دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان شرکت صنایع پلی اتیلن چشمه ساز شرکت صنایع پلی اتیلن اشکذر شرکت صنایع پلی اتیلن آب و فاضلاب دانلود گزارش کارآموزی صنایع پلی ات گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

 

Edge Water Industries Polyethylene

 

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

فهرست مطالب
عنوان
۱-۱ ۱- کلیات ۷
۱-۲ تاریخچه سازمان ۷
۱-۳ مقدمه ۷
۱-۴ دامنه کاربرد ۷
۲- مرجع قانونی ۷
۳- واژگان و تعاریف ۷
۴- سیستم مدیریت کیفیت ۸
۴-۱ الزامات عمومی ۸
۴-۲ الزامات مستند سازی ۸
۴-۲-۱ کلیات ۸
۴-۲-۲ نظامنامه کیفیت ۹
۴-۲-۳ کنترل مستندات ۹
۴-۲-۳-۱ مشخصات مهندسی ۱۰
۴-۲-۳-۲ تغییرات مهندسی ۱۰
۴-۲-۴ کنترل سوابق کیفیت ۱۰
۴-۲-۴-۱ دوره نگهداری سوابق ۱۰
۵- مسئولیت مدیریت ۱۰
۵-۱ تعهد مدیریت ۱۰
۵-۱-۱ کارایی فرآیند ۱۱
۵-۲ تمرکز بر مشتری(مشتریگرایی) ۱۱
۵-۳ خط مشی کیفیت ۱۱
۵-۴ طرح ریزی ۱۱
۵-۴-۱ اهداف کیفیتی ۱۱
۵-۴-۲ طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت ۱۲
عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:۲-۴
شماره سند:QM

عنوان صفحه
۵-۵ مسئولیت ، اختیار و ارتباطات ۱۲
۵-۵-۱ مسئولیت و اختیار ۱۲
۵-۵-۱-۱ مسئولیت کیفیت ۱۴
۵-۵-۱-۲ نمودار سازمانی ۱۴
۵-۵-۱-۳ ماتریس ارتباطات ۱۴
۵-۵-۲ نماینده مدیریت ۱۴
۵-۵-۲-۱نماینده مشتری ۱۴
۵-۵-۳ ارتباطات داخلی ۱۴
۵-۶ بازنگری مدیریت ۱۵
۵-۶-۱ کلیات ۱۵
۵-۶-۱-۱ عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ۱۵
۵-۶-۲ ورودی های بازنگری ۱۵
۵-۶-۳خروجی ها ی بازنگری ۱۵
۶- مدیریت منابع ۱۶
۶-۱ فراهم آوری و تامین منابع ۱۶
۶-۲ منابع انسانی ۱۶
۶-۲-۱ کلیات ۱۶
۶-۲-۲ صلاحیت(شایستگی)آگاهی و آموزش ۱۶
۶-۲-۲-۱ مهارت های طراحی محصول ۱۷
۶-۲-۲-۲ آموزش ۱۷
۶-۲-۲-۳ آموزش حین کار ۱۷
۶-۲-۲-۴ انگیزش و ارتقا کارکنان ۱۷
۶-۳ زیر ساخت ۱۸
۶-۳-۱ طرح ریزی کارخانه،تسهیلات و تجهیزات ۱۸

عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:۲-۴
شماره سند:QM

عنوان صفحه
۶-۳-۲ طرحهای اقتصادی ۱۸
۶-۴ محیط کار ۱۸
۶-۴-۱ ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول ۱۸
۶-۴-۱-۱ ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول – تکمیلی ۱۹
۶-۴-۲ پاکیزگی محیط کار ۱۹
۷- تحقق محصول ۱۹
۷-۱ طرح ریزی تحقق محصول ۱۹
۷-۱-۱- طرح ریزی تحقق محصول- تکمیلی ۲۰
۷-۱-۲ معیار پذیرش ۲۰
۷-۱-۳ رازداری ۲۰
۷-۱-۴ کنترل تغییرات ۲۰
۷-۲ فرآیندهای مرتبط با مشتری ۲۰
۷-۲-۱ تعیین نیازمندیها و الزانات مرتبط با محصول ۲۰
۷-۲-۱-۱ مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری ۲۱
۷-۲-۲ بازنگری الزامات مرتبط با محصول ۲۱
۷-۲-۲-۱ بازنگری الزامات مرتبط با محصول – تکمیلی ۲۲
۷-۲-۲-۲ امکان سنجی ساخت در سازمان ۲۲
۷-۲-۳ ارتباط با مشتری ۲۲
۷-۲-۳-۱ ارتباط با مشتری- تکمیلی ۲۲
۷-۳ طراحی و توسعه ۲۳
۷-۳-۱ طرح ریزی طراحی و توسعه ۲۳
۷-۳-۱-۱ دیدگاه چند تخصصی ۲۳
۷-۳-۲ ورودی های طراحی توسعه ۲۳
۷-۳-۱-۱ دیدگاه چند تخصصی ۲۳
عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:۲-۴
شماره سند:QM

عنوان صفحه
۷-۳-۲ ورودی های طراحی توسعه ۲۳
۷-۳-۲-۱ ورودی طراحی محصول ۲۳
۷-۳-۲-۲ورودی طراحی فرآیند ساخت ۲۳
۷-۳-۲-۳مشخصات ویژه ۲۳
۷-۳-۳ خروجی های طراحی و توسعه ۲۴
۷-۳-۳-۱ خروجی های طراحی و توسعه- تکمیلی ۲۴
۷-۳-۳-۲ خروجی طراحی فرآیند ساخت ۲۴
۷-۳-۳-۲ خروجی طراحی فرآیند ساخت ۲۴
۷-۳-۴بازنگری طراحی و توسعه ۲۴
۷-۳-۴-۱پایش ۲۴
۷-۳-۵ تصدیق طراحی و توسعه ۲۴
۷-۳-۶ صحه گذاری طراحی و توسعه ۲۴
۷-۳-۶-۱ صحه گذاری طراحی و توسعه- تکمیلی ۲۴
۷-۳-۶-۲ برنامه ساخت نمونه اولیه ۲۴
۷-۳-۶-۳ فرآیند تایید محصول ۲۵
۷-۳-۷ کنترل تغییرات طراحی و توسعه ۲۵
۷-۴ خرید ۲۵
۷-۴-۱ فرآیند خرید ۲۵
۷-۴-۱-۱ تطابق با قوانین ۲۵
۷-۴-۱-۲ توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده ۲۶
۷-۴-۱-۳ منابع تایید شده توسط مشتری ۲۶
۷-۴-۲داده های خرید ۲۶
۷-۴-۳ تصدیق محصول خریداری شده ۲۶
۷-۴-۳-۱ کیفیت محصول ورودی ۲۶
عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:۲-۴
شماره سند:QM

عنوان صفحه
۷-۴-۳-۲ پایش تامین کننده ۲۷
۷-۴-۳-۲ پایش تامین کننده- تکمیلی ۲۷
۷-۵ تولید و ارائه خدمات ۲۷
۷-۵-۱ کنترل تولید و ارائه خدمات ۲۷
۷-۵-۱-۱ طرح کنترل ۲۷
۷-۵-۱-۲ دستورالعمل های کاری ۲۷
۷-۵-۱-۳ تصدیق راه اندازی اولیه کار ۲۸
۷-۵-۱-۲ نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه ۲۸
۷-۵-۱-۵ مدیریت ابزار تولید ۲۸
۷-۵-۱-۶ برنامه ریزی تولید ۲۸
۷-۵-۱-۷ بازخور اطلاعاتی از خدمات ۲۹
۷-۵-۱-۸خدمات توافق شده با مشتری ۲۹
۷-۵-۲ صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات ۲۹
۷-۵-۳ شناسایی و رد یابی ۲۹
۷-۵-۴ اموال مشتری ۳۰
۷-۵-۴-۱ ابزار تولید متعلق به مشتری ۳۱
۷-۵-۵ نگهداری محصول ۳۱
۷-۵-۵-۱ انبارش موجودی ۳۱
۷-۶ کنترل ابزار پایش و اندازه گیری ۳۱
۷-۶-۱تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری ۳۲
۷-۶-۲ سوابق تصدیق کالیبراسیون ۳۲
۷-۶-۳ الزامات آزمایشگاه ۳۳
۷-۶-۳-۱آزمایشگاه داخلی ۳۳
۷-۶-۳-۲ آزمایشگاه خارجی ۳۳
عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:۲-۴
شماره سند:QM

عنوان صفحه
۸-اندازه گیری، تجزیه و تحلیل بهبود ۳۳
۸-۱ کلیات ۳۳
۸-۱-۱ شناسایی ابزارهای آماری ۳۳
۸-۱-۲ آگاهی از مفاهیم اساسی آماری ۳۳
۸-۲ پایش و اندازه گیری ۳۳
۸-۲-۱ رضایت مشتری ۳۳
۸-۲-۱ رضایت مشتری- تکمیلی ۳۴
۸-۲-۲ ممیزی داخلی ۳۴
۸-۲-۲-۱ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ۳۵
۸-۲-۲-۲ممیزی فرآیند ساخت ۳۵
۸-۲-۲-۲-۱ ممیزی فرآیند ساخت – تکمیلی ۳۵
۸-۲-۲-۳ ممیزی محصول ۳۵
۸-۲-۲-۴ برنامه های ممیزی داخلی ۳۵
۸-۲-۲-۵ صلاحیت ممیزان داخلی ۳۴
پایش و اندازه گیری فرآیندها ۳۵
۸-۲-۳-۱ پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت ۳۶
۸-۲-۴ پایش و اندازه گیری محصول ۳۶
۸-۲-۴-۱ بازرسی جامع ابعادی و آزمون عملکرد ۳۶
۸-۲-۴-۲ قطعات ظاهری ۳۷
۸-۳ کنترل محصول نامنطبق ۳۸
۸-۳-۱ کنترل محصول نامنطبق- تکمیلی ۳۸
۸-۳-۱-۱ کنترل کمی . کیفی محصول نامنطبق ۳۸
۸-۳-۲ کنترل محصول بازکاری شده ۳۹
۸-۳-۳ اطلاعات مشتری ۳۹
عنوان سند:
نظامنامه کیفیت
مستندات نظام کیفیت شماره عنصر:۲-۴
شماره سند:QM

عنوان صفحه
اجازه ارفاقی مشتری ۳۹
۸-۳-۵ آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف ۳۹
۸-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ۳۹
۱-۴-۸تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها ۳۹
۸-۵ بهبود ۴۰
۸-۵-۱ بهبود مستمر ۴۰
۸-۵-۱-۱ بهبود مستمر در سازمان ۴۰
۸-۵-۱-۲ بهبود فرآیندهای ساخت ۴۰
۸-۵-۱-۳ طرح بهبود مستمر ۴۰
۸-۵-۲ اقدام اصلاحی ۴۱
۸-۵-۲-۱ حل مسئله ۴۱
۸-۵-۲-۲ خطا ناپذیر سازی ۴۱
۸-۵-۲-۳ اثر اقدام اصلاحی ۴۱
۸-۵-۲-۴ تجزیه و تحلیل/آزمون محصول مرجوعی ۴۱
۸-۵-۳ اقدام پیشگیرانه ۴۱
۸-۵-۳-۱ اقدام پیشگیرانه- تکمیلی ۴۲

 


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات