گزارش کارآموزی چاپ

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی چاپ

گزارش کارآموزی چاپ گزارش کارآموزی چاپخانه گزارش کارآموزی در چاپخانه گزارش کارآموزی لیتوگرافی و چاپ دانلود گزارش کارآموزی در چاپخانه کارآموزی چاپ دیجیتال گزارش کارآموزی چاپخانه پروژه کارآموزی چاپخانه گزارش کارآموزی در چاپخانه پروژه کارآموزی شرکت چاپخانه و شرکت تبلیغات دانلود گزارش کارآموزی در چاپخانه کارآموزی در چاپخانه

Training Report published

 

موضوع : گزارش کارآموزی چاپ

فهرست
دانلود گزارش کارآموزی چاپ
روزنامه و (چاپ لترپرس(چاپ حروفی)) ۲
٭  تعریف مطبوعات : ۶
٭ تعریف حقوق مطبوعات : ۷
شباهت حقوق مطبوعات و ارتباطات : ۸
تفاوت حقوق مطبوعات و ارتباطات : ۸
٭ رسالت مطبوعات : ۸
٭ حقوق قانونی مطبوعات : ۱۰
٭ حدود مطبوعات : ۱۱
٭ مشخصه اشخاص حقوقی : ۱۳
الف . شرایط متقاضی : ۱۴
ب . شرایط اشخاص حقوقی متقاضی پروانه انتشار : ۱۴
٭ مرجع رسیدگی : ۱۶
– نحوه انتخاب : ۱۸
٭ وظایف و تکالیف محوله : ۲۰
مسئولیت مدیر مسئول و صاحب امتیاز : ۲۲
فاقد شدن صاحب امتیاز از شرایط قانونی : ۲۲
تاریخچه. ۲۴
چاپ چیست؟. ۲۸
چاپ لترپرس… ۲۹
آماده سازی و چاپ ( ساخت پلیت ) ۳۰
۱ . حروف چینی : ۳۰
۲ . اسید کاری : ۳۰
۳ . روش آماده سازی کلیشه  به روش فتوپلی مری : ۳۰
انواع کاغذ. ۳۱
– اندازه کاغذها : ۳۱
– تشخیص ظاهری کاغذ : ۳۲
پدر کامپیوتر لقب کیست ؟. ۳۴
شبکه آموزشی و پژوهشی اروپا EARN.. 35
ایران در شبکه های کامپیوتری جهانی.. ۳۵
اینترنت یا شبکه جهانی کامپیوتر. ۳۵
برقراری روابط انسانی.. ۳۸
٭ تعریف حقوق ارتباطات : ۴۵
تعریف تبلیغ و تاریخچه تبلیغات.. ۴۷
روابط عمومی.. ۵۰
تاریخچه روابط عمومی در ایران. ۵۲
اهمیت روابط عمومی.. ۵۳
نقش روابط عمومی در تحقق اهداف مصوب سازمان: ۵۵
شرح‌ وظایف‌ روابط عمومی‌.. ۵۸
جایگاه‌ سازمانی‌ روابط عمومی‌.. ۶۲
تبلیغات‌.. ۶۲
اصول و فنون مصاحبه. ۶۶
اصول سرپرستی و مدیریت..
گزارش کاریک ماه ازکانون آگهی تبلیغاتی ریحان.
گزارش کار طی چهارهفته تنظیم و تهیه شده است..
منابع و ماخذ


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات