گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک , انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک , انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه بیماری های گیاهی دانلود گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک , انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی تاریخچه مبارزه بیولوژیک گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک دانلود گزارش کاراموزی گیاه پزشکی دانلود کارآموزی گیاهپزشکی مبارزه بیولوژیک با آفات مبارزه بیولوژیک با شته مبارزه بیولوژیک با کنه مبارزه بیولوژیک کلاسیک مبارزه بیولوژیک با ساس

Insectrium and Herbal Medicine Clinic


موضوع : گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک , انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی

فهرست مطالب

مراحل انجام شده در انسکتاریوم ۱

شناخت زنبور براکون و نحوه تاثیر آن ۱

میزبانهای مهم براکون برای تکثیر انبوه ۲

گونه های مهم زنبور براکون در ایران ۲

نحوه پارازیت کردن زنبور براکون ۲

روش پرورش و تکثیر انبوه زنبور براکون ۳

بید آرد Ephestia kuhniella 4

مشخصات ظاهری ۴

زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniella 4

پرورش و تکثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه ۵

پرورش و تکثیر انبوه زنبور و پارازیتوئید براکون ۶

شرایط رهاسازی زنبور براکون ۷

زنبورهای تریکوگراما ۷

مشخصات مرفولوژیکی زنبور ۷

۱- پرورش پروانه بید غلات ۸

۲- پرورش پروانه بید آرد ۹

پرورش زنبور تریکوگراما ۱۰

کرم ساقه خوار ذرت ۱۱

زیست شناسی ۱۲

مبارزه ۱۲
دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع ذرت ۱۳

۵- رهاسازیهای تداخل نسل آخر فصل ۱۵

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع ذرت استان خوزستان ۱۵

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج ۱۶

۶- رهاسازی زنبور برای کنترل نسل اول ساقه خوار برنج ۱۷

۷- ارزیابی های رهاسازی انجام شده نسل اول ۱۷

۸-رهاسازی زنبور برای کنترل نسل دوم کرم ساقه خوار
۱۸ ۹-ارزیابی نسل دوم ۱۸

دستورالعمل واگذاری انسکتاریوم ها و کارگاه های دولتی بصورت پیمان تولید در استانها و تعیین سهمیه تولید زنبور تریکوگراما برای بخش خصوصی ۱۹

دستورالعمل رهاسازی حشرات مفید زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع گوجه فرنگی

مراحل اجرائی این برنامه به شرح ذیل خواهدبود ۲۱

توضیحات تکمیلی
۲۱

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع گوجه فرنگی استان خوزستان ۲۲

رهاسازی بر علیه نسل دوم کرم قوزه در روی پنبه و تداخل نسل ۲۳

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی (تریکوگراما و براکون) در مزارع سویا ۲۴

رهاسازی زنبور براکون درمیان بوته های سویا ۲۵

بررسی تاثیر عوامل کنترل طبیعی رهاسازی شده ۲۶

مراحل انجام شده شده در کلینیک بیماری های گیاهی شناسی با انواع محیط های کشت ۲۶

محیط کشت Kings 27

محیط کشت پوان ۲۷

تهیه ی روش محیط کشت kings 28

تهیه ی محیط کشت نوترینت آگار NA 28

تهیه محیط کشت PDA 28

نحوه ی ریختن محیط کشت درون بتری ۲۹

تهیه ی سوسپانسیون باکتری ۲۹

تستهای تشخیص سودوموناس ۳۰

تست اکسیداز ۳۰

تست گرم ۳۰

تست H2O2 کاتالاز ۳۱

تست H2 31

تست سیب زمینی ۳۲

 


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات