دانلود پروژه نیروهای الکتریکی و مغناطیسی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه نیروهای الکتریکی و مغناطیسی

دانلود پروژه نیروهای الکتریکی و مغناطیسی انواع نیروهای مغناطیسی کاربرد نیروهای مغناطیسی در زندگی نیروهای مغناطیسی کاربرد نیروهای مغناطیسی مقاله تحقیق پایان نامه نیروی الکتریکی چیست برایند نیروهای الکتریکی نیروی پتانسیل الکتریکی نیروی محرک الکتریکی

Electric and magnetic forces

 

نیروهای الکتریکی و مغناطیسی
فهرست مطالب
میدانهای الکترومغناطیسی ۵
امواج الکترومغناطیسی ۶
شدت موج الکترومغناطیسی ۸
کشف اثر فوتوالکتریک ۹
نارسایی الکترومغناطیس کلاسیک در توجیه اثر فوتوالکتریک ۱۰
مکانیک کوانتومی ۱۱
توجیه کوانتومی پدیده فوتوالکتریک توسط انیشتین ۱۲
اثر کامپتون ۱۴
اثر موسبوئر ۱۶
یعنی جابجایی به سمت سرخ گرانش ۱۷
نظریه سی. پی. اچ. ساختمان فوتون ۱۸
از تولید زوج تا اتحاد الکترومغناطیس-گرانش ۲۴
ماده و پاد ماده ۲۵
نابودی زوج ۲۷
بررسی فرایند تولید و واپاشی زوج ۲۸
تولید امواج الکترومغناطیسی ۲۹
تاثیر گرانش بر انرژی الکترومغناطیسی ۳۱
نگاهی نوین به شواهد تجربی ۳۳
قضیه کار و انرژی و تابش الکترومغناطیسی ۳۴
تغییر میدان الکتریکی و مغناطیسی فوتون ۳۶
هنگامیکه گرانش روی فوتون کار انجام می دهد ۳۶
بار الکتریکی و نیروی الکتریکی ۳۷
تولید میدان مغناطیسی توسط بار الکتریکی متحرک ۳۸
زیر کوانتوم کروموداینامیک ۳۹
برهمکنش الکترومغناطیسى ۳۹
کوارکها ۴۱
گلوئون و بار -رنگ ۴۱
مقادیر منفی تابع بتا ۴۲
شواهد تجربی ۴۳
امواج الکترومغناطیس، بار – رنگ و مغناطیس-رنگ ۴۶
بار-رنگ و مغناطیس-رنگ ۴۷
گرانش Gravity ۴۸
آلفای گرانش ۵۳
فضا-زمان چگونه انرژی تولید می کند؟ ۵۵
در این نوشته هدف اصلی توجیه اثر متقابل فوتون و گراویتون با توجه به نظریه سی. پی. اچ است. نخستین برخورد ها با اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک صورت گرفت که توانایی توجیه آن را نداشت. سپس انیشتین این پدیده را با توجه به دیدگاه کوانتومی توجیه کرد. بنابراین نخست میدانها و امواج الکترومغناطیسی کلاسیک را بطور فشرده بیان کرده، آنگاه با ذکر نارسایی آن به تشریح پدیده فوتوالکتریک از دیدگاه انیشتین می پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالکتریک، اثر کامپتون و تولید و واپاشی زوج ماده – پاد ماده را با توجه به نظریه سی. پی. اچ. بررسی خواهم کرد. و سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نیروهای الکترومغناطیس و گرانش را نتیجه گیری کنیم.
نیروهای الکتریکی و مغناطیسی
نیروهای بین بارهای الکتریکی را می توان به دو نوع تقسیم کرد. دو بار نقطه ای ساکن یا متحرک به یکدیگر نیروی الکتریکی وارد می کنند که از رابطه ی زیر به دست می آید:
Fe=kqQ/r2
که در آن
وقتی دو بار الکتریکی نسبت به ناظری در حرکت باشند، علاوه بر نیروی الکتریکی، نیروی مغناطیسی نیز بر یکدیگر وارد می کنند.
از آنجاییکه بررسی نیروها با استفاده از مفاهیم میدان عمیق تر و ساده تر است، می توان گفت که هر بار الکتریکی در اطراف خود یک میدان الکتریکی ایجاد می کند که شدت آن در فاصله r از آن، از رابطه ی زیر به دست می آید:
E=kq/r2
حال اگر ذره ی باردار حرکت کند، در اطراف آن علاوه بر میدان الکتریکی، یک میدان مغناطیسی نیز ایجاد می شود که وجود چنین میدان مغناطیسی بصورت تجربی قابل اثبات است اگر ذره ای با بار الکتریکی q در یک میدان مغناطیسی B و با سرعت vحرکت کند، نیرویی بر آن وارد می شود که بر صفحه ی B, v عمود است که از رابطه ی زیر به دست می آید:
F=qvxB
از این رو، بار q که به فاصله ی rازQقرار دارد و با سرعتvحرکت می کند، یک میدان مغناطیسی در محلQتولید می کند که از رابطه ی زیر به دست می آید :
بطور خلاصه، در نقطه ای که میدان الکتریکی و مغناطیسی E , Bوجود دارد، نیروی الکترومغناطیسی وارد بر ذره باردار، با بار qکه با سرعت vحرکت می کند برابر است با
میدانهای الکترومغناطیسی
در یک میدان الکتریکی موجود در فضا، به عنوان مثال در بین صفحات یک خازن باردار، انرژی الکتریکی وجود دارد. چگالی انرژی یا انرژی الکتریکی در واحد حجم از رابطه ی زیر به دست می آید :
بطور مشابه چگالی انرژی مغناطیسی مثلاً انرژی مغناطیسی در ناحیه بین قطب های یک آهنربا برابر است با
امواج الکترومغناطیسی
بار الکتریکی ساکن میدان الکتریکی می آفریند. اما بار الکتریکی متحرک علاوه بر میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی نیز ایجاد می کند که در قانون آمپر بخوبی نشان داده شده است. بنابراین در اطراف یک بار الکتریکی متحرک دو میدان الکتریکی و مغناطیسی وجود دارد. یعنی با تغییر میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی تولید می شود. همچنین میدان مغناطیسی متغییر نیز نیز به نوبه خود، یک میدان الکتریکی می آفریند که با قانون فاراده نشان داده می شود. این مطالب نشان می دهد که چگونه امواج الکترومغناطیسی تولید می شوند. بنابراین یک بار الکتریکی در حال نوسان (شتابدار) در فضا امواج الکتریکی و مغناطیسی تولید می کند. فرکانس این امواج برابر است با فرکانس بار الکتریکی تولید کننده ی امواج. این میدانها، یک میدان الکترومغناطیسی تشکیل می دهند که پس از انتشار با سرعت نور c در فضا منتشر می شود


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات