تحقیق بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی آنان از دیدگاه معلمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  تحقیق بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی آنان از دیدگاه معلمان

مقاله مهارت های ارتباطی مدیران مقاله پروژه دانلود تحقیق بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی آنان از دیدگاه معلمان مهارت های انسانی مدیریت مهارت انسانی در مدیریت مهارت انسانی مدیر مهارت های انسانی مدیران مهارت انسانی مدیران مقاله مهارت مدیران مقاله مهارت های ارتباطی

Human skill managers

 

موضوع : بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی وکارآئی آنان از دیدگاه معلمان

چکیده تحقیق:
شواهد نشان میدهد که ملاکهای عمده مدیریت در برخورد با مسائل ومشکلات فراوانی که در مدارس وجود دارند باید های اداری است .یعنی در برقراری روابط انسانی رعایت جوانب انسانی کاروایجاد محیط مساعد اموزشی نقاط ضعف زیادی وجود دارد. روابط انسانی در مدیریت اموزشی یعنی برقراری ارتباط انسانی با معلمان وکارکنان از طریق پذیرفتن وجوه شخصیت ووﯦﮋگی های فردی وهمه تفاوت هایی که احتمالا با شخص مدیر دارند.این روابط تا بدانجا اهمیت دارد که موفقیت مدیر وابسته به انهاست.لذا هدف اصلی از تدوین تحقیق حاضر تاکید بر مهارت انسانی مدیران ورابطه ان با کارایی مدیران است. عنوان تحقیق حاظربه قرار ذیل می باشد:بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی وکارایی انان از دیدگاه معلمان مدارس راهنمایی شهرستان سال

تحصیلی –

سوال اصلی در این تحقیق این است که ایا بین مهارت انسانی مدیران وکارایی انان رابطه ای وجود دارد؟
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی مدارس راهنمایی وکارایی انان می باشد.اهداف جزئی این تحقیق به شرح زیر میباشد:
۱) بررسی رابطه بین مشارکت معلمان در تصمیم گیریها با کارائی مدیران
۲) بررسی رابطه بین تفویض اختیار مدیران به معلمان با کارائی مدیران
۳) بررسی رابطه بین توجه به نیازهای زیردستان با کارائی مدیران
ت
براین اساس این تحقیق دارای ۳فرضیه به قرار زیر است:
۱) بین مشارکت معلمان از تصمیم گیری ها وکارائی مدیران رابطه وجود دارد .
۲) بین تفویض اختیار مدیران به معلمان وکارائی مدیران رابطه وجود دارد.
۳) بین توجه به نیاز های زیر دستان (معلمان وهمکاران)وکارائی مدیران رابطه وجود دارد.
براین اساس متغییر مستقل (مهارت انسانی مدیران )ومتغییروابسته(کارائی مدیران) می باشد.

روش تحقیق توصیفی واز نوع همبستگی می باشد .جامعه اماری در این ﭝﮋوهش

شامل کلیه دبیران زن ومردمدارس راهنمائی تحصیلی در شهرستان می باشد

که در سال تحصیلی ۸۸-۸۷مشغول به تحصیل میباشد .
جامعه حدود ۳۵نفر می باشند .نمونه مورد نظر در این تحقیق حدود ۳۲نفر از معلمان مدارس راهنمائی می باشند .ابزار اندازه گیری،پرسشنامه ۱۶ سوالی است که محقق ساخته است.برای جمع اوری اطلاعات از
۱) روش میدانی که پرسشنامه است و۲) روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از امار توصیفی نظیر فراوانی ودر صد فراوانی ورسم نموداروجدول استفاده شده است.پس از انجام تجزیه وتحلیل نتایج زیر بدست امد:
۱)بین مشارکت معلمان از تصمیم گیری ها وکارائی مدیران رابطه وجود دارد .
۲)بین تفویض اختیارمدیران به معلمان وکارائی مدیران رابطه وجود دارد.
۳)بین توجه به نیاز های زیر دستان وکارائی مدیران رابطه وجود دارد.

فصل اول:

طرح تحقیق

مقدمه:

فعالیت وهمکاری موثر در محیط اموزشی مستلزم وجود روابط انسانی توام با اعتماد متقابل میان مدیرومعلمان است.روابط انسانی در پرتو برقراری ارتباط پدید می اید. ارتباط عبارت از فراگرد تفهیم وتفهم یاانتقال معانی میان اشخاص وگروها.یک وجه مهم ارتباط در مدیریت٬ارتباط رویاروی میان مدیر وکارکنان است. چنین ارتباطی ممکن به طور رسمی یا غیر رسمی٬ شفاهی یا کتبی ٬کلامی یا رفتاری وبه منظور انجام کار وظیفه مشترک یا برای ایجاد روابط عاطفی ودوستانه صورت می گیرد. علاوه بر ارتباط اثر گذاری بر رفتار کارکنان نیز برای مدیران اهمیت دارد.اثرگذاری بر رفتار زیر دستان اصطلاحا به رهبری یا رفتار رهبری تعبیر می شود.
ارتباط رویاروی میان مدیروزیر دستان٬در صورت اثر بخش بودن می تواندایفای نقش رهبری را از سوی مدیر تسهیل کرده فعالیت موثرومستمر سازمان وعملکرد کارامد کارکنان را تضمین نمایید.در مدیریت مفهوم باز خورد٬به ویژه در ایجادو برقراری ارتباط موثرمیان مدیروکارکنان سازمان نقش به سزایی دارد.درموقیت
های سازمانی باز خوردبه ان نوع از ارتباطات کلامی یا غیر کلامی میان مدیرو دیگران (همکاران٬زیردستان یافرا دستان)اشاره می کند که طی آن٬اولا مدیراز راه توجه به واکنشها ورفتارهای دیگران اطلاع پیدا میکند که چقدرآنان راتحت تاثیر قرار میدهدثانیا دیگران از راه توجهبه واکنشهاورفتارهای مدیراطلاع میابندکه رفتارانها بر مدبر چه تاثیری دارد.به عبارت دیگر ازطزیق دادن وستاندن باز خورد٬مدیر”خود را چنان می بیند که دیگران اورا می بینند”ودیگران متوجه میشوند که “مدیر چگونه انه را می بیند”به این ترتیب مدیروگروه کار اومی توانند متقابلا از تجربه کار با یکدیگرنکات بسیاری اموخته برای اثربخش سازی رفتارخود از انها استفاده نمایند.انتظار می رود که در موقیت های سازمانی بازخورد یا تجربه ای که از بازنگری تاثیرات متقابل میان مدیر وکارکنان حاصل می شود،آنانرا به تصحیح یا تغییررفتارایجاد ارتباط موثر وبرقراری روابط انسانی سازنده تر ورضایت بخش تر سوق میدهد.

بیان مسئله

در گذشته تصورمی شدکه مسائل مادی بیشترین تاثیررابررضایت وعلاقه مندی افراد درمحیط کارودرنتیجه بالا رفتن تولید دارد.اما بعدها تحقیقات نشان دادکه برقراری روابط انسانی،جودوستانه، مشارکت، پذیرش واعمال روش های انسانی اثرعمیق بررضایت شغل وتولیدافراددارد.خانم فالت۱به عنوان یک فیلسوف اجتماعی که درباره
سازمان هاوروابط انسانی نظرات ارزشمندی ارائه داده است شکل اساسی سازمانها ومدیریت رادرتمام سطوح وانواع سازمان از قبیل بازرگانی٬اداری واموزشی ایجاد ونگهداری روابط انسانی پویاو هماهنگ می داند اومعتقد است که مدیرباید به جنبه انسانی محیط کارتوجه بیشتری داشته باشد.منظوراو این است که مدیرباید وجود همکاران و تفاوتهای فردی انها را بپذیرد وازوجودتفاوت یا حتی تعارض بین انها نهراسد.اومی گویدکه وجوداختلاف نظردربین معلمان ومدیران یک امرغیرطبیعی ومخرب نیست والزاما سبب کاهش اثر بخشی افراد وسازمان نخواهد شد. ازنظرفالت مدیرباید با چشمی واقع بین ازتفاوت ها به عنوان معیارهای پرارزش برای شناخت مشکلات بهره گیردوزمینه بهبودسازمان رافراهم سازدبه همین دلیل می توان نتیجه گرفت که ازنظر فالت ٬ روابط انسانی عبارت از توان برقراری ارتباط انسانی بامعلمان ودانش اموزان ازطریق پذیرش وجودشخصیت وویژگی های فردی وهمه تفاوت هایی که احتمالاباشخص مدیردارند.مقالاتی نیزکه درسال ۱۹۴۵انتشاریافت نشان اهمیت جنبه های انسانی محیط کاراست . مطالعات یکی از پژوهشگران دراین خصوص نشان می دهدکه چه میزان ازاوقات مدیران صرف حل مسائل انسانی می شود اوازاین مطالعات نتیجه می گیرد: ۹۰درصد اوقات مدیران صرف کارکردن باافرادمی شودوفقط۱۰درصدبقیه صرف انجام دادن سایرامورمی گردد.بنابراین شکست مدیران اموزشی رابایددرفقدان توانایی شان درکارکردن با مراجعان دانست نه درنتیجه عدم برخورداری ازمهارت فنی .اکنون باید اذعان داشت که مدیران امزشی بایددرزمینه روابط انسانی صاحب تخصص باشند.یک مدیراموزشی می تواندبرای انجام دادن وظایف فنی خود مثل نظارت برای دور ساختمانها وتنظیم بودجه و…ازوجودافراد متخصص دیگری بهره می گیرد ولی شخص دیگری قادرنیست وظایف مربوط به روابط انسانی اوراانجام دهد.باتوجه به مطالعات انجام شده چنین برمی ایدکه متاسفانه غالبا به مهارت های انسانی و ادراکی اهمیت چندانی داده نمی شود دراین رابطه میرکمالی(۱۳۷۳ص۱۲۳) می نویسد:شایسته است که مدیران اموزشی بیش ازپیش بامهارت هایی اشنایی پیدا کنندکه بتواندبوسیله انها بوسیله انهابرمسائل ومشکلات انسانی غلبه یابند نه این که بازهم ازهمان شیوه های سنتی گذشته پیروی کنند. همچنین براساس نتایج یکی ازتحقیقات انجام شده درزمینه زمان ونحوه ارتباط مدیران ۷۰٪ازوقت مدیران صرف برقراری ارتباط می شود که ۴۵٪ ان بر گوش دادن اختصاص می یابد.گوش دادن به کارکنان یکی ازمهمترین اقدامات مدیربرای مدیربرای برقراری ارتباط ورفع مشکلات ومسائل آنان است.(محمدرضا بهرنگی ٬مدیریت آموزشی وآموزشگاهای تهران) لذاسوال اساسی دراین تحقیق این است که آیا بین مهارت انسانی مدیران آموزشی وکارآئی انان رابطه وجود دارد؟

اهمیت تحقیق:
اززمانی که رابرت آون کارخانه دارجوان ویلزی ٬نخستین باربرای اداره سازمان صنعتی خود به رفع نیازهای انسانی توجه کرد٬قریب به دویست سال می گذرد. فرازونشیبی که طی این سال ها درتوجه به عامل انسانی صورت پذیرفته٬روشنگراین نتیجه است که روزبه روزبرمیزان توجه مدیریت برانسان افزوده می شود مدیریت دراین جهت گیری خاص هدفهایی رادنبال می کندودلایلی داردکه بتواند درمقابل مخالفان چنین سیاستی ازخوددفاع کند.به نظرجودیت گردون۱هریک از مکتب های ائتلافی امروزمدیریت نیزکه برمقتضیات سازمانی تاکیدمی ورزند بااین نظرمخالف نیستندکه شاهراه موفقیت مدیر٬کامیابی اودربرقراری ارتباط های صحیح واصلی بین فردی وبین گروهی است (به نقل ازفصل نامه مدیریت دراموزش وپرورش شماره مسلسل ۱۶)مدیریت مشارک جویانه تصمیم گیری مدیریت برمبنای هدف ٬مدیریت کیفیت جامع و برخی از مباحث دیگرمدیریت
که درسال های اخیرارائه شده بربعدانسانی کارهمگی تاکیدبیشتری دارند وزیر مجموعه نظریه های مکتب روابط انسانی به شمارنمی ایند.روابط انسانی بنیاد اصلی خودرابرپایه دیدگاه مثبت نسبت به وقایع انسانی درمحیط کاروایجاد موقعیت های مناسب استوارکرده است.به این ترتیب اهمیت این نوع مدیریت در تلاش برای رفع نیازافراد هنگام نیل به هدفهای سازمانی و کوششهای دسته جمعی آنان وحفظ روحیه رضایت بخشی نهفته است.ازانجا که ازیک سوروحیه و

رضایتمندی شغل دربهبود کیفی وتوسعه؟نتایجی که سازمان به ان دست می یابد انکارناپذیراست وازسوی دیگرعالی ترین هدف هرسازمان دست یابی به؟بیشتر و بهتربه شکل زیرمی توان به اهمیت مدیریت روابط انسانی پی برد.


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات