پایان نامه مدیریت و حفاظت از شبکه های کامپیوتری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  پایان نامه مدیریت و حفاظت از شبکه های کامپیوتری

دانلود پایان نامه مدیریت و حفاظت از شبکه های کامپیوتری خرید پروژه مقاله تحقیق پایان نامه امنیت شبکه های کامپیوتری پایان نامه در مورد شبکه های کامپیوتری پایان نامه ارشد شبکه های کامپیوتری پایان نامه کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری دانلود پایان نامه امنیت شبکه های کامپیوتری دانلود پایان نامه پیرامون امنیت شبکه های کامپیوتری

Management and protection of computer networks

 

 موضوع پایان نامه :مدیریت و حفاظت از شبکه های کامپیوتری

فهرست مطالب

چكيده ……………………………………………………………………………………. A
بخش اول:مديريت شبكه هاي كامپيوتر ……………………………………………….. 1
مقدمه …………………………………………………………………………………….. 2
مقدمات يك شبكه ………………………………………………………………………. 2
مزيت‌هاي يك شبكه ……………………………………………………………………. 3
كاركنان شبكه ………………………………………………………………………….. 4
مدير شبكه ……………………………………………………………………………… 5
ساير كاركنان ………………………………………………………………………….. 5
فصل اول: مديريت شبكه چيست؟ ………………………………………………………. 6
مديريت شبكه چيست؟ ………………………………………………………………….. 7
مديريت شماره‌هاي اشتراكي شبكه …………………………………………………….. 9
شماره‌هاي اشتراك كاربري ………………………………………………………….. 10
ايجاد شماره‌هاي اشتراك كاربري ……………………………………………………. 11
شماره‌هاي اشتراك گروه ……………………………………………………………… 16
محلي در مقايسه با جهاني ……………………………………………………………… 17
گروههاي توكار ………………………………………………………………………… 19
برقراري ارتباط چندتايي ………………………………………………………………. 19
فصل دوم: مديريت شبكه ……………………………………………………………….. 21
مديريت شبكه …………………………………………………………………………… 22
مفاهيم مديريت ………………………………………………………………………… 22
محدوديت‌هاي مديريتي ……………………………………………………………….. 23
مشكلات شبكه …………………………………………………………………………. 23
تنظيم و پيكربندي شبكه ……………………………………………………………….. 24
فصل سوم:شبكه بندي و ارتباطات ……………………………………………………… 25
شبكه بندي و ارتباطات ………………………………………………………………….. 26
همگون سازي و تكرارسازي ……………………………………………………………..28
فصل چهارم: عيب‌يابي و رفع عيب ………………………………………………………34
عيب‌يابي و رفع عيب ……………………………………………………………………..34
Net account /synch ………………………………………………………………….35
نظارت بر عمليات Active Directory ……………………………………………. 35
فصل پنجم: مفهوم مديريت منابع ……………………………………………………… 36
مديريت منابع …………………………………………………………………………. 37
منابع سخت‌افزاري ………………………………………………………………….. 38
پيكربندي و استفاده از سرورهاي چاپ …………………………………………….. 38
نصب نرم افزار مديريت ……………………………………………………………. 39
تنظيم اوليه ……………………………………………………………………………. 40
درك مديريت SNMP ………………………………………………………………. 41
سهميه ديسك ………………………………………………………………………….. 44
فايل‌ها و فهرست‌ها …………………………………………………………………… 45
نصب/ارتقاء نرم افزار ………………………………………………………………. 45
مديريت منبع تغذيه شبكه …………………………………………………………….. 47
مديريت منبع تغذيه ويندوز 2000 ………………………………………………….. 48
فصل ششم: ابزارهاي مديريت …………………………………………………………. 50
ابزارهاي مديريت ………………………………………………………………………. 51
ابزارهاي مديريت مايكروسافت ………………………………………………………. 51
Zero Administration ……………………………………………………………. 55
Management Console ………………………………………………………….. 56
فصل هفتم: مديريت عملكرد شبكه ………………………………………………………. 58
مديريت عملكرد شبكه …………………………………………………………………… 59
مشكلات بالقوه عملكرد شبكه ……………………………………………………………. 59
مسائل لايه فيزيكي …………………………………………………………………….. 60
مسائل مربوط به ترافيك شبكه ………………………………………………………… 62
مشكلات تشخيص‌آدرس ……………………………………………………………….. 69
مسائل ميان شبكه‌اي ……………………………………………………………………. 69
فصل هشتم: ذخيره‌سازي در شبكه ……………………………………………………… 71
ذخيره‌سازي در شبكه ……………………………………………………………………. 72
نكته‌هاي مربوط به مديريت سرور CD ……………………………………………….73
مديريت image …………………………………………………………………………73
كابينت‌ها ………………………………………………………………………………….74
مفاهيم SAN …………………………………………………………………………….74
درك SAN ……………………………………………………………………………..76
مديريتSAN …………………………………………………………………………. 77

بخش دوم: محافظت از شبكه‌هاي كامپيوتري ………………………………………….. 79
مقدمه ………………………………………………………………………………………. 80
فصل نهم: حفاظت از شبكه ……………………………………………………………….81
حفاظت از شبكه …………………………………………………………………………..82
تضمين سلامت داده‌ها …………………………………………………………………….82
حفاظت از سيستم عامل …………………………………………………………………..83
رويه‌هاي نصب ………………………………………………………………………….84
تكنيك‌هاي مراقبت از سيستم …………………………………………………………….87
فصل دهم: حفاظت از سخت افزار ………………………………………………………..89
حفاظت از سخت‌افزار ……………………………………………………………………90
منابع تغذيه وقفه ناپذير(UPS) …………………………………………………………90
عوامل زيست محيطي …………………………………………………………………..94
تكرارسازي سخت افزار ………………………………………………………………..95
حفاظت از داده‌هاي كاربري ……………………………………………………………96
تهيه نسخه پشتيبان ………………………………………………………………………97
ذخيره‌سازي ديسك تكرارساز …………………………………………………………..99
فصل يازدهم: پياده سازي برنامه سلامت داده‌ها ………………………………………104
پياده‌سازي برنامه سلامت داده‌ها ……………………………………………………… 105
برنامه‌ريزي براي امنيت شبكه و داده‌ها ……………………………………………… 106
سطوح امنيت ………………………………………………………………………… 107
سياستهاي امنيتي …………………………………………………………………….. 108
ارزيابي قابليت‌هاي آسيب‌پذيري امنيت …………………………………………….. 109
ارزيابي تهديدهاي امنيتي ……………………………………………………………. 111
برقراري اقداماتي متقابل امنيتي …………………………………………………….. 112
وسايل اشتراكي با كلمه رمز ………………………………………………………… 113
ايستگاههاي كاري بدون ديسك ……………………………………………………… 115
رمزگذاري …………………………………………………………………………… 116
حافظه‌هاي ويروسي …………………………………………………………………. 119
فصل دوازدهم: تنظيمات مربوط به امنيت در شبكه‌ها ……………………………….. 122
محافظت با استفاده از كلمه عبور……………………………………………………… 123
تنظيمات مربوط به كلمه‌هاي عبور حسابهاي كاربران……………………………….. 124
مشخص كردن طول كلمه عبور ……………………………………………………….. 125
تنظيم مدت اعتبار كلمه‌هاي عبور ……………………………………………………… 126
الزام بر استفاده از كلمه‌هاي عبور پيچيده …………………………………………….. 127
تدابير مربوط به بستن يك حساب ……………………………………………………… 128
فصل سيزدهم: امنيت شبكه ……………………………………………………………. 129
امنيت شبكه …………………………………………………………………………….. 130
عمليات شبكه …………………………………………………………………………… 130
تجزيه و تحليل هزينه شبكه ……………………………………………………………. 131
تكنيك‌هاي مديريت و عيب‌يابي …………………………………………………………. 132
ديواره‌هاي آتش …………………………………………………………………………. 134
فيلتر كردن بسته‌ها …………………………………………………………………… 134
NAT ………………………………………………………………………………… 135
ديوارهاي آتش سرورهاي Proxy …………………………………………………….. 137
درك يك ديوار آتش ……………………………………………………………………… 137
ديوارهاي آتش و TCP/IP …………………………………………………………….. 139
ديوارهاي آتش از نوع فيلترسازي بسته………………………………………………… 139
مزيت‌ها و كاستي‌هاي فيلترسازي بسته ………………………………………………… 140
ديوار آتش از نوع Application Gateways ……………………………………….141
ديوار آتش از نوع Circute-Level Gateways …………………………………….142
ديوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ……………………….. 142
فصل چهاردهم: مدلهاي مختلف امنيتي ………………………………………………..144
مدلهاي مختلف امنيتي …………………………………………………………………..145
امنيت سطح ـ كاربر …………………………………………………………………..145
امنيت سطح ـ مشترك …………………………………………………………………145

فصل پانزدهم : پروتكل‌هاي امنيتي …………………………………………………….146
پروتكل‌هاي امنيتي ……………………………………………………………………..147
Ipsec……………………………………………………………………………………..147
L2TP …………………………………………………………………………………148
SSL ……………………………………………………………………………………149
Kerberos …………………………………………………………………………….150
فصل شانزدهم:مواردي در مورد امنيت شبكه‌ها ………………………………………151
امنيت ارتباطات ……………………………………………………………………….152
IPsec …………………………………………………………………………………152
ديوارهاي آتش …………………………………………………………………………155
شبكه‌هاي خصوصي مجازي (VPN)…………………………………………………..156
امنيت نماهاي الكترونيكي ………………………………………………………………..157
امنيت وب …………………………………………………………………………………158
فصل هفدهم:مباني امنيت در شبكه‌ها …………………………………………………..160
مباني امنيت شبكه ……………………………………………………………………….161
انواع رايج حملات ………………………………………………………………………161
اقدامات امنيتي خوب …………………………………………………………………….162
مقاوم‌سازي سيستم‌ها در مقابل حملات …………………………………………………162
حفاظت از شبكه‌ در برابر ويروسها ……………………………………………………163
مفاهيم ويروس …………………………………………………………………………..164
خطاهاي نرم‌افزاري …………………………………………………………………….164
اسبهاي تروا ……………………………………………………………………………164
بمبهاي نرم‌افزاري (Softwar Bombs) ……………………………………………164
بمبهاي منطقي (Logic bombs) ……………………………………………………165
بمبهاي ساعتي (Time Bombs) ……………………………………………………165
تكراركننده‌ها (Replicators) ………………………………………………………..165
كرم‌ها (worms) ……………………………………………………………………..166
ويروسها ……………………………………………………………………………….166
جستجوي ويروسها ………………………………………………………………………168
نصب ويروس‌ياب ……………………………………………………………………….171
حذف آلودگي …………………………………………………………………………….172
فصل هجدهم: جلوگيري از آلودگي توسط ويروس …………………………………….173
جلوگيري از الودگي توسط ويروس ……………………………………………………..174
جلوگيري از ويروسهاي ماكرو ………………………………………………………….175
حذف يك ويروس ماكرو …………………………………………………………………176
مدیریت شبکه کامپیوتری

 


قیمت : 13000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات