دانلود پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات خرید دانلود پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات موضوع پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانلود پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات

Information Technology Managers

 

عنوان پایان نامه : ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور

شرح مختصر : تاکنون عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمانها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایاننامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی شوند. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقیت و یادگیری سازمانی کاری بس دشوار و زمانبر میباشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، هفت عامل که با عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت و یادگیری سازمانی مشترک میباشند را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها را بر افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق بررسی شده است. پس از تعیین و تایید شاخصهای مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلیل آماری بر روی دادههای جمع آوری شده، مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد، تمامی هفت عامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تاثیر تواماً متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار می گیرد، تنها دو عامل استراتژیها و سیاستهای دانشمحور و مدیریت منابع انسانی باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی می شوند.


فهرست :
شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانۀ آن
زمینۀ پژوهش
پرسش های پژوهش
اهداف پژوهش
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
فرضیه های پژوهش
کاربردهای پژوهش
مزایای حاصل از پژوهش
روش تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
مطالعات کتابخانه ای
تحقیقات میدانی
جامعه آماری
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
ساختار کلی پایان نامه
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه
بخش اول: مدیریت دانش
دادهها، اطلاعات و دانش
دانش مستتر و آشکار
تعاریف مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانش
نقش افراد در مدیریت دانش
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
بخش دوم: خلاقیت سازمانی
تعاریف خلاقیت
خاستگاه خلاقیت
دیدگاههای فرآیند خلاقیت
سطوح خلاقیت
دیدگاهها در مورد افراد خلاق
عوامل موثر بر خلاقیت
عوامل فردی
عوامل محیطی
عوامل گروهی
عوامل سازمانی
خلاقیت سازمانی در سازمانها
عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی
بخش سوم: یادگیری سازمانی
تعریف یادگیری و عناصر آن
تعاریف یادگیری سازمانی
انواع یادگیری سازمانی
ویژگیهای یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
تهدیدهای فناوری اطلاعات در یادگیری سازمانی
موانع به کارگیری یادگیری سازمانی
عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی
جمعبندی
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش جمع آوری داده ها
طراحی پرسشنامه
روایی و پایایی
متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
متغیرهای مستقل تحقیق
متغیرهای وابسته تحقیق
فرضیهها و مدل پیشنهادی تحقیق
معیارها و شاخصهای تحقیق
روش های آماری
آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS
تک نمونه ای با نرم افزار t آزمون SPSS
آزمون رگرسیون خطی ساده با نرم افزار SPSS
آزمون رگرسیون خطی چندگانه با نرم افزار SPSS
با نرم افزار Tukey HSD تحلیل واریانس با آزمون SPSS
تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصیفی نمونه آماری
آمار استنباطی نمونه آماری
تبیین و تفسیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
مقایسه بخش های مختلف جامعه آماری به کمک تحلیل واریانس
آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی پنجم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ششم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی هفتم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی هشتم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی نهم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دهم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی یازدهم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوازدهم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سیزدهم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهاردهم
بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق به کمک رگرسیون خطی چندگانه بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر خلاقیت سازمانی
بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر یادگیری سازمانی
بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاری
تشریح مدل معادلات ساختاری
ارائه مدل نهایی به کمک مدل معادلات ساختاری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق
مدل نهایی تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات و راهکارهای بهبود برای شرکت فرودگاههای کشور
پیشنهادات برای تحقیقات آتی


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات