نقش فعالیتهای تربیتی در تربیت اجتماعی دانش آموزان در دبیرستان آسیه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  نقش فعالیتهای تربیتی در تربیت اجتماعی دانش آموزان در دبیرستان آسیه

نقش فعالیتهای تربیتی در تربیت اجتماعی دانش آموزان در دبیرستان آسیه تربیت اجتماعی دانش آموزان نقش مدرسه در تربیت اجتماعی دانش آموزان تربیت بدنی دبیرستان نقش فعالیتهای فوق برنامه در تربیت نوجوانان نقش فعالیتهای پرورشی مدرسه در تربیت اجتماعی دانش آموزان تربیت اجتماعی کودک تربیت اجتماعی از دیدگاه اسلام تربیت اجتماعی فرزندان

Training in social education students

 

موضوع : نقش فعالیتهای تربیتی در تربیت اجتماعی دانش آموزان در دبیرستان آسیه

فهرست مطالب
مقدمه ۳
طرح مسئله ۳
پرسش های تحقیق ۵
هدف کلی: ۶
اهداف جزئی: ۶
کلیدواژه ها: ۶
(تعاریف نظری و عملیاتی) ۶
مطالعه منابع پیشینه عملی و نظری ۳۸
نوع و روش پژوهش: ۳۸
ابزار پژوهشی: ۳۸
روش جمع آوری اطلاعات: ۳۸
فصل سوم ۳۹
یافته های ها تحقیق ۳۹
اصول تربیت اجتماعی در اندیشه اسلامی ۴۱
اهداف اجتماعی بر اساس اصول تربیت اجتماعی در اسلام ۴۲
بررسی برنامه های تربیتی مدرسه وبحث در مورد یافته ها ۴۳
نتیجه گیری ۵۳
پیشنهادات: ۳۸
محدودیتها: ۳۸
بخش چهارم: ۳۸
مسئله یا فرضیه تحقیق: ۳۸
روش اجرا ۳۸
یافته ها ۳۸
نتیجه گیری: ۳۸
منابع وماخذ ۳۸
پیوستها ۳۸

نقش فعالیتهای تربیتی در تربیت اجتماعی دانش آموزان دروره متوسطه دبیرستان آسیه در سال تحصیلی ۹۲-۹۱
چکیده
تحقیق حاضر با هدف برسی نقش فعالیتهای تربیتی در تربیت اجتماعی دانش آموزان بر اساس برنامه سالانه مدرسه واصول و اهداف تربیت اجتماعی انجام شده است که با توجه به تحلیل اسناد ومدارک موجود در مدرسه این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی با روش تحلیل محتوای اسناد میباشد وجامعه آماری فعالیتهای تربیتی در مقطع متوسطه ونمونه آماری آن فعالیتهای تربیتی دبیرستان آسیه میباشد ابزار تحقیق چک لیست تهیه شده در مورد اجرای برنامه ها بر اساس چک لیستهای قبلی تحرک اجتماعی ومطابقت هر برنامه با آن وهمچنین با اهداف تربیت اجتماعی دوره و اصول تربیت اجتماعی از دیدگاه اسلام وچک لیست نظر خواهی از مربیان مدرسه میباشد با توجه به نتایج حاصل از آنها هر کدام از این فعالیتها به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده و نتایج مثبت ومنفی آن ها بررسی گردید با توجه به نتایج حاصله فعالیتهای تربیتی در راستای اهداف و اصول تربیتی اسلام واهداف دوره میباشد در این زمینه نقش مربی پرورشی برجسته تر از دیگران است و همکاری خانواده و دبیران میتواند به اجرای برنامه ها کمک نماید
کلید واژه:فعالیتهای تربیتی,دبیرستان,تربیت اجتماعی

فصل اول
مقدمه
نظام تعلیم و تربیت هر کشوری در تلاش است ,با تدوین و اجرای طرح ها و برنامه های متنوع استعدادهای بالقوه فراگیران خویش را به شکل معقول و موزون شکوفا سازد.
آموزش و پرورش ما نیز بر این اصل بدیهی و روش استوار بوده, آن را به عنوان یک اصل مهم و اساسی در برنامه های رسمی و غیر رسمی مورد توجه قرار داده است.
از آنجا که برنامه های رسمی مدارس بیشتر بر پرورش حافظه و قوای ذهنی شاگردان تاکید شده, رشد جنبه های تربیتی اجتماعی و عاطفی و توجه به علایق و نیازهای فراگیران و ایجاد فرصت لازم برای تمرین آموخته های نظری و کاربست آن ها در زندگی را می توان در متن برنامه های تربیتی و فعالیتهای تربیتی مدرسه جستجو کرد.
مربیان و متولیان امر تربیت در مدارس آنگونه که انتظار می رود, باید درک درستی از اهمیت و نتیجه کار خود در مدارس داشته باشند. درک احوالات دانش آموزان آن هم در دوره حساس نوجوانی و جوانی و شناسایی و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان ، پیگیری و هماهنگی فعالیت و خدمات مورد نیاز آنان ، شناسایی مشکلات و نابهنجاری های رفتاری و رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی و توجه به وضعیت تربیتی در کنار پیشرفت تحصیلی آنان و آماده کردن آنها برای ورود به زندگی اجتماعی,با تاکید بر اهداف تربیت اجتماعی و تربیت اسلامی نیازمند طرح و برنامه مناسب و اجرای بهینه و مناسب این برنامه ها از ز طرف متولیان امر تعلیم و تربیت در مدارس است.
دورکیم برای اولین بار مهارت اجتماعی شدن را به عنوان انتقال مفاهیم و ارزشها و مهارتها از نسلی به نسل دیگر به کار برد .(آشتیانی ۱۳۷۴) اوپنهایم (۱۳۷۵) نگرش را حالت آگاهی و تمایلی بر عمل یا عکس العمل خاصی می داندو مهارتهای اجتماعی را بر رفتارهای معقول جامعه اطلاق می کند. کومبز و استنلی مهارتهای اجتماعی را توانایی ارتباط متقابل با دیگران در صورت سودمندی متقابل فرد و جامعه می دانند .کولی معتقد بود که مدرسه ,عامل اجتماعی کردن فرد و آموختن محبت همدلی و وفاداری و همکاری با دیگران است.


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات