مقاله مستاجر و موجر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  مقاله مستاجر و موجر

دانلود مقاله مستاجر و موجر پروژه تحقیق مقاله در مورد موجر و مستاجر مقاله روابط موجر و مستاجر مقاله موجر و مستاجر قانون مستاجر و موجر نمونه قرارداد مستاجر و موجر قوانین مستاجر و موجر تحقیق درباره موجر و مستاجر

The tenant and landlord

 

موضوع مقاله: مستاجر و موجر

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده پرینت می باشد.

فهرست مطالب

۱-تعریف اجاره ۱
۲- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره: ۱
۳-طرفین عقد اجاره: ۱
۴-انواع اجاره: ۲
۵-وظایف مالک در حقوق ایران ۳
وظایف مستأجر در عقد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران: ۴
فصل اول ۵
ارکان عقد اجاره ۵
۱-قصد و رضای طرفین (تراضی) ۶
۲-موجر و مستأجر: ۶
اهلیت در عقد اجاره: ۹
نتیجه و تحلیل: ۱۲
کیفیت تعیین اجرت: ۱۲
فصل دوم ۱۳
شرایط عقد اجاره ۱۳
۱-شروط عقد اجاره: ۱۴
۲-شروط مال موضوع عقد اجاره: ۱۴
شروط اجرت: ۱۶
مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد: ۱۷
مورد اجاره باید معلوم باشد: ۱۹
منفعت مورد اجاره باید مشروع باشد: ۲۰
قدرت بر تسلیم مستأجره: ۲۰
عوض منافع: ۲۰
فروعات در مورد اجاره: ۲۱
فصل سوم ۲۲
آثار عقد اجاره ۲۲
الزامات مختص موجر: ۲۳
۱-تسلیم مورد اجاره: ۲۳
۲-حفظ و صیانت از مورد اجاره: ۲۵
۳-عدم تغییر در عین مستأجره: ۲۶
۴-انجام تعمیرات اساسی: ۲۶
۵-پرداخت مخارجی که برای بقاء عین مستأجره ضروری است: ۲۷
۶-قبول مسئولیت در قبال تعرض و مزاحمت اشخاص ثالث: ۲۷
تکالیف موجر: ۲۷
۲-الزامات مختص مستأجر: ۲۹
۲-پرداخت مال الاجاره: ۳۰
تکالیف مستأجر: ۳۱
فصل چهارم ۳۴
انحلال عقد اجاره ۳۴
۱-انحلال عقد اجاره از طریق بطلان: ۳۵
۲- انحلال عقد اجاره از طریق فسخ: ۳۵
۳- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر: ۳۶
۴-انحلال عقد اجاره ۳۷
۵-انحلال عقد اجاره از طریق انفساخ: ۳۷
۶-انحلال عقد اجاره از طریق انقضاء مدت: ۳۸
۷-انحلال عقد اجاره از طرق خاص ۳۸
۸-انحلال عقد اجاره مربوط به خانه های سازمانی: ۳۹
علائم و اختصارات : ۴۰
فهرست منابع و مآخذ ۴۰

۱-تعریف اجاره
اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

۲- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:
۱ معاوضی بودن عقد اجاره
۲-تملیکی بودن عقد اجاره:
۳-رضائی بودن عقد اجاره:
۴-لازم بودن عقد اجاره:
۵-موقتی بودن عقد اجاره:
۶-ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:
۷-تدریجی بودن عقد اجاره:
۸-شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:
۳-طرفین عقد اجاره:
اجاره عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو مورد می باشد که عوضین هستند: ۱-طرفین عقد-طبق ماده ۴۶۶ ق.م در اجاره اشیاء و حیوان، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر گویند و در اجاره اشخاص کسی که منافع خود را اجاره می دهد اجیر و کسیکه اجاره می کند اجاره اشیاء و حیوان، مستءجر می نامند.
طرفین عقد باید دارای اهلیت برای مفامله یعنی بالغ ، عاقل یا رشید باشند، زیرا اهلیت طبق ماده ۱۹۰ق.م شرط اساسی برای صحت هر معامله است طبق ماده ۲۱۲ ق.م » معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است« و محجور نمی تواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنینکه نمی تواند تعهد کند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه( غیر رشید) اگر چه طبق ماده (۱۲۱۴) معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمی باشد ولی می تواند اجیر خاص شود، زیرا انسان از اموال او بشمار نمی رود و مخصوصا هر گاه کارگر عادی و معمولی نباشد.
مفلس ورشکسته می تواند مستأجر واقع شود همچانکه می تواند قرض بنماید زیرا مال الاجاره را او بعهده می گیرد و موجر برای مطالبه آن در ردیف غرماء واقع نمی‌شود تا افلاس و ورشکستگی مانع باشد و چنانکه در مورد غیر رشید گذشت مفلس و ورشکسته می تواند اجیر شود زیرا منفعت انسان از اموال او نمی باشد


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات