. 1990

ارتباطات …………………………………………………………………..27

جمعیت ……………………………………………………………………29

ترکیب جمعیتی ………………………………………………………………..32

اشتغال …………………………………………………………………….34

ساعت کاری، اضافه کاری و تعطیلات ………………………………………………..34

تعطیلات عمومی ……………………………………………………………….35

تعطیلات محلی ………………………………………………………………..36

آموزش های شغلی ………………………………………………………………38

پرداخت های خانوادگی…………………………………………………………..39

انجمن های حرفه ای …………………………………………………………….40

زبان………………………………………………………………………40

دستور و واژگان ………………………………………………………………41

وابستگی و ارتباط زبانی…………………………………………………………..42

وضعیت کنونی زبان بومیان ………………………………………………………..42

سیاستهای آموزشی …………………………………………………………….43

چالشهای فراروی نظام آموزشی……………………………………………………..44

جهانی سازی……………………………………………………………………. 44

فن آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی ………………………………………………………. 45

اصلاح بازار ـ نیاز به انعطاف پذیری و شایستگی بیشتر ……………………………………….. 45

بازسازی بازار کار ……………………………………………………………….. 46

ساختار آموزشی ………………………………………………………………47

آموزش پ یش دانشگاهی …………………………………………………………51

آموزش پیش دبستانی …………………………………………………………..52

ساختار آموزشبی ……………………………………………………………….52

خدمات مراقبتی کودکان ………………………………………………………….53

نهادهای مرکزی ……………………………………………………………….53

آموزش پایه …………………………………………………………………54

ساختار آموزشی………………………………………………………………..54

آموزش ابتدایی ……………………………………………………………….55

ساختار آموزشی………………………………………………………………..55

آموزش متوسطه ………………………………………………………………56

ساختار آموزشی………………………………………………………………..56

آموزش مقدماتی متوسطه ………………………………………………………….58

ساختار آموزشی …………………………………………………………………. 58

ارزشیابی تحصیلی ………………………………………………………………… 60

جدول زمانی مدارس ………………………………………………………………. 60

آموزش پیش دانشگاهی …………………………………………………………62

ساختار آموزشی………………………………………………………………..62

سال تحصیلی ………………………………………………………………….63

امکانات آموزشی……………………………………………………………….63

سرویس حمل و نقل مدارس …………………………………………………………. 63

تغذیه دانش آموزان………………………………………………………………… 64

ارایه کمک به والدین دانش آموزان …………………………………………………….. 64

بورسیه تحصیلی …………………………………………………………………. 64

ارایه کمک به دانش آموزان معلول ……………………………………………………… 65

آموزش عالی ………………………………………………………………..65

ساختار آموزشی………………………………………………………………..65

سال تحصیلی ………………………………………………………………….68

زبان آموزشی ………………………………………………………………….68

مقاطع آموزشی ………………………………………………………………..68

مقطع کارشناسی ………………………………………………………………… 68

مقطع کارشناسی ارشد …………………………………………………………….. 69

مقطع دکتری …………………………………………………………………… 69

مدارک تحصیلی………………………………………………………………..69

ارزشیابی مدارک تحصیلی …………………………………………………………… 70

دانشگاهها……………………………………………………………………72

انتخاب دانشگاه …………………………………………………………………. 74

پذیرش تحصیلی ………………………………………………………………..76

پذیرش دانشجویان خارجی ………………………………………………………….. 78

نهادهای دانشجویی ……………………………………………………………..82

انجمن ها و اتحادیه های ملی دانشجویی …………………………………………………. 82

ارزشیابی تحصیلی ………………………………………………………………83

سیستم نمره دهی…………………………………………………………………. 83

امکانات دانشجویی ……………………………………………………………..84

امکانات اقامتی ………………………………………………………………….. 84

خوابگاه یا خانه های مهمان …………………………………………………………. 85

مدارس شبانه روزی……………………………………………………………….. 85

آپارتمانهای دانشگاه ی …………………………………………………………….. 86

دانشکده های شبانه روزی ………………………………………………………….. 86

اشتغال دانشجویی ………………………………………………………………… 87

صدور مجوز اشتغال به کار………………………………………………………….. 87

ویزا ی دانشجویی ………………………………………………………………… 88

بیمه خدمات درمانی ………………………………………………………………. 89

کمک هزینۀ دانشجویی …………………………………………………………….. 89

اصلاحات آموزشی………………………………………………………………90

پزوهش و تحقیقات ……………………………………………………………..92

تحقیقات آموزشی ………………………………………………………………… 92

اهداف عمومی ………………………………………………………………….. 92

اولویتهای پژوهشی حوزه آموزش………………………………………………………. 92

نقاط قوت ……………………………………………………………………… 93

بودجه تحقیقاتی …………………………………………………………………. 94

آموزش معلمان……………………………………………………………….94

آموزش معلمین پیش دبستانی و ابتدایی …………………………………………………94

آموزش معلمین مقطع متوسطه ………………………………………………………96

آموزش فنی و حرفه ای ( 97……………………………………………………. ( VET

ساختار آموزشی………………………………………………………………..97

سیاستهای آموزشی……………………………………………………………. 101

سیاستهای آتی………………………………………………………………….. 102

آموزش عالی فنی و حرفه ای …………………………………………………….. 106

آموزش عالی در حوزه صنایع …………………………………………………….. 108

آموزش بزرگسالان ………………………………………………………….. 109

آموزشهای کوتاه مدت و فشرده…………………………………………………… 109

آموزش غیررسمی…………………………………………………………… 109

آموزش خصوصی…………………………………………………………….. 109

مدارس خصوصی ……………………………………………………………….. 110

آموزش عالی از راه دور ………………………………………………………… 110

پذیرش تحصیلی ……………………………………………………………. 111

مدارس آزاد ………………………………………………………………. 111

نهادهای مرکزی………………………………………………………………… 115

آموزش استثنایی ……………………………………………………………. 115

سیاستهای آموزشی……………………………………………………………. 115

مدارس تخصصی ویزه کودکان نیازمند………………………………………………. 115

همکاریهای آموزشی ………………………………………………………… 116

همکاریهای بین المللی ………………………………………………………… 116

امتیازات آموزشی …………………………………………………………… 119

اصول و اهداف آموزش ی ………………………………………………………. 121

اولویتها و علایق آموزشی ……………………………………………………… 121

قوانین آموزشی …………………………………………………………….. 122

مدیریت آموزش ی …………………………………………………………… 123

نهادهای مرکزی …………………………………………………………….. 124

بودجه و هزینه های آموزشی ……………………………………………………. 125

بودجه آموزشی مدارس آزاد ……………………………………………………… 128

بررسی تطبیقی کمکهای مالی دولت به مدارس دولتی وغیردولتی…………………………….. 129

اعتبارات دولتی بخش آموزش…………………………………………………….. 130

سرانه هزینه دانش آموزی ……………………………………………………….. 131

سیاستهای دولت در قبال هزینه های آموزشی ………………………………………….. 132

بودجه بندی آموزشی ………………………………………………………….. 132

اشتباه شاخص بودجه بندی سنتی(134 …………………………………………….. (ERI

الگوی تأمین اعتباربراساس وضعیت اجتماعی/اقتصادی(SES) مدارس………………………… 135

تامین اعتبارات کمکی مدارس……………………………………………………. 136

بودجه بندی مدارس کاتولیک ……………………………………………………. 137

دفتر اطلاع رسانی وسنجش افکار

بودجه بندی آموزشی دولتهای فدرال و محلی ………………………………………….. 137

تصویرکلی بودجه بندی جاری آموزشی ……………………………………………… 137

نقش دولتهای فدرال و محلی در تأمین مالی مدارس غیر دولتی………………………………. 140

تأمین اعتبار مدارس غیر دولتی توسط دولتهای ملی و محلی………………………………… 141

تأمین اعتبار دولتی پروژه های بزرگ آموزشی………………………………………….. 141

متوسط هزینه های جاری مدارس دولتی……………………………………………… 142

بودجه بندی جاری آموزش ایالات مختلف کشور……………………………………….. 142

142 ………………………………………… ( NEW SOUTH WALES ) ولز نیوساوت

143 ………………………………….. ( NORTHERN TERRITORY ) شمالی قلمروهای

143 ……………………………………………………(QUEENS LAND )کوئینزلند

144 ……………………………………….. ( SOUTH AUSTRALIA ) جنوبی استرالیای

ایالت تاسمانیا( 145 …………………………………………………….(TASMANIA

ایالت ویکتوریا ( 145 ………………………………………………….. (VECTORIA

146 …………………………………….. (WESTERN AUSTRALIA ) غربی استرالیای

هزینه های آموزش عالی………………………………………………………… 147

هزینه زندگی ……………………………………………………………….. 148

هزینه های دانشجویی………………………………………………………….. 149

هزینه سرانه دانشجویی …………………………………………………………. 151

هزینه های تحصیلی دانشجویان خارجی…………………………………………………. 151

نهادهای سرمایه گذار …………………………………………………………. 152


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات