دانلود گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

دانلود گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ساختمانی گزارش کارآموزی در شرکت ساختمانی گزارش کارآموزی تاسیسات ساختمانی گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت ساختمانی گزارش کارآموزی در یک شرکت ساختمانی گزارش کارآموزی شرکت ساختمانی رشته معماری مرکز پروژه های

Training Construction Office

 

موضوع : گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

فهرست مطالب

۱-مکان کارآموزی

۲-دستورالعمل فعالیت مکان کارآموزی

۳-اطلاعات کسب شده در دفتر ساختمانی «مکان کارآموزی»

۴-اطلاعات کسب شده در محل اجرای ساختمانها

اطلاعات کسب شده در دفتر ساختمانی
اطلاعات حاصل از دفترچه پیمان
بتاریخ در بین که در این پیمان کارفرما نامیده
می شود با نمایندگی از یکطرف و شرکت / موسسه که بشماره مورخ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و در این پیمان پیمانکار نامیده می شود و اقامتگاه آن می باشد با نمایندگی دارندگان امضاء تعهدآور شرکت / موسسه از طرف دیگر پیمان زیر منعقد می گردد :
ماده ۱ – موضوع پیمان
موضوع پیمان عبارت از اجرای عملیات زیر است :
کارهای اصلی
الف :
ب:
ج:
د:
کارهای فرعی
و:
ز:
ح:
و بالاخره کارهای احتمالی موضوع ماده ۳۰ شرائط عمومی پیمان که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده ۲ انجام می شود
ماده ۲ – اسناد و مدارک پیمان
پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :
الف : پیمان حاضر
ب : شرایط عمومی پیمان
ج : مشخصات عمومی
د : مشخصات فنی خصوصی
هـ : فهرست بهاء وبرآورد تقریبی مقادیر کار
و : نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی
ز : برنامه تفصیلی اجرائی و صورتمجلس ها و موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد و بامضای طرفین برسد
تبصره ۱ – هر گاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشته باشد در درجه اول پیمان حاضر و در درجه دوم مشخصات فنی خصوصی و در درجه سوم فهرست بهاء و در درجه چهارم شرایط عمومی پیمان و در درجه پنجم نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی ملاک عمل خواهد بود و اگر این تناقض مربوط به قیمتها باشد در درجه اول متن فهرست بهاء معتبر خواهد بود
ماده ۳ – مبلغ پیمان
مبلغ اولیه پیمان بالغ بر (بعدد) ریال (بحروف) ریال است که بر اساس قیمتهای واحد پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی منضم به پیمان (موضوع بند هـ ماده ۲ پیمان محاسبه شده است
این مبلغ تابع تغییرات مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در مواد ۲۹ و۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد
دفتر ساختمانی


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات