مقاله نقش فعالیتهای تربیتی مدارس در تربیت اجتماعی در دبیرستان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  مقاله نقش فعالیتهای تربیتی مدارس در تربیت اجتماعی در دبیرستان

دانلود مقاله نقش فعالیتهای تربیتی مدارس در تربیت اجتماعی در دبیرستان فعالیتهای تربیتی و اجتماعی در مدارس فعالیتهای تربیتی در مدارس امور تربیتی مدارس مشکلات تربیتی مدارس نقش مربیان تربیتی در مدارس راهکارهای تربیتی در مدارس روشهای تربیتی در مدارس طرح تربیتی مدارس امین اهمیت فعالیتهای تربیتی اجتماعی کودکان

Educational activities for schools

 

موضوع : نقش فعالیتهای تربیتی مدارس در تربیت اجتماعی در دبیرستان

فهرست مطالب
مقدمه ۱
بیان مسأله ۱
پرسش های پژوهش ۵
اهداف کلی ۵
اهداف جزئی ۶
کلیدواژه ها: ۶
تعاریف نظری و عملیاتی ۶
پیشینه نظری وعملی تحقیق ۷
نوع و روش پژوهش ۴۶
ابزار پژوهشی: ۴۶
روش جمع آوری اطلاعات: ۴۶
فصل سوم ۴۷
بحث در مورد یافته ها ۴۷
اصول تربیت اجتماعی در اندیشه اسلامی ۴۹
اهداف اجتماعی بر اساس اصول تربیت اجتماعی در اسلام ۵۰
بررسی برنامه های تربیتی مدرسه ۵۱
بررسی نظرات مربیان با توجه به برنامه های اجرایی ۵۱
نتایج تحقیق ۵۱
بخش چهارم ۵۱
مسئله یا فرضیه تحقیق ۵۱
روش اجرا ۵۱
یافته ها ۵۱
نتیجه گیری ۶۱

مقدمه
نظام تعلیم و تربیت هر گشوری در تلاش است با تدوین و اجرای طرح ها و برنامه های متنوع استعدادهای بالقوه فراگیران خویش را به شکل معقول و موزون شکوفا سازد.
آموزش و پرورش ها نیز بر این اصل بدیهی و روش استوار بود، آن را به عنوان یک حرف مهم و اساسی در برنامه های رسمی و غیر رسمی مورد توجه قرار داده است.
از آنجا که برنامه های رسمی مدارس بیشتر بر پرورش حافظه و قوای ذهنی شاگردان تاکید شده رشد جنبه های تربیتی اجتماعی و عاطفی و توجه به علایق و نیازهای فراگیران و ایجاد فرصت لازم برای تمرین آموخته های نظری و کاربست آن ها در زندگی را می توان در متن برنامه های تربیتی و فعالیتهای تربیتی مدرسه جستجو کرد.
مربیان و متولیان امر تربیت در مدارس آنگونه که انتظار می رود باید درک درستی از اهمیت و نتیجه کار خود در مدارس داشته باشند درک احوالات دانش آموزان آن هم در دوره حساس نوجوانی و جوانی و شناسایی و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان ، پیگیری و هماهنگی فعالیت و خدمات مورد نیاز آنان ، شناسایی مشکلات و نابهنجاری های رفتاری و رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی و توجه به وضعیت تربیتی در کنار پیشرفت تحصیلی آنان و آماده کردن آنها برای ورود به زندگی اجتماعی با تاکید بر اهداف تربیت اجتماعی و تربیت اسلامی نیازمند طرح و برنامه مناسب و اجرای بهینه و مناسب این برنامه ها از ز طرف متولیان امر تعلیم و تربیت در مدارس است.
دورکیم برای اولین بار مهارت اجتماعی شدن را به عنوان انتقال مفاهیم و ارزشها و مهارتها از نسلی به نسل دیگر به کار برد (آشتیانی ۱۳۷۴) اوپنهایم (۱۳۷۵) نگرش را حالت آگاهی و تمایلی بر عمل یا عکس العمل خاصی می داند و مهارتهای اجتماعی را بر رفتارهای معقول جامعه اطلاق می کنند. کومبز و استنلی مهارتهای اجتماعی را توانایی ارتباط متقابل با دیگران در صورت سودمندی متقابل فرد و جامعه می دانند کولی معتقد بود که مدرسه عامل اجتماعی کردن فرد و آموختن محبت همدلی و وفاداری و همکاری با دیگران است.
(طرح پژوهی استان تهران ۱۳۸۴).
تربیت به عنوان رسالت انبیاء الهی برجسته ترین جایگاه را در برقراری نظام اجتماعی دارد.
مقام معظم رهبری در ارتباط با نقش تربیت و پرورش در آموزش و پرورش فرمودند:
«مهمترین کاری که امروز لازم است انجام گیرد به مقوله پرورشی به هر شکل اهمیت داده شود نه چون مسلمانیم مسئله فقط این نیست در دنیای غرب که از لحاظ دانش و فن آوری پیشرفته است مسئله پرورشی در بسیاری از کشورها جزء مبانی اصلی است. مسئول و مامور پرورشی وجود دارد ، به پرورشی اهمیت می دهند . پرورشی فقط دیندار شدن و عمق یافتن ایمان نیست که ما دنبالش هستیم.
پرورشی تاثیر خودش را در رفتارها برخوردها، رشد شخصیت ، تقویت اعتماد به نفس وجوشاندن چشمه ی استعداد نشان می دهد( صفحه ۱۹۰، منشور تحول بنیادی).
هیچ کشوری بدون برخورداری از نیروی انسانی کارآمد ، عاقل و متعهد قادر نیست به پیشرفت نایل شود ثروت اصلی برای هر ملتی نیروی انسانی است شما این ثروت را از حالت بالقوه به بالفعل در آورید.
اگر می خواهید نسلی به وجود بیاید که اعتماد به نفس ، انضباط اجتماعی داشته باشد یک نسل مسئولیت پذیر و با عرضه و با کیفیت برای کارهای بزرگ یک نسل دارای ابتکار ، یک نسل مهربان و بدون احساس انتقام گیری .
در درون خانواده ی بزرگ جامعه ، یک نسل فداکار یا یک نسل پر کار یک نسل کم اسراف ، دور از اسراف اگر می خواهیم فرهنگ عمومی جامعه به این سمت حرکت کند راه و کلیدش آموزش و پرورش است برای تربیت چنین نسلی باید آموزش و پرورش مهیا و مناسب باشد.
من به مسئولان عرض می کنم به جوانان ، مناعت طبع عفت اخلاقی ، اطمینان به نفس و اعتماد به خود و صداقت و شجاعت بیاموزید در آن ها اراده ی پولادین و انضباط اجتماعی و وجدان کاری بوجود آورید.
برایشان برنامه ریزی کنید این کارها شدنی است و این آینده محقق خواهد شد(سند تحول بنیادی ص ۸۶-۸۴)
حال با توجه به موارد ذکر شده این پژوهش بدنبال آن است که فعالیتهای پرورشی مدرسه آسیه را به عنوان یک نمونه بررسی کند و مشخص نماید تا چه حد با اصول تربیتی اسلام تطابق داشته تا بتواند راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه دهد.
دورکیم برای اولین بار مهارت اجتماعی شدن را به عنوان انتقال مفاهیم و ارزشها و مهارتها از نسلی به نسل دیگر به کار برد(آشتیانی ۱۳۷۴) اوپنهایم (۱۳۷۵) نگرش را حالت آمادگی و تمایلی به عمل یا عکس العمل خاصی می داند .مهارتهای اجتماعی را به رفتارهای معقول جامعه اطلاق می کند.
کوبنر و استنلی مهارتهای اجتماعی را توانایی ارتباط متقابل با دیگران در صورت سودمندی متقابل فرد و جامعه می دانند .کولی معتقد بود که مدرسه عامل اجتماعی کردن فرد و آموختن حجت همدلی و وفاداری و همکاری با دیگران است (طرح پژوهشی استان تهران ۱۳۸۴)

فصل اول
طرح مسئله
بی تردید آموزش و پرورش عامل توسعه و کلید رشد و ترقی هر کشوری محسوب می شود.جوامع پیشرفته از طریق تربیت نیروی انسانی خود توانسته اند دشواری های عقب ماندگی را کنار بزنند و در جاده ی هموار توسعه که همان بهبود کیفیت زندگی است گام بردارند. اهمیت آموزش و پرورش به دلیل نقش اساسی است که در حفظ و بقای فرهنگ و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر داشته و از طرف دیگر در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و تکامل انسان گام برمی دارد.
مساله تربیت و نظارت اجتماعی ، هدایت و راهنمایی دیگران با اصول نیکو ( معرفت)و آگاهاندن و کنترل اعضای جامعه در برابر امور منهیه(منکر) از شروط نخستین برای داشتن یک جامعه سالم و مورد تایید است.
مقصد ما در تربیت پرورش افرادی است که در حال آینده بتوانند برای رشد خود اقدامی کرده و برای جامعه بشری مفید باشند جسم و جانشان سالم و رفتار و عملکردشان انسانی باشد.
هدف اساسی همه فعالیتهای تربیتی مدرسه این است که انگیزه ها و محرک های لازم را برای ادامه رشد و تکامل طبیعی و سالم دانش آموزان ایجاد کند. و امکانات کسب معرفت مهارتهای ضروری و ارزشهای مطلوب برای بهره مند از زندگی مطلوب را فراهم آورد.
حال اگر نهاد مدرسه را در برابر رشد پذیری انسان مسئول و متعهد بدانیم باید از کفایت برنامه ها و درستی نگرش های آن اطمینان حاصل کنیم مدارسی که منشور تربیتی و آموزشی تعریف دشواری دارند با طرح و برنامه راه رشد دانش آموزان را فراهم آورده و فارغ التحصیلان فعال تر و تواناتری را تحویل می دهند.(مدارس کارآمد)
لذا با توجه به نقش فعالیتهای تربیتی مدرسه و مقطع رشد دانش آموزان دوره متوسطه برآنیم تا نقش این فعالیتها را در تربیت اجتماعی و توسعه مسئولیت پذیری دانش آموزان مورد بررسی قرار دهیم لذا در این تحقیق نقش فعالیتهای تربیتی مدرسه در تربیت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه در دربیرستان آسیه مورد بررسی قرار می گیرد.
پرسش های پژوهش
۱- فعالیتهای تربیتی مدارس چه نوع فعالیتهایی است؟
۲- چه عواملی در تربیت اجتماعی موثرند؟
۳- چند درصد دانش آموزان در فعالیتهای تربیتی مدارس شرکت می کنند؟
۴- ویژگیهای رشد در دوره نوجوانی و جوانی چگونه است؟
۵- فعالیتهای پرورشی به چه میزان در حدود تربیت اجتماعی است؟
۶- این فعالیتها به چه اندازه به اصول تربیتی اسلام توجه داشته است.
۷- اهداف تربیت اجتماعی در دوره متوسطه کدامند؟
۸- فعالیتهای تربیتی مدارس در دوره متوسطه کدامند؟
اهداف کلی:
نقش فعالیتهای تربیتی مدارس در تربیت اجتماعی در دبیرستان آسیه گرمه در سال تحصیلی ۹۲-۹۱٫
اهداف جزئی:
۱-فعالیتهای تربیتی مدرسه به چه میزان در حدود تربیت اجتماعی است.
۲-این فعالیتها به چه اندازه به اصول تربیتی اسلام توجه داشته است.


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات