تحقیق اشتباه در قتل

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  تحقیق اشتباه در قتل

مقاله ای در رابطه با قتل درحکم شبه عمد تحقیق اشتباه در قتل مقاله قتلهای ناموسی تحقیق قتل اشتباه در زنده بودن منجی تحقیق اشتباده درقتل قتل عمد شبه عمد خرید تحقیق اشتباه در قتل قتل ناشی از اشتباه در قتل قتل عمدی مقاله قتل و عوامل موثر بر قتل

Failure to murder

 

موضوع : اشتباه در قتل

فهرست مطالب
چکیده : ۱
پیشگفتار ۲
مواد قانون مجازات اسلامی : ۳
مقدمه: ۴
مبحث اول : ۵
قتل ۵
تعریف اشتباه ۵
اقسام اشتباه : اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی . ۶
اشتباه موضوعی در حقوق جزای اسلام: ۷
اشتباه مشترک حکمی و موضوعی: ۸
مبحث دوم: ۹
گفتار اول : اشتباه در شخص ( یا هدف) ۹
گفتار دوم : اشتباه در هویت مجنی علیه ۱۰
-منشاء اشتباه در هویت مجنی علیه: ۱۱
گفتارسوم : اشتباه در زنده بودن محنی علیه . ۱۱
گفتار چهارم: اشتباه در تشخیص مهدورالدم بودن مجنی علیه: ۱۲
نظرات حقوقدانان درباره قتل شخص مهدورالدم در اثر اشتباه در هویت : ۱۳
گفتار پنجم: اشتباه در قصد ۱۳
گفتار ششم: اشتباه درعنصر تشکیل دهنده جرم ۱۴
گفتارهفتم: اشتباه در هدفگیری ۱۶
گفتار هشتم: اشتباه در نتایج حاصله از جرم ۱۸
گفتارنهم: جمع عوامل گوناگون با یکدیگر ۱۹
سوال و جواب (فرضیه) ۲۲
پیشنهادات ۲۵
نتیجه گیری : ۲۷
کلیدواژه: ۲۹
فهرست منابع و مأخذ ۳۱

چکیده :
اشتباه ممکن است حکمی باشد و یا موضوعی . در مورد اشتباه حکمی ، فرض «مسموع نبودن ادعای اشتباه حاکم است ولی اشتباه موضوعی به لحاظ این که عنصر روانی جرم را زایل می سازد رافع مسولیت کیفری است اشتباه در حکم غیر جزایی نیز جون به اشتباه موضوعی برگشت دارد رافع مسولیت کیفری می باشد
اشتباه در شخص مجنی علیه قتل از مصادیق اشتباه موضوعی است در اشتباه موضوعی به لحاظ اینکه عنصر روانی جرم زایل می گردد ان اشتباهی نیز در شخص مقتول رافع مسولیت خواهد بودکه در خصوصیت فوق یعنی زایل کردن عنصر روانی را دارا باشداشتباه در شخص در صورتی که قصد قتل شخص محترم النفسی وجود داشته باشدوشخص محترم النفس دیگری کشته شود و با هیج تاثیری در مسولیت مرتکب نحواهد داشت اما در صورتی که قصد قتل شخص مهدورالدمی وجود داشته باشد ولی اشتباهاً شخص محترم النفسی کشته شود ، به لحاظ اینکه قصد قتل انسان محترم النفس ازابتدا وجود نداشته ، قتل به منزله شبیه عمد خواهد بود. اشتباه درشخصیت مقتول حکماً همانند اشتباه در شخص است ولی موضوعاً اندکی تفاوت دارد.
قانون مجازات اسلامی ، درمورد اشتباه در شخص حکمی ندارد ولی در مورد اشتباه درشخصیت مقتول ، تبصره ۲ ماده ۲۹۵ دارای حکم است و قتل واقع در اثر اشتباه در شخصیت مقتول رابه منزله شبه عمد دانسته است. ماده ۲۹۶ ق. م .ا نیز هیچ ارتباطی به اشتباه در شخص ندارد بلکه مربوط به خطای در شخص ندارد بلکه مربوط به فولای در شخص است.
ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان موارد قتل عمد، قصد قتل شخص معین رابرای تحقق آن ، لازم دانسته است در حالی که این امر بر خلاف نظر مشهور فقهاء و عقیده حقوقدانان است.
پیشگفتار
-شور و شوق دانستن و آگاه شدن را ممکن است همه داشته باشند اما در جویندگان معرفت و خواستاران علم طی طریق دانایی و آگاهی اصلی ترین و شیرین ترین مشغله زندگی است چرا که آنها عاشقانه بدین وادی قدم گذاشته اند: پاداش عاشقی را نیز نمی طلبند که عشق خود جبران سختیها و پاداش رنجهای تحمل شده است.
علم حقوق ، دانش یادگیری رفتارهای منطقی و قانونی زندگی و صیانت آزادیهای انسانی است و آنکه در این علم صادقانه زندگی کرده و عاشقانه سر در قدم آن گذاشته تا از قانون و برتر از آن از عدالت دفاع کند و آزادی و آزادگی را در انزوا و تنهایی و بی پناهی نبیند بی تردید راه عاشقی را نیز به درستی آموخته است. حقوقدان باید جگرعاشق شدن را داشته باشد تا سینه بی پروای آزادی طلبی و قانون گرایی را سپر جباریت و خودکامگی کند واگر چنین نباشد حقوق خواری است که به خواری قناعت مال و مقام تن داده و هنر علم خود را در بازار سفله پروران به پشیزی نوشتن و گفتن درهای بسته ای را می گشایند که بسیاری تحمل گشایش آنها را ندارند چرا که می ترسند گشودن درهای آگاهی و معرفت به بستن دکانهای پر رونق جهالت آنها بینجامد.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات