پایان نامه تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  پایان نامه تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگی

دانلود پایان نامه تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگی پایان نامه روانشناختی پایان نامه سرسختی روانشناختی پروژه رشته علوم تربیتی پایان نامه توانمندسازی روانشناختی سرمایه پایان نامه اطفال پایان نامه نقاشی کودکان پایان نامه نقاشی و شخصیت کودک پایان نامه نقاشی کودک

The psychological interpretation

 

موضوع پایان نامه:  تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

الف)فصل اول : طرح تحقيق (كليات)                                                              1

ب)فصل دوم : مروري بر ادبيات موضوع (Literature Review)                                28

ج)فصل سوم : آشنائي با قلمرو مكاني تحقيق (جامعه آماري)                                    43

د)فصل چهارم : روش تحقيق                                                                        45

هـ)فصل پنجم : يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها                                          49

و)فصل ششم : خلاصه تحقيق و پيشنهادها                                                         65

پيوستها                                                                                                 69

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول :      1-مقدمه                                                                             2

(كليات)         2-بيان مسئله                                                                        4

3-تاريخچه و سابقه موضوع                                                      5

4-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق                                            16

5-اهداف تحقيق                                                                    18

6-چهارچوب نظري تحقيق                                                       20

7-مدل تحليلي تحقيق                                                             23

8-فرضيه هاي تحقيق                                                              24

9-روش تحقيق                                                                     27

10-قلمرو مكاني تحقيق                                                                    27

11-قلمرو زماني تحقيق                                                           27

12-روش نمونه گيري                                                             27

13-ابزارهاي گردآوري داده ها                                                   27

14-روش تجزيه و تحليل                                                         27

فصل دوم :      اطلاعاتي در خصوص پيشينة موضوع و تحقيقات انجام شده                  28

(مروري بر ادبيات موضوع)

فصل سوم :     آشنايي با قلمرو مكاني تحقيق                                                    43

(قلمروي مكاني تحقيق)

فصل چهارم :   آشنايي با روش تحقيق در اين پايان نامه                                        45

(روش تحقيق)

فصل پنجم :    تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق                                                           49

(تجزيه و تحليل)

فصل ششم :    خلاصه تحقيق ، پيشنهادها و پيوستها                                             65

خلاصه :

در بين تست هاي متداول شخصيت كه معمولاً در مراكز روانشناختي ، روانپزشكي به كار بسته مي‌شوند تست ترسيم خانواده از جايگاه خاصي برخوردار است .

3 دليل براي اين اهميت وجود دارد : نخست آنكه اجراي آن سريع و آسان است ، دوم آنكه ، به منزله شيوة بيان خيالپردازي و خلاقيت كودك ، بهتر از هر تست ديگر مي توان محتواي عميق شخصيت را ، كه بر اساس وارسي مستقيم دست يافتني نيست ، منعكس كند و سوم بدليل اينكه اغلب اختلالات روانشناختي سازشي تابع تعارض هاي رواني كودكانه اند (تعارض هاي ناشي از رقابت برادرانه و تعارض هاي اديپي) ، شيوه اي كه يك كودك بر اساس آن خود را در قلب خانوادة منتخب قرار مي دهد ، ما را به عمق مسائل و مشكلات وي هدايت مي كند (كرمن-1381)

تحقيقات قبلي تا حد زيادي مؤيد فرافكني كودك در تست ترسيم خانواده است كه البته با بررسي محتوا مي توان به كشف و تحليل آنچه در ذهن كودك است نائل آمد .

در اين تحقيق سعي شده است كه بار ديگر به بررسي ارزش تشخيصي اين آزمون پرداخته شود و آن را در يك نمونه اي از يك جامعه اجرا و با مصاحبه اي كه با كودك و خانواده اش صورت پذيرفته مقايسه نمود .

يافته هاي اين پژوهش در اكثر فرضيات مؤيد اين است كه تا حد زيادي مي توان بر اين تستها اعتبار كرد علي الخصوص به ارزنده سازي و نا ارزنده سازي افراد در اين تست بايد توجه نمود . ولي در خصوص ترغيب ترسيم و اهميت اين ترتيب بايد گفت عوامل مختلف مي تواند اين حالات را تغيير دهد كه بايد در ضمن درك دلايل آن به قضاوت پرداخت .

در ضمن اينكه مي توان تا حدي بر اين نقاشي ها اعتبار كرد ولي از اين آزمون مي توان بعنوان ابزاري باليني براي تسهيل گفتگو با فرد استفاده كرد و لذا انجام آزمون فرافكني مي تواند در يك مصاحبة باليني اوليه به «شكستن يخ» رابطه كمك كند ، و چارچوب مناسبي براي انجام گفتگوي اوليه فراهم آورد .

«فصل اول»

طرح تحقيق (كليات)

مقدمه:

كودكي در عمق وجود همة ماست، و با چشمان اوست كه همگي روزي به اين عالم نگاه كرده ايم. با وجود اين آنچنان از آن دور افتاده ايم كه براي فهم نقاشي كودكان، نگاه كردن آن برايمان كافي نيست و بايد آنها را مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار دهيم. نقاشي بيان كنندة احساسات و شخصيت كودكان است و باعث پرورش خلاقيت آنها مي شود و تعادل فكري و روحي به آنها مي دهد. از طرف ديگر تجزيه و تحليل اين نقاشي ها به والدين و مربيان امكان شناخت كودك و كمبودهاي احتمالي او را فراهم مي كند.(فراري 1382)

نقاشي كودكان نوعي گيرايي آني دارند، آنها ساده و جذاب و سرشار از زندگي و هويت اند اما با نگاهي دقيق تر غالباً مي توان در آنها جنبه هايي عجيب و حتي آشفته را مشاهده كرد. تحقيق در قلمرو نقاشي كودكان براي سالهاي متمادي پيشرفت چنداني نكرد، اما در سالهاي اخير، دو دگرگوني عمده باعث آغاز مجدد پژوهش در اين عرصه شده است اول ديدگاه طبيعي گرايانه جاي خود را به بررسي هاي تجربي داده است، دوم اهميت فرايند كشيدن تصوير كه در سالهاي اخير موفق به درك آن شده ايم.(گلين، آنجل1380)

در بين فعاليتهاي كودك، نقاشي فعاليتي است كه از تحول شناختي، عاطفي و اجتماعي تأثير مي پذيرد و به همين دليل به مقياسي وسيع در تشخيص رواني و روان درمانگري به كار گرفته مي شود. مؤلفان متعدد مشاهدات بسيار گوناگون خود را دربارة مراحل تحول نقاشي كودكان بصورت خصيصه هاي اجمالي مرحله هاي پي در پي بيان كرده‌اند و مي توان به اتكاي مطالعات پيشرفته اي كه از دهة 1950 تا دهة 1980 در اين باره به عمل آمده اند خط تحول

نقاشي را اجمالاً بدست داد:

قبل از دو سالگي، از 2 تا 3 سالگي، از 3 سالگي از 5 تا 9 سالگي و از 9 تا 13 سالگي تقسيمات انجام شده است(كرمن، 1381)

از 5 تا 9 سالگي، شاهد مرحلة نسخه برداري يا بارپديدآوري از شكل هندسي (به ترتيب از دايره، مربع، مثلث، لوزي، تا شكل هاي پيچيده تر) هستيم، يادگيري خط، توليد نقاشي هائي كه عناصر مختلف در آنها متمايز گرديده اند، همراه با تركيب طرح‌هاي پايه با جزئيات بيش از پيش فزاينده از ويژگيهاي اين مرحله اند. در اين مرحله، نقاشي هاي كودك دقيق ترند و در وسط صفحه بيشتر تمركز مي يابند.(كرمن، 1381)

در پرتو نقاشي يا ترسيم يك خانواده، كودكان آثاري پديد مي آورند كه با بررسي آنها، پدر و مادر، مربيان ، معلمان و پزشكان مي توانند به سرعت به انديشه اي دربارة تحول روانشناختي و ماهيت مشكلات احتمالي آنان دست يابند. روانشناسان باليني در تحليل و تفسير اين نقاشي ها از اين نيز فراتر مي روند، براي آنان، تست نقاشي در مجموعة تست هائي كه باي كمك به تشخيص به كار مي بندند، مي توان تكيه گاه گرانبهائي قلمداد شود.(كرمن 1381)

بيان مسئله:

تحقيقات اخير مؤيد اين است كه مي توان از آزمون ترسيم خانواده بعنوان يك ابزار تشخيصي، جهت شناسايي مشكلات كودك و خانواده او بكار برد. در اين رابطه اسپيگلمن، اسپيگلمن (1992) و كامونيان (1980) نشان دادند كه نقاشي كودك مي‌تواند نشانگر ويژگيهاي ارتباطي وي، با اعضاي خانوادة خود باشد. اين محققين، تعدادي از علائم موجود در نقاشي خانواده را مورد تأييد قرار دادند كه از آن جمله، مي توان به ارزنده سازي، ناارزنده سازي، روابط با فاصله و نزديك و همانندسازي اشاره كرد.

در اينجا با توجه به يافتهاي اين پژوهشگران و يافته هاي ل. كرمن Louis, corman) ) و كتاب نقاشي كودكان و ساير تحقيقات اين سوال ايجاد مي شود كه آيا در جامعه مورد پژوهش، مشاهدة چنين علائمي در ترسيم كودكان از خانوادة خود مي تواند نشانگر چگونگي ارتباط وي با خانواده اش باشد. در اين صورت هر يك از علائم مذكور چه مفهومي خواهد داشت و تا چه حد مي توان در اين امر اطمينان داشت.

تحقيق حاضر مقايسه اي بين تست ترسيم خانواده با ارتباط كودك از ديدگاه خودش با خانواده است، بعبارتي مقايسه ترسيم خانواده با ذهنيت كودك از طريق مصاحبه با وي.

پيشينه تحقيق:

استفاده تشخيص آزمون ترسيم خانواده

در پرتو نقاشي يا ترسيم يك خانواده، كودكان آثاري پديد مي آورند كه با بررسي آنها، پدر و مادر، مربيان، معلمان و پزشكان مي توانند به سرعت به انديشه اي دربارة تحول روانشناختي و ماهيت مشكلات احتمالي آنان دست يابند. روانشناسان باليني در تحليل و تفسير اين نقاشي ها از اين نيز فراتر مي روند؛ براي آنها تست نقاشي در مجموعة تست هائي كه براي كمك به تشخيص به كار مي بندند، مي تواند تكيه گاه گرانبهائي قلمداد شود(كرمن، 1381)

در زمينة بررسي اختلالات رواني در كدوكان و نوجوانان و رفع دشواري هاي آنان، روانشناسي و پزشك با مشكلاتي مواجه هشتند كه مربوط به سازش با محيط خانوادگي است. كودك قسمت اول زندگي خود را كه همه مي دانند مهمترين قسمت از دوران زندگي است در خانوادة خود مي گذارند، نخستين تجربه هاي شازشي وي با پدر و مادر و خواهران و برادرانش تحقق مي يابند: وقتي صحبت از تعارض است، با آنها در تعارض است. به قسمي كه اختلالات روانزاد كه در زمينة عاطفي يا عقلي بروز مي كند همواره يا با تعارض هاي و يا با تعارض هاي رقابت با برادر و خواهر در ارتباطند.(كرمن 1381)

ارزش بياني نقاشي، مانند ارزش خط و حركات طبيعي معنادار(ژست ها)، در قبول همة مؤلفان است، بنابراين جاي تعجب نيست اگر توليدات ترسيمي وسيعاً به عنوان يك وسيلة تشخيص بكار گرفته شده اند.(همان)

روانشناسان باليني به اتكاي ويژگيهاي صوري نقاشي ها و محتواي آنها و نيز بر اساس بيانات لفظي كودكان و بازخوردي كه از خود نشان مي دهند به موارد و مصالحي بسيار غني دست مي‌يابد. پژوهشهاي متعددي به تدوين نشانه ها، رمزگذاري و تعيين اعتبار آنها پرداخته اند. سال‌هاست كه نقاشي قدم در خانوادة آزمون هاي فرافكن نهاده است. (همان)

توجه فرايندهاي كه در چندين دهة پيش نسبت به تحول رواني و دورة كودكي ابراز شده به بررسي طرز بيان در نخستين سالهاي زندگي و از آن بيان بخصوص بازي و نقاشي منتهي گرديده است، اما بايد گفت در اين فاصله، به ارزش فراوان نوعي از نقاشي يعني نقاشي آزاد دست يافته اند اين نوع نقاشي در مدارس سنتي آموخته نمي‌شد چون شاگردان را بيشتر به كشيدن از روي نمونه ها يا الگوهائي وادار مي‌كردند. (همان)

امروز مي دانيم كه در نقاشي بدون الگو يا مدل، كودك به يك آفرينش واقعي مي‌پردازد و در نتيجه مي تواند به گونه اي غير قابل مقايسه با نقاشي تقليدي، آنچه را در درون او مي گذرد بيان كند. وي با اين عمل، بينش خاص خود را از جهاني كه او را احاطه كرده است بدست مي‌دهد و از اين راه ما را درباره ويژگيهاي شخصيت خود آگاه مي سازد. (همان)

از نقاشي به منظورهاي مختلف استفاده مي شود از جمله نقاشي به منزلة تست هوش، تست شخصيت فرافكني و رمزگرائي، روان تحليل گري، نقاشي خانواده و . . . (همان)

در نقاشي هاي كه به منزله تست هوش بكار مي رود مانند نقاشي آدمك يا تست گوديناف[1] طراز عقلي آزمودني را بر حسب كامل بودن، وجود تعادل كلي و غناي جزئيات آدمك ترسيم شده، تعيين مي كند و تست فه[2] يا تستي كه دستورالعمل آن اين است كه خانمي را بكش كه داره در زير بارون گردش مي كنه و مستلزم ايجاد توحيد پيشرفته تر عناصر مختلف نقاشي است نيز امكان اندازه گيري طراز هوش را فراهم مي‌سازد. (همان)

در نقاشي به منزلة تست شخصيت در كنار شكل، محتوا قرار دارد در اين محتوا چيزي از تمامي شخصيت منعكس مي گردد. در فرافكني و رمزگرائي بوتونيد مي گويد كه نقاشي آزاد يك فرافكني است، بدين معنا كه تمامي شخصيت در اينجا در جستجوي راهي براي بيان خويشتن است و مخصوصاً عناصر نيمه هشيار و ناهشيار به پاس آزادي عمل آزمودني برون فكني مي شوند. بايد دانشت كه اين فرافكني عناصر ناهشيار شخصيت، در تعدادي از آزمون ها به كار رفته است و به همين دليل است كه آنها را تست هاي فرافكن مي نامند. (همان)

 


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات