گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

دانلود گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن پروژه گزارش کارآموزی حقوقی کارورزی گزارش کارآموزی حقوق گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد گزارش کارآموزی حقوقی گزارش کارآموزی حقوق ثبت گزارش کارآموزی رشته حقوق نمونه گزارش کارآموزی حقوق دانلود گزارش کارآموزی حقوق گزارش کارآموزی رشته حقوق ثبتی دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق در یک دفتر اسناد رسمی

Legal Internships

 

موضوع : گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴
بخش اول : تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵
فصل اول : استقلال مالی زن در حقوق ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶
مبحث اول – مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶
مبحث دوم – مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۸
مبحث سوم – مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین . . . . . . . . . . . . . . . . ۹
مبحث چهارم – شرایط صحت مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲
مبحث پنجم – چه چیزهایی رامی توان مهر قرار دارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴
مبحث ششم – نکاتی مهم در موضوع مهریه و ارتباط آن با هبه . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۵
مبحث هفتم – تفاوت مهر با دیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۷
فصل دوم : انواع مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹
الف : مهر المسمی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰
ب : مهر المثل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰
ج : مهر المتعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱
د : مهر السنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۲

مبحث اول – بررسی انواع مهر
۱¬- مقایسه مهر المثل با مهر المسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۳
۲- مقایسه مهر المثل با مهرالمتعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۳
مبحث دوم – بررسی حق حبس در مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۴
مبحث سوم – تفویض مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶
مبحث چهارم – بررسی مهر زن پس از طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۸
مبحث پنجم – ابراء زوج نسبت به مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۹
مبحث ششم – مهر و فوت زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۰
فصل سوم : بررسی مهریه در نکاح منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱
مبحث اول – ماهیت مهر در نکاح منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۱
مبحث دوم – خصوصیات مهر در عقد منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۴

بخش دوم : تحویل مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۶
فصل اول : نحوه محاسبه و پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۷
مبحث اول – احتساب خسارت تاخیر تادیه و احتساب مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۸
مبحث دوم – مهریه به نرخ روز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۰
مبحث سوم – بررسی تبصره ماده ۱۰۸۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳
مبحث چهارم – نحوه ایفای تعهد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۵
مبحث پنجم – وجه رایج در پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۶
فصل دوم : نحوه استقرار مهر بر عهده زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۸
مبحث اول – مهر دین بر ذمه شوهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۲
مبحث دوم – عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴
۱- مهر و اعسار زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۴
۲- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵
۳- مهریه سنگین و نکوهش اسلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۵
فصل سوم : چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۹
مبحث اول – مراجع مطالبه مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۹
مبحث دوم – هزینه دادرسی و عجز از پرداخت آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۰
نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۱
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۳

کارآموزی ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

مقدمه
موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .
به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ، ۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پیچیده ای روبرو باشند .
کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .


قیمت : 6800 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات