گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری

دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری گزارش نگهداری و تعمیرات پروژه کارآموزی نگهداری و تعمیرات گزارش کارآموزی تعمیرات موبایل گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری گزارش کارآموزی تعمیرات لوازم خانگی گزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر گزارش کارآموزی تعمیرات لپ تاپ گزارش کارآموزی تعمیرات تلویزیون گزارش کارآموزی تعمیرات سخت افزاری کامپیوتر

Repairs and Maintenance

 

موضوع : گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباطات

فهرست مطالب

پیش گفتار:۱

مقدمه ۳

فصل اول

۱-۱: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر.۴

فصل دوم

۲-۱ : تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ۵

۲-۲ هدف از P.M چیست؟ ۶

۲-۲-۱ : مراحل ایجاد برنامه ۷

۲-۲-۲- اهداف و مقاصد در P.M7

۲-۲-۳- برنامه ها (طرحها) جهت رسیدن به اهداف P.M8

۲-۳- نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات ۹

۲-۴- لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در تولید۱۱

۲-۵ : نیاز مبرم صنایع به P.M در کارخانه :۱۲

۲-۶- نتایج حاصل از P.M در کارخانه۱۲

۲-۷- از کار افتادگی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات۱۳

۲-۸ : معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات :۱۵

۲-۹ – علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات : ۱۶

۲-۱۰- انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات :۱۶

۲-۱۱- انواع روش های نگهداری و تعمیرات :۱۶

۲-۱۱-۱- نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود :۱۹

۲-۱۱-۲- نگهداری و تعمیرات اصلاحی :۲۰

۲-۱۱-۳ : نگهداری و تعمیرات پیشگیری :۲۲

۲-۱۲- نگهداری و تعمیرات وضعی۲۳

۲-۱۳: نگهداری و تعمیرات کنترلی۲۴

۲-۱۴: نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده۲۴

۲-۱۵- نگرشی بر اجزای سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات۲۵

۲-۱۶- وظایف:۲۵

۲-۱۷- سازماندهی :۲۶

۲-۱۸- سیستم ها برای مدیریت نگهداری و تعمیرات :۲۷

۲-۱۹ – سیستم تشخیص نگهداری و تعمیرات ۲۹

۲-۲۰- مهارت کارگران و فعال سازی مدیریت نگهداری وتعمیرات۳۱

۲-۲۱- نتیجه گیری ۳۲

۲-۲۲- تئوریهای تعمیرات و نگهداری :۳۸

فصل سوم

۳-۱- چارت سازمانی شرکت : ۴۹

۳-۲- چارت P.M شرکت۵۳

۳-۳- چگونگی به اجرا درآوردن P.M در شرکت ریخته گری قطعات آلومینیوم ایران خودرو۵۶

۳-۴- تبیین و شناخت تغییرات نگهداری موجود کارخانه :۵۷

۳-۵- وظایف بخش تعمیرات و نگهداری (P.M)63

۳-۶- وضعیت موجود P.M شرکت ۶۴

۳-۷- وضعیت موجود پرسنل تعمیرات و نگهداری کارخانه :۶۵

۳-۸- شرح وظایف پرسنل نگهداری و تعمیر :۶۵

۳-۹- شرح وظایف مدیر واحد فنی ۶۸

۳-۱۰- شرح وظایف مدیر واحد P.M68

۳-۱۱- شرح وظایف رئیس بازرس فنی ۶۹

۳-۱۲- مسئول سرویس و نگهداری ۷۰

۳-۱۳- تعریف شغل و شرح وظائف رئیس قسمت تعمیرات: ۷۱

۳-۱۴- مصاحبه با رئیس بخش تعمیرات و نگهداری :۷۲

۳-۱۵-تعریف شغل و شرح وظائف مکانیک۷۲

۳-۱۶- ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات بر مبنای نوع کار و وظیفه : ۷۴

۳-۱۷- روش اجرایی سفارش قطعات یدکی ماشین آلات۷۶

۳- ۱۸- روش اجرایی تعمیرات شش ماهه۸۰

۳-۱۹- روش اجرایی تعمیرات در زمان سرویس P.M88

۳-۲۰- روشهای اجرایی برنامه سالیانه سرویس و نگهداری دستگاهها۹۱

۳-۲۱- روش اجرایی تعمیـرات اضطـراری۹۶

۳-۲۲- روش اجرایی سرویس نگهـداری و تعمیـرات۱۰۲

۳-۲۳- روش اجرایی تعمیـرات پایان هفتـه۱۰۸

۳-۲۴- روش اجرایی دستورالعمل تهیه برنامه تغییرات برنامه ای۱۱۳

۳-۲۵- روش اجـرایی دستورالعمل پر کردن کارت تعمیرات۱۱۵

۳-۲۶- روش اجرایی دستورالعمل تدوین برنامه سرویس نگهداری دستگاهها۱۱۶

۳-۲۷- روش اجرایی دستورالعمل تهیه لیست تعمیرات برنامه ای۱۱۸

۳-۲۸- روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه۱۲۰

۳-۲۹- روش اجرایی تبادل اطلاعات فنی با سازندگان و فروشندگان داخلی وخارجی۱۲۳

۳-۳۰- روش اجرایی تعمیرات قالب و قطعات و ماشین آلات۱۲۶

۳-۳۱- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعمیرات و نگهداری شرکت ریخته گری قطعات آلومینیوم ارتباط سپهر۱۳۱

۳-۳۲- سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات۱۳۶

۳-۳۳-تعریف سیستم اطلاعاتی۱۳۶

۳-۳۴-انواع سیستم های اطلاعاتی۱۳۶

۳-۳۵- متولوژی چیست ؟۱۳۷

۳-۳۵-۱- انواع متولوژیهای طراحی سیستم :۱۳۸

۳-۳۵-۲- انواع روشهای ساخت یافته :۱۳۸

۳-۳۶- نمودارهای جریان داده فیزیکی :۱۳۸

۳-۳۷- علائم مورد نیاز D.F.D139

۳-۳۸- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود۱۴۰

روغنکاری دستی۱۴۸

روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی۱۴۸

سیستم مرکزی فشار روغن۱۴۸

روغنکاری قطره ای۱۴۹

۳-۳۹-۳- برنامه ریزی زمانی روغنکاری۱۴۹

۳-۳۹-۴- پرسنل روغنکاری و مشخصات خاصه آنها۱۵۱

۳-۳۹-۵- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب۱۵۳

۳-۳۹-۶- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری)۱۵۸

۳-۳۹-۷- کارت مشخصات فنی دستگاه :۱۶۳

۳- ۳۹-۸ – فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری۱۶۴

۳-۳۹-۹- فرم انبار و خدمات فنی۱۶۷

۳-۳۹-۱۰- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات:۱۶۸

۳-۳۹-۱۱- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M 172

۳-۳۹-۱۲- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری۱۷۵

۳-۳۹-۱۳- کارت تعمیرات۱۷۷

۳-۳۹- ۱۴- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار۱۸۰

۳-۳۹-۱۵- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات۱۸۳

۳-۴۰- وضعیت تعمیرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت:۱۸۵

۳-۴۰-۱- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر ۱۸۶

۳-۴۰-۲- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن ۸۰ تن:۱۸۶

۳-۴۰-۳- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس ۱۶۰ تن:۱۸۷

۳-۴۱-فرم شناسنامه دستگاه۱۸۷

فصل چهارم

۴-۱- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ۱۹۱

۴-۲- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات۱۹۳

۴-۳- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری۱۹۴

۴-۴ – اولویت بندی:۱۹۵

منابع و مآخذ ۱۹۷


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات