دانلود کارتحقیقی بررسی تفاوتهای عدم النفع تفویت منفعت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود کارتحقیقی بررسی تفاوتهای عدم النفع تفویت منفعت

دانلود کار تحقیقی جزایی دانلود کار تحقیقی ۲ دانلود کار تحقیقی رشته حقوق دانلود کارتحقیقی بررسی تفاوتهای عدم النفع تفویت منفعت تفاوت عدم النفع و تفویت منفعت معنی تفویت منفعت تفویت منفعت تفویت منفعت چیست مقاله هزینه منفعت دانلود کارتحقیقی بررسی تفاوتهای عدم النفع تفویت منفعت

Differences strengthen the non-profit Alnf

 

بررسی تفاوتهای عدم النفع تفویت منفعت
چکیده:
فصل اول
بررسی تفاوتهای عدم النفع تفویت منفعت
گفتار اول : تعریف عدم النفع
مبحث اول : اقسام عدم النفع
الف ـ عدم النفع محقق
ب ـ عدم النفع محتمل
مبحث دوم : عدم النفع در حقوق ایران
الف ـ قواعد و اصول کلی
مبحث سوم ـ نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر
الف ـ نهی تشریعی
ب ـ نهی حکومتی
دوم ـ نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر
الف ـ نفی حکم ضرری
ب ـ نفی حکم از طریق نفی موضوع
ج ـ نفی ضرر جبران نشده
نقد و بررسی نظرات
قاعده اتلاف و تسبیب
۳ـ جواز مقابله به مثل
۴ـ بنای عقلا
ب ـ عدم النفع در حقوق موضوعه ایران
عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰
مقایسه حقوق ایران و کنوانسیون
فصل دوم
بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
گفتار اول :بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
اقسام عدم النفع
عدم النفع محقق
ب – عدم النفع محتمل
الف – قواعد و اصول کلی
اول : حکم از طریق نفی موضوع
مبحث دوم : عدم النفع ” و تفویت منفعت عین
تقسیم ” عدم النفع ”
منفعت محقق
منفعت محتمل
ماهیت ” عدم النفع ”
” عدم النفع ” از دیدگاه قوانین مقنن ایران
” عدم النفع ” از دیدگاه علمای حقوق
نظر فقهای امامیه در خصوص ” عدم النفع ”
نظر موافق فقهای امامیه
نظرات آن دسته از فقها که بر مضمون نبودن
“عدم النفع ” ابراز شده
نتیجه گیری
منابع
چکیده:
مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع، ابتدا به بررسی این مسأله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و بنای عقلا، آن را قابل مطالبه دانسته و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره۲ ماده ،۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند، تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است . در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون، پرداخته شده و برخی آرأ محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده ۷۴ کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.
خسارتی که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل می شود، ممکن است به صورت محروم شدن از منافعی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد، آنها را تحصیل می نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا زیان دیده، می تواند چنین خسارتی را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب ۱۹۸۰ است. این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، و بنأ عقلا، اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند، پاسخ داده است. در قسمت دیگر، به بررسی عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که آخرین قانون مصوب در این باره می باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند، تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در نهایت، مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالی آلمان را که با استناد به کنوانسیون، صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده ۷۴ کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادی برخی مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است………


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات