دانلود پروژه ترک ها و خرابی های روسازی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه ترک ها و خرابی های روسازی

دانلود پروژه راهسازی کامل دانلود پروژه ترک ها و خرابی های روسازی دانلود پروژه روسازی راه دانلود رایگان پروژه روسازی راه دانلود پروژه درس روسازی پاورپوینت پروژه روسازی راه پروژه درس روسازی نمونه پروژه روسازی پروژه های روسازی دانلود پروژه راهسازی دانشجویی دانلود پروژه راهسازی word دانلود پروژه راهسازی رشته عمران دانلود پروژه راهسازی با نقشه توپوگرافی

Turks and pavement failures

 

ترک ها و خرابی های روسازی
فهرست مطالب
ترک ها و خرابی های روسازی ۱
پیشگفتار ۲
انواع معایب و آسیب دیدگی های راه آسفالته : ۴
۱- ترک ها ۴
۱- ترک موزاییکی : ۴
۲-۱ مرمت: نظر به اینکه ترک های موزاییکی به واسطه ی تغییر. ۶
۱-۴ شناسایی ترک : ۱۲
۲-۴ مرمت ترک :. ۱۴
۵- ترک انعکاسی ۱۴
۶- ترک چروکی : ۱۶
۷- ترک لغزشی: ۱۹
۸- ترک تعریضی : ۲۰
۲۲-انواع تغییر شکل راه های آسفالت ۲۰
ب- مرمت تورم آسفالت : . ۲۶
الف – علت پیدایش چاله : چاله ها معمولا در اثر ضعف قشر ۲۷
ب – مرمت چاله :. ۲۸
ب- مرمت فرسایش :. ۳۱
الف- شناسایی قیر روزدن ۳۲
تعیین روش درزگیری ترکها)آببندی یا پرکردن) ۴۰
۵- انتخاب ماده آببند یا پرکننده ۴۱
الف – مواد مورد استفاده در آببندی ترکها ۴۲
تجهیزات مورد نیاز روش آببندی ترک: (نوین درزگیری) ۴۲
۶-۱-۲ تمیز کردن و خشک نمودن ترک ۴۳
نصب میله اسفنجی باربر ۴۴
۶-۱-۴ شکل دهی ماده درزگیر ۴۶
ایجاد کانال چهار گوش یا مستطیلی شکل ۴۷
ترکیبی ۴۷
۶-۲- درزگیری به روش پر کردن ۴۸
۲-۲-۶ آماده سازی و تزریق مواد ۴۹
۶-۲- شکل دهی و پوشش ماده درزگیر ۵۰
پوشش ماده درزگیر ۵۰
۶-۱-۱ برش ترک ۵۲
ب- مواد مورد استفاده در پر کردن ترکها ۵۲
۶- اجرای عملیات درزگیری ۵۲
ترک خوردگی طولی ( longitudinal crack) 53
شدت ترک خوردگی طولی ۵۴
ترک خوردگی بلوکی (Block Cracking) 55
شدت ترک خوردگی بلوکی ۵۵
نتیجه و پیشنهادات استفادهاز تجهیزات برسی اتوماتیک ترک خوردگی ۸۱
فهرست منابع ۸۴
پیشگفتار
حمل و نقل جاده ای یکی از اجزای کلیدی توسعه اقتصادی – اجتماعی است و اغلب بخش عمده ای از بودجه های ملی را جذب می کند. حمل و نقل جاده ای با تسهیل تجارت داخلی و بین المللی و بهبود دستیابی مردم به کار، آموزش، خدمات بهداشتی، امداد رسانی در شرایط بحران و … به روند توسعه و پیشرفت کمک می کند. وجود یک شبکه کارآمد راه، نیازمند برنامه ریزی برای حفظ و نگهداری آن است. به همین دلیل در سالهای اخیر، به نگهداری راهها توجه ویژ های شده است. با توجه به محدودیت سرمایه و بودجه در کشور و نیز به منظور حفاظت از سرمایه های موجود، نگهداری رویه های آسفالتی امری ضروری و لازم است .
مهمترین عوامل موثر در خرابی و خسارت راه ها و سطوح آسفالتی:
نوع خاک محل احداث راه ، حجم ترافیک ، شرایط جوی و محیطی از نظر میزان بارندگی و تغییرات درجه حرارت ، نوع وسایل نقلیه ی عبوری ، نحوه ی ساخت راه و اجرای اصولی و فنی تمام مراحل ساختمان لایه های راه شامل: خاک برداری های اولیه خاک کم مقاومت وتراکم زمین طبیعی ، اجرای لایه های زیر اساس ((sub base ، (base) در بعضی از موارد بلک بیس (black base) ، لایه رویه (surface) و در نهایت لایه آسفالتی سطح راه یعنی یعنی بیندر(binder) و توپکا ( Topeka) . رعایت نشدن اصول مراقبت و حفاظت از راه وترمیم نشدن آسیب های جزئی و اولیه ی راه و به اصطلاح به فراموشی سپرده شدن راهداری چه قبل و چه بعد از آسیب دیدگی آن چراکه برای هر نوع عیب و خرابی که در سطح راه آسفالته ایجاد می شود روش خاصی جهت مراقبت و مرمت آن وجود دارد ، شیب بندی طرحی و عرضی نامناسب راه و در نتیجه باقی ماندن آب به سطح راه در شیب های کمتر از حد استاندارد ، باعث تخریب آن می گردد. البته عکس این قضیه نیز صادق است ، به این معنی که هرچه شیب راه خصوصا شیب عرضی از حد مجاز بیشتر شود این امر باعث جاری شدن تند آب ها بر سطح مسیر می شود .که در نهایت با گذر زمان باعث شسته شدن و خرابی راه می شود . عایق کاری نامناسب راه و نفوذ آب به داخل ساختمان راه و لایه های زیرین آن و در نهایت تخریب آسفالت و کل راه ، استفاده از قیر های غیر استاندارد و با ویسکوزیته ( گرانروی ) نامناسب و کمتر یا زیادتر ازقیر مصرفی از حد مجاز، استفاده ی خودرو ها خصوصا وسایل نقلیه ی سنگین مجهز به لاستیک های یخ شکن و میخ دار در ایام بدون یخبندان و حتی در زمان برف باری های جزئی و نرم در طول سال ، همه وهمه از عواملی هستند که باعث آسیب دیدگی و در صورت عدم رسیدگی باعث انهدام و از کاربری خارج شدن راه می شوند .
انواع معایب و آسیب دیدگی های راه آسفالته :
در یک تقسیم خرابی ها را به دو نوع بنیادی (سازه ای ) و خرابی سطحی ( کارکردی ) تقسیم بندی می کنند . نوع بنیادی زمانی رخ می دهد که روسازی به علت نداشتن قدرت باربری کافی در اثر بارهای وارده و صدمه دیدن ، دیگر قادر به تحمل بارگذاری بیشتر بدون افزایش خرابی نباشد .در حالی که در خرابی های سطحی سیستم روسازی قدرت باربری دارد ولی به علت ناهموار شدن سطح روسازی امکان بهره برداری از آن به سختی امکان پذیر است .
در تقسیم بندی دیگر خرابی ها به سه دسته عمده تقسیم بندی می شوند :
۱- ترک ها
۲- تغییر شکل ها
۳- اضمحلال
۱- ترک ها
در سطوح آسفالته به صور مختلف ترک عارض می شود . پیدایش این ترک ها در واقع علل و ریشه های مختلفی دارد که قبل از هرگونه اقدامی بایستی علت و یا عللی که سبب پیدایش ترک در سطح راه شده است شناخت و سپس اقدام به مرمت آن نمود به همین علت در زیر ترک های سطوح آسفالته را به تفکیک بررسی می کنیم .
انواع ترک های شناخته شده در سطوح آسفالته :
۱- ترک های موزاییکی ( پوست ماری ، سوسماری )
۲- ترک های تیغه ای ( برشی – کناری )
۳- ترک های لبه ای
۴- ترک های دوبندی
۵- ترک های انعکاسی
۶- ترک های چروکی ( انقباضی )
۷- ترک های لغزشی ( هلالی)
۸- ترک های تعریضی
۱- ترک موزاییکی :
۱-۱ شناسایی ترک : این ترک به صورت بلوک های کوچک بوده که همگی به هم مربوط می باشند و به علت داشتن شباهت به پوست پشت بدن سوسمار ترک سوسماری یا پوست ماری نیز نامیده می شود .
علت پیدایش ترک موزاییکی در سطح راه های آسفالته ناپایداری و ضعیف بودن زیرسازی راه می باشد که با ترک خوردن تمام یا قسمتی از سطح رویه آسفالتی به شکل تکه های نسبتا کوچک چند ضلعی ظاهر شده و معمولا با تکرار بارگذاری بر وسعت آن افزوده می شود .
از مشخصات بارز این ترک ها وسیع نبودن ترک می باشد و غالبا در سطح کوچکی عارض می شود مگر اینکه زیر سازی راه کلا ضعیف باشد که در این صورت ترک در سطوح وسیع تری عارض خواهد شد.
ترک پوست سوسماری
ترک پوست سوسماری جاده بهشت زهرا
ترک پوست سوسماری عکس از اینترنت
۲-۱ مرمت: نظر به اینکه ترک های موزاییکی به واسطه ی تغییر شکل بیشتر از حد لایه های روسازی در اثر بارگذاری وخستگی بیشتر از حد لایه رویه در اثر بارهای دارد به آن و همچنین اشباع شدن قشر خاک زیر و نیز روسازی راه عارض شده است در نتیجه تنها راه علاج و مرمت آن عبارت است از حذف خاک ها و مصالح اشباع شده و زهکشی کردن اطراف محل لکه ها و نتیجتا مرمت راه مشتمل است بر کندن آسفالت و برداشتن قشرهای روسازی و زیرسازی و انجام زهکشی در محل برداشته شده می باشد.
پس از حذف مصالح نامرغوب بایستی محل کنده شده را با مصالح مخلوط رودخانه ای از نوع مصالح زیر اساس ریخته و سپس به جای قشر اساس ، قیر ریخته و روی آن قشرهای بیندر و توپکا را پخش نمود .
نحوه ی برش و حمل نخاله ( همیشه بایستی شکل لکه به صورت هندسی بوده و یکی از اضلاع بر جهت ترافیک عمود باشد )
انجام تک کت بر روی دیواره قائم
پر نمودن محل لکه با بتن آسفالتی
پخش آسفالت با وسایل مناسب
کوبیدن محل لکه با غلطک
تراز نمودن با شمشه یا وسایل دیگر
۲- ترک تیغه ای :
۱-۲ شناسایی ترک : ترک های تیغه ای از نوع طولی می باشند که به فاصله ی ۳۰ سانتی متری از لبه آسفالت عارض می شوند .
ترک های تیغه ای ممکن است علاوه بر ترک های طولی دارای ترک های عرضی نیز باشند که ترک های عرضی معمولا یک یا چند ترک طولی را قطع کرده و به لبه روسازی منتهی می شوند .
علت پیدایش ترک های تیغه ای بیشتر به واسطه ی فقدان استحکام کافی و عدم استقامت برشی خاک شانه های راه می باشد .
یکی دیگر از علل پیدایش ترک تیغه ای همان اشباع شدن قشر خاکریز و نفوذ آب به روسازی راه می باشد که این مسئله غالبا به واسطه ی فقدان زهکشی مناسب در بدنه راه می باشد .
ترک تیغه ای
۲-۲ مرمت ترک : برای مرمت خرابی ناشی از ترک تیغه ای باید قبل از اقدام به تعمیر رویه ترک خورده، باید عملیات تحکیم و رفع مصالح ناپایدارکناره روسازی شود . سپس به مرمت داخل ترک ها با پرکردن قیر مخلوط همراه با ماسه مبادرت ورزید و چنانچه در محل ترک تیغه ای نشت هم ملاحظه شود سطح نشت نموده را با آسفالت گرم پر می کنیم تا راه پروفیله شود .
۳- ترک های لبه ای :
۱-۳ شناسایی : این ترک ها معمولا در فصل مشترک لبه آسفالت و شانه های راه پدید می آیند و معمولا ترک های عمیقی می باشند و چنانچه سریعا مرمت نشوند صدمات زیادی به راه وارد می نمایند .
علل پیدایش ترک به واسطه ی فقدان زهکشی مناسب در شانه های راه و نفوذ آب در شانه های راه و خشک شدن و مرطوب شدن خاکریز شانه به طور متوالی بوده که سبب پیدایش این نوع ترک می گردد .
ترک لبه ای
۲-۳ مرمت ترک : با توجه به علل پیدایش ترک برای رفع نقص و مرمت راه بایستی نسبت به احداث زهکشی مناسب در شانه های راه اقدام نمود .
۴- ترک دو بندی :
۱-۴ شناسایی ترک : ترک دوبندی که خیلی زیاد به چشم می خورد در فصل مشترک دو باند آسفالت که توسط فینیشر پخش شده است ملاحظه می شود .و در حقیقت همان درزهای طولی بین خطوط راه هستند که به علت اجرای نادرست رویه آسفالتی ، درزهای آن باز شده اند . ورود آب به این ترک ها باعث تشدید خرابی و بازترشدن آن ها می شود .
این نوع ترک ها غالبا در قسمت گرده ماهی راه ( درمحور ) بیشتر به چشم می خورد .
علل پیدایش این نوع ترک بیشتر به واسطه ی عدم رعایت نحوه ی پخش و کوبیدگی قشر آسفالت می باشد و چنانچه دستورالعمل کوبیدگی دوبند آسفالت که در دفترچه مشخصات آمده است رعایت گردد این عارضه حادث نخواهد شد . در واقع اجرای غیر همزمان رویه آـسفالتی خطوط مجاور یکدیگر باعث پیدایش این نوع ترک می شود .
ترک دوبندی
ترک دوبندی اتوبان محلات
۲-۴ مرمت ترک : برای اجتناب از این خرابی باید حتی الامکان با به کاربردن تعداد کافی ماشین های پخش آسفالت مصالح تمام راه به طور همزمان پخش و کوبیده شود .
برای مرمت ترک بین دو خطوط باید این ترک ها با استفاده از قیر ، قیر حاوی ماسه ریزدانه و گردسنگ پرشود تا جلوی ورود آب به داخل ترک و در نتیجه به داخل روسازی گرفته شود ( مرمت این ترک بیشتر شبیه مرمت ترک انعکاسی است که بعدا گفته می شود .)
۵- ترک انعکاسی
۱-۵ شناسایی ترک : در سطح آسفالت غالبا ترک هایی ملاحظه می شوند که در واقع انعکاس ترک قشرهای زیرین راه می باشد . این ترک ها به صورت های مختلف مانند طولی ، عرضی ، بلوکی و غیره ملاحظه می شوند و بیشتر در سطح آسفالت هایی که روی بستر بتنی و یا خاکی که با سیمان و یا آهک تقویت شده است ملاحظه می شود و یا در روکش های آسفالتی که بستر قدیم به خوبی مرمت نشده است نیز دیده می شود .این گونه ترک ها را انعکاسی می گویند .
علل پیدایش این نوع ترک ها را می توان به حرکت عمودی و افقی قشر زیرین آسفالت نسبت داد و تاثیر تغییر درجه حرارت در فصول مختلف نیز ترک های زیرین را وسیع تر کرده و سبب می شود که این ترک ها به سطح آسفالت نیز منعکس شوند .
ترک انعکاسی خیابان پیروزی خ پرستار
ترک انعکاسی خیابان پیروزی- مقداد
۲-۵ مرمت ترک : ترک های کوچک ( کمتر از ۸/۱ اینچ عرض ) را معمولا به سختی می توان به کمک قیر یا امولسیون قیر مرمت کرد ولی ترک های بزرگتر از۸/۱ اینچ عرض را می توان توسط امولسیون یا قیر مخلوط و کمی ماسه ریز دانه و گرد سنگ مرمت نمود


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات