دانلود گزارش کارآموزی موسسه حقوق پرداز

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی موسسه حقوق پرداز

دانلود گزارش کارآموزی موسسه حقوق پرداز نظریه پردازان حقوق شهروندی دانلود پروژه کاراموزی موسسه حقوق پرداز دانلود کارورزی موسسه حقوق پرداز دانلود گزارش کارآموزی موسسه دانلود گزارش کارآموزی شرکت اینترنتی دانلود گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری

Teller Training Institute Law

 

موضوع : گزارش کارآموزی موسسه حقوق پرداز

فهرست
فصل اول : ۱
آشنایی با مکان کارآموزی. ۱
تاریخچه :.. ۱
فصل دوم : ۴
بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز ۴
بررسی روشهای مدیریت هزینه وانتخاب مناسبترین روش.. ۴
مطالعه موردی شرکت واگن پارس اراک.. ۴
مقدمه: ۵
واژه های کلیدی.. ۱۷
۱- هر روش دارای چه عوامل و شاخصهایی است؟.. ۲۵
۲- اولویت عوامل و شاخصهای هر روش چگونه است؟.. ۲۵
۳- کدام یک از روشهای مدیریت هزینه برای شرکت واگن پارس مناسبتر است؟ روش پژوهش.. ۲۵
۴)جامعه آماری.. ۲۶
۵) ابزار گردآوری داده‌ها.. ۲۶
۶)مدل اجرای تحقیق.. ۲۷
۷- شناسایی شاخصها واهمیت آنها در هر روش.. ۲۹
۸-تعیین وزن  شاخص‌ ها.. ۳۲
۹-جمع آوری داده برای  آزمون  مدل.. ۳۵
۹٫ تأثیر دیگران بر ما را توضیح دهید؟.. ۶۰
۱۰٫ اجزای شخصیت موفق را نام ببرید؟.. ۶۰
۱- موفقیت شناسی :.. ۶۰
۲- تفاهم :.. ۶۰
۳- شهامت :.. ۶۱
۴- خیرخواهی :.. ۶۱
۵- مناعت :.. ۶۱
۶- اعتماد به نفس:.. ۶۱
۷- خودپذیری:.. ۶۱
۱۱٫ برنامه ریزی در خانواده را از دید مدیریت خانواده شرح دهید؟   ۶۱
۱۲٫ هدایت و راهبری خانواده را از دید مدیریت خانواده شرح دهید؟   ۶۲
۱۳٫ ارزشیابی و نظارت در مدیریت خانواده را شرح دهید؟.. ۶۳
۱۴٫ دستاورد سازمانهای غیر انتفاعی را شرح دهید؟.. ۶۳
۱۷٫ مهارت نظری را تعریف کنید؟.. ۶۴
۱۸٫ مهارت انسانی را تعریف کنید؟.. ۶۵
۱۹٫ شیوه مدیریت دوره شکار و شبانی دارای چه ویژگی است؟.. ۶۵
۲۰٫ شیوه مدیریت دوره کشاورزی دارای چه ویژگی است؟.. ۶۶
۲۱٫ شیوه مدیریت دوره فرزانگی را شرح دهید؟.. ۶۶
۲۲٫ تأثیر به کارگیری تفاوت آدمیان در وسیله دریافت را در مدیریت بهینه خانواده شرح دهید؟..
منابع فارسی
فصل سوم :
نتیجه گیری و پیشنهادات..


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات