دانلود مقاله نگهداری و پشتیبای ، حمل و نقل و طراحی شهری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  مقاله نگهداری و پشتیبای ، حمل و نقل و طراحی شهری

دانلود مقاله نگهداری و پشتیبای ، حمل و نقل و طراحی شهری مقاله حمل و نقل و ترافیک شهری مقاله حمل و نقل درون شهری دانلود مقاله حمل و نقل شهری پروژه تحقیق مقاله در مورد حمل و نقل شهری مقاله در مورد حمل و نقل درون شهری مقاله مدیریت حمل و نقل شهری مقاله حمل و نقل شهری pdf

Transportation and Urban Design

 

تحقیق نگهداری و پشتیبای ، حمل و نقل و طراحی شهری چشمها ارتباط تنگاتنگی با مغز دارند و غالباً سرنختوسعه پشتیبانی یا پشتیبانی به طور ساده به این معنا است که سابقه جهانی هیچ توسعه اجتماعی یا اقتصادی نباید به محیط زیست آسیب برساند. این فکر از مرحله سیاسی جهانی در دهه سوم قرن بیستم گسترش یافت که تاکنون ن

چکیده:
این متن در واقع یک دید جهانی از پشتیبانی که در مورد شهرها صورت می‎گیرد آماده می نماید. آن بیان می دارد که بسیاری از توافقات در حال رشد هستند از جمله طراحانی که نگهداری یک اساس عالی را برای یک برنامه‌ریزی کلی و برای پیچیدگی های یک جامعه در حال ساخت آماده می نمایند. اگرچه مخالفتهای روشنی در رابطه با توزیع و انتشار آن و در رابطه با چگالی و تراکم شهرها و زیرساختهای حمل و نقل وجود دارد. بعضی راه حلهای مفید هم دنبال خواهد شد.
مقدمه:
توسعه پشتیبانی یا پشتیبانی به طور ساده به این معنا است که سابقه جهانی هیچ توسعه اجتماعی یا اقتصادی نباید به محیط زیست آسیب برساند.
این فکر از مرحله سیاسی جهانی در دهه سوم قرن بیستم گسترش یافت که تاکنون نیز در قسمتی از جامعه به چشم می خورد. پشتیبانی همه قوانین و شغلها و حرفه ها را تغییر می‎دهد و پیچیدگیهای بسیاری را در رابطه با این که چگونه مردم برای آینده خود پیش بینی کنند را توسعه می‎دهد. (Pezzoli, 1997) . تقاضا جهت برنامه‌ریزی شهرها پر از جذابیت و بحث و مجادله است.
منشأ برنامه‌ریزی منطقه ای و شهری به طور محکم مربوط است به خواستن ایجاد توسعه در محیط زیست و ایجاد آینده بهتر. نگرش Ebenzer Howard و Patrick Geddes و Lewis Mumford همه ریشه در این مطلب دارد که نیاز به این است که شهری سبز داشته باشیم. امروزه طراحان بسیاری وجود دارد که از نگهداری و پشتیبانی برای استدلال این که چرا آنها در حال برنامه‌ریزی راههایی که انجام می دهند هستند. این متن سعی بر آن دارد که راههایی را که پشتیبانی شکل می‎دهد تا چگونه برنامه‌ریزی صورت گیرد را به اثبات می رساند و تفاوتهایی که در طراحان مشاهده می‎شود مربوط به توسعه پشتیبانی می باشد، این مسائل مرتبط به نگهداری است که طراحان تعیین می‌کنند.
    این که این مسئله تا چه اندازه ضروری است که از چهارچوب برنامه‌ریزی کلی استفده شود و مراحل برنامه‌ریزی چگونه باید با جامعه و چشم اندازهای جامعه در حال ساخت شروع گردند.
    مسائلی که طراحان را تقسیم می‌کند.
    دید طراحان در رابطه با اندازه شهرها چگونه است.
    دید طراحان در رابطه با تراکم و وابستگی به ماشین و دید طراحان در رابطه با سرمایه گذاری زیرساختهای حمل و نقل چگونه است بعضی از راه حلها در رابطه با این مسائل سعی و تلاش خواهد شد.
مفهوم پشتیبانی
توسعه پشتیبانی توسط کمیسیون Brundtland در سال ۱۹۷۷ بعد از این که به آنها وظیفه راه حل اختلافات جهانی آشکار بین توسعه و محیط زیست داده شد ( ۱۹۸۷و WCED). آنها به این نتیجه رسیدند که امکان‌پذیر است که جهان را به توسعه برسانیم به همان صورتی که محیط زیست به توسعه می رسد اگر:
    ملتهای با درآمد بالا مسئولیت و وظایف خود را در رابطه با کاهش مصرف منابع طبیعی با گام برداشتن در جهت مراحل توسعه، توسعه تقسیم ملتهای با درآمد اندک به آنها که بیشتر نیاز دارند. در این صورت رشد جمعیت ثابت خواهد و سوء استفاده از منابع طبیعی به آسانی انجام خواهد شد.
    همه ملتها نیاز به  این دارند که توسعه را به عنوان هدف جامعه ببینند بنابراین توسعه باید بصورت ذاتی و به خودی خود مراحل را از پایین به بالا به انجام برساند.
    همه حرفه ها و قوانین نیاز به تنظیم و دسترسی یکپارچه و کلی بیشتری دارند. اگر پشتیبانی تبدیل به یک متغیر واقعی گردد تأکید این صفحه بر این می‎باشد که در چهارچوب تفکر نسبت به توسعه پشتیبانی و نگهداری تفاوتهای واضحی وجود دارد. که در این تفاوتها برنامه ریزان راههای نگهداری را پیشنهاد می‌کنند. به طور کلی شرایط به صورت یک سری مسائل و مطالب بحث برانگیزد شدید دیده نمی‎شوند و به حساب نمی آیند و در حقیقت به صورت یک پیمان منطقه ای محکم می‎باشد.
پیمان و موافقت نامه: چهارچوب های کلی نگری و پردازش برنامه های جدید در طی نگهداری:
دیک در سال ۱۹۸۸ پیشنهاد داد که نگهداری و پشتیبانی یک مفهوم یا راهکار می‎باشد که مفهوم آن دعوت به یک تئوری یا نظریه برنامه‌ریزی و به صورت برنامه‌ریزی رایج و متداول می‎باشد. (تئوری برنامه‌ریزی رایج). زیرا برنامه‌ریزی اولیه،‌ اصولاً از اصول اجتماعی مدرنیته تبعیت می‌کند. در این شیوه و دیدگاه، مدرنیسم در ارتباط با رشد و توسعه، بستگی به افزایش منابع قابل استفاده، پشتوانه های اقتصادی،‌ متخصصان برنامه ریز و کارشناسان ماهر دارد. تعداد کمی از برنامه ریزان از عقیده و نظر جدید مدرنیسم در هزاره جدید حمایت می‌کنند و بانک جهانی نیز به نظر می رسد با این مفهوم و راهکار پایه ای که بیانگر نحوه توسعه نگهداری و ودیدگاه نسبت به آن می‎باشد موافق است. (۱۹۹۹)به خصوص در مناطقی که پیمان منطقه ای وجود داشت و ظهور کردند نیاز به یک چهارچوب برنامه‌ریزی نوین و کلی نگری در رابطه با آن و همچنین نیاز به پردازش برنامه های دقیق و حساس جامعه ای می‎باشد.
چهارچوب های کلی نگری:
اصول برنامه‌ریزی که در بالا اشاره شد می‎تواند در شهرها به صورت کاربردی باشد. اگرچه راهنمایی در رابطه با عملکرد آن به صورت مشخص و واضح در مدارک سازمان ملل یا صورت جلسه ۲۱ وجود ندارد. بیان اینکه مهمترین جنگ و کشمکش محیطی در گذشته، جنگ و دعواهای خارج شهری بودند می‎تواند نسبتاً درست باشد. ولی آگاهی در جهت احتیاج به برگشت به شهرها در حال حاضر مورد شناخت و بررسی جهانی بوسیله (محیط شناسان) (افرادی که در رابطه با محیط تحقیق می‌کنند) و دولت و صنعت می‎باشد. (مرکز سازمان ملل برای اسکان و استقرار بشر).
آندر در سال ۱۹۹۱ در مرور کلی در رابطه با جنبش نگهداری و پشتیبانی شهرها نکات برجسته زیر را برشمرد:
جنبش نگهداری شهرها به صورت واحد در نظر گرفته می‎شود و آگاهی از تقاضاهای محیطی در شهرها میدان خوبی را جهت رفتار مناسب ایجاد می‌کند.
یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی که در میان ادبیات نگهداری شهری جریان دارد نیاز به حل مشکلات نسبت به دیدگاه به شهرها به عنوان اکوسیستم می‎باشد. مانند نظریه تیجلینگی که در سال ۱۹۹۳ به صورت زیر ارائه شد:
شهرها به صورت یک اکوسیستم پیچیده و به صورت دینامیکی درک و تعریف می‎شوند. یعنی به صورت شیی مجازی نمی باشند بلکه به صورت یک مفهوم جاندار و زنده می‎باشد و سیستم های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نمی تواند از قواعد جانداریابی جان تبعیت ننماید. رهنمودها برای این کارها باید به صورت قواعد صفحه ۷ تغییر پیدا کند.
شهرها بمانند یک اکوسیستم باز می باشند که دارای منابع تولید انرژی و مواد می‎باشد. مهمترین مشکلات محیطی (هزینه های اقتصادی) بیشتر مربوط به نگهداری در رابطه با رشد این منابع و مدیریت در جهت بازده و کارایی بیشتر آنها می‎باشد.
با نگاه به شهرها به صورت کلی و آنالیز کردن راههایی که انرژی، مواد و آلودگی جابجا می‎شوند این امکان به وجود می آید که درک صحیحی بین مدیریت سیستم ها و تکنولوژی ایجاد نماییم که با اجازه کنترل پردازشهای طبیعی، افزایش بازده منابع مورد استفاده، بازیافت زباله ها در جهت استفاده از مواد با ارزش و نگهداری یا تولید انرژی را بدهد.
در حال حاضر آکادمی های فعال که تنظیم در رابطه با اینکه نگهداری شامل چه چیزهایی است و نحوه کاربرد آنها در شهر چگونه می باشد، وجود دارد. (اسلوکوبید ۱۹۹۳ و سیتلین و سترویت ۱۹۹۴) ولی چیزی که واضح می‎باشد این می‎باشد که استراتژی ها و برنامه های زیادی در سرتاسر دنیا وجود دارد که در بعضی ملل اجرا شده است. چهارچوبهای کلی نگری مانند مدل توسعه متابولیسم (نیوتن و کن ورتی ۱۹۹۹ و بویدن اتال ۱۸۱ و نیومن اتال ۱۹۹۶)، اثرات اکولوژیکی (واکر ناگل ریس ۱۹۹۶) و انجام برنامه‌ریزی محیطی و منطقه ای (لیتمن ۱۹۹۹). همه اینها به صورت یک چهارچوب جدید برنامه‌ریزی مطرح شدند.
موضوع درس: مدل توسعه متابولیسم و کاربرد آن برای ساکنین پراکنده:
مدل توسعه متابولیسم، توانایی مشخص کردن هدف را به شهر جهت نگهداری بیشتر می‎دهد. این مدل به شهر یا توسعه (حتی تجارت) کمک می‌کند. تا به یک رویکرد یا دیدگاه منظم دستیابی پیدا کند که تمام دستورهای کاری مربوط به نگهداری محلی و سراسری را پوشش دهد و برآورده سازد. که این دیدگاه توسط نیومن و کن ورتی در سال (۱۹۹۹) مطرح شد و توسط میزگرد هیات ساکنین در سازمان پردازش گزارشات محیطی استرالیا پذیرفته شد. (رجوع به نیومن در سال ۱۹۹۶)
این مدل هدف نگهداری در شهرها را تعریف می‌کند بطوری که موجب کاهش استفاده از منابع طبیعی می‎شود و تولید اشغال می‎شود که به صورت هم زمان موجب بهبود شرایط زندگی و زیست خواهد شد.

فهرست مطالب

نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری    ۰

چکیده:    ۱

مقدمه:    ۱

مفهوم پشتیبانی    ۲

چهارچوب های کلی نگری:    ۴

موضوع درس: مدل توسعه متابولیسم و کاربرد آن برای ساکنین پراکنده:    ۶

مدل متابولیسم گستره محل استقرار انسان    ۸

تقاضا: پشتیبانی و سکونت به صورت سنتی    ۹

جدول ۱    ۱۱

پردازشهای برنامه ای:    ۱۵

اندازه و وسعت شهرها و نگهداری از شهرها:    ۱۷

کتاب EFSchvmacher    ۱۹

تراکم و وابستگی به ماشین    ۱۹

سرمایه گذاری زیرساخت های حمل و نقل:    ۲۴


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات