دانلود پروژه امور مالی درصنعت برق

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود پروژه امور مالی درصنعت برق

دانلود پروژه امور مالی درصنعت برق امور مالی در صنعت برق پروژه مالی اداره برق صورت مالی شرکت برق پروژه مالی حسابداری شرکت برق حسابداری صنعت برق حسابداری شرکت برق حسابداری در صنعت برق پروژه حسابداری اداره برق سیستم حسابداری اداره برق کارآموزی حسابداری شرکت برق حسابداری اداره برق حسابداری در شرکت برق کارآموزی حسابداری اداره برق

Project Finance Power Industry

 

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری

در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………… ۵
مقدمه: ………………………………………………………………………………….. ۶
تاریخچه : ……………………………………………………………………………….. ۹
ویژگیهای صنعت برق : ………………………………………………………………… ۱۱
زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها : ………………………………………………… ۱۲
ضرورت تداوم تأمین برق : …………………………………………………………… ۱۲
نظارت و کنترل : ……………………………………………………………………… ۱۲
انحصار : ………………………………………………………………………….. ۱۳
آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق…………………. ۱۳
اجرای سیاستهای عدم تمرکز : ………………………………………………………………. ۱۴
هزینه یابی : ………………………………………………………………………….. ۱۴
توجه به منابع و فروش برق : ………………………………………………………………… ۱۴
حذف بخشهای امانی و خدماتی……………………………………………………………… ۱۵
ظرفیت سازی : ………………………………………………………………………. ۱۵
تفکیک فعالیت های برق……………………………………………………………………….. ۱۵
اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری: ……………………………………………….. ۱۵
تشکیل شرکت های توزیع نیروی برق : ………………………………………………….. ۱۶
تشکیل شرکتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات : ………………… ۱۶
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه : ………………………………………………………. ۱۷
« صنعت برق در برنامه های عمرانی »……………………………………………………. ۱۹
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی : ……………………………………………………….. ۲۰
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی : ………………………………………………………. ۲۲
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی : ……………………………………….. ۲۵
فصل دوم………………………………………………………………………… ۲۸
تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی : ……………………………………….. ۲۹
بند « الف » تبصره ۱۵ : …………………………………………………………….. ۳۱
استانداردهای حسابداری : …………………………………………………………………….. ۳۴
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده : ……………………………………….. ۳۴
حسابهای معین تأسیسات برق : …………………………………………………………….. ۴۰
۲ – تأسیسات تولید برق با نیروی آب : ………………………………………………….. ۴۲
فصل سوم……………………………………………………………………………. ۴۵
تناوب تجدید ارزیابی : …………………………………………………………………………. ۴۸
تعیین مبلغ تجدید ارزیابی : …………………………………………………………………… ۴۹
فصل چهارم…………………………………………………………………………… ۵۰
مدلهای نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق . ………………………………………. ۵۱
چرخه نقدی در بخش توزیع برق و شیوه های بهبود بخشیدن به آن : …………………. ۵۴
حسابداری وجوه نقد در شرکت های برق : …………………………………………….. ۵۶
کنترل های داخلی وجوه نقد در شرکتهای برق منطقه ای……………………………. ۵۹
راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه : ……………………… ۶۰
۱ ـ تعریف راهبری متمرکز وجوه : ……………………………………………………….. ۶۱
۲ ـ انواع راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق : ……………………………………… ۶۱
الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای : ………………………………………………….. ۶۲
هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی : …………………………………………………… ۶۴
انواع گزارشهای نقدینگی : ………………………………………………………. ۶۵
نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه : ……………………………………………….. ۶۶
فصل پنجم……………………………………………………………………………. ۶۸
هزینه ها در صنعت برق………………………………………………………………………… ۶۹
تخصیص و تسهیم : ……………………………………………………………………………. ۷۰
فصل ششم………………………………………………………………………………… ۷۲
هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی : …………………….. ۷۳
بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق : ………………………………………………… ۷۵
نقاط ضعف و قوت نسبت های مالی : ……………………………………………………. ۷۶
روند نسبت های نقدینگی : ………………………………………………………………….. ۷۸
نسبت های مالی در صنعت برق : ………………………………………………………….. ۸۰
نسبت های مالی : …………………………………………………………………….. ۸۱
جدول شماره ۲ حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق……………… ۸۶
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه : …………………………………………………………. ۸۹
صورت سود (زیان) انباشته : ………………………………………………………………….. ۹۰
صورت گردش وجوه نقد : …………………………………………………………………… ۹۴
جریان ورود و خروج وجه نقد : ……………………………………………………………. ۹۴
یادداشتهای همراه صورتهای مالی……………………………………………………………. ۱۰۰
سرمایه : ………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
اندوخته قانونی………………………………………………………………………. ۱۰۴
سایر اندوخته ها…………………………………………………………………… ۱۰۵
یادداشتهای همراه صورتهای مالی……………………………………………………………. ۱۰۷
یادداشتهای همراه صورتهای مالی……………………………………………………………. ۱۰۸
یادداشتهای همراه صورتهای مالی……………………………………………………………. ۱۱۰
هزینه های توزیع و فروش : ………………………………………………………………….. ۱۱۴
یادداشتهای همراه صورتهای مالی……………………………………………………………. ۱۱۷


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات