بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی انان از دیدگاه معلمان مدارس

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی انان از دیدگاه معلمان مدارس

بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی انان از دیدگاه معلمان مدارس مهارت مدیران دیدگاه معلمان بررسی دیدگاه معلمان عشق از دیدگاه معلمان مهارت مدیران آموزشی مهارت ادراکی مدیران مهارت ارتباطی مدیران مهارت انسانی مدیران مهارت های ارتباطی مدیران مهارت انسانی مدیران مهارت انسانی در مدیریت مهارت انسانی مدیر مهارت های انسانی مدیران تعریف مهارت انسانی

Human Skills Training Manager

 

موضوع : بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی وکارایی انان ازدیدگاه

 این فایل دارای پرسشنامه می باشد.

فعالیت وهمکاری موثر در محیط اموزشی مستلزم وجود روابط انسانی توام با اعتماد متقابل میان مدیرومعلمان است.روابط انسانی در پرتو برقراری ارتباط پدید می اید. ارتباط عبارت از فراگرد تفهیم وتفهم یا انتقال معانی میان اشخاص وگروها.یک وجه مهم ارتباط در مدیریت٬ارتباط رویاروی میان مدیر وکارکنان است. چنین ارتباطی ممکن به طور رسمی یا غیر رسمی٬ شفاهی یا کتبی ٬کلامی یا رفتاری وبه منظور انجام کار وظیفه مشترک یا برای ایجاد روابط عاطفی ودوستانه صورت می گیرد. علاوه بر ارتباط اثر گذاری بر رفتار کارکنان نیز برای مدیران اهمیت دارد.اثرگذاری بر رفتار زیر دستان اصطلاحا به رهبری یا رفتار رهبری تعبیر می شود.


ارتباط رویاروی میان مدیروزیر دستان٬در صورت اثر بخش بودن می تواند ایفای نقش رهبری را از سوی مدیر تسهیل کرده فعالیت موثرومستمر سازمان وعملکرد کارامد کارکنان را تضمین نمایید.در مدیریت مفهوم باز خورد٬به ویژه در ایجادو برقراری ارتباط موثرمیان مدیروکارکنان سازمان نقش به سزایی دارد.درموقیت های سازمانی باز خوردبه ان نوع از ارتباطات کلامی یا غیر کلامی میان مدیرو دیگران (همکاران ٬زیردستان یا فرا دستان) اشاره می کند که طی آن٬اولا مدیراز راه توجه به واکنشها ورفتارهای دیگران اطلاع پیدا میکند که چقدر آنان راتحت تاثیر قرار میدهدثانیا دیگران از راه توجهبه واکنشهاورفتارهای مدیراطلاع میابندکه رفتارانها بر مدبر چه تاثیری دارد.به عبارت دیگر ازطزیق دادن و ستاندن باز خورد٬مدیر”خود را چنان می بیند که دیگران او را می بینند”ودیگران متوجه میشوند که “مدیر چگونه آنها را می بیند”به این ترتیب مدیروگروه کار اومی توانند متقابلا از تجربه کار با یکدیگر نکات بسیاری اموخته برای اثربخش سازی رفتار خود از انها استفاده نمایند.انتظار می رود که در موقیت های سازمانی بازخورد یا تجربه ای که از بازنگری تاثیرات متقابل میان مدیر وکارکنان حاصل می شود، آنانرا به تصحیح یا تغییر رفتار ایجاد ارتباط موثر و برقراری روابط انسانی سازنده تر و رضایت بخش تر سوق میدهد.
بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران اموزشی و کارایی انان از دیدگاه معلمان مدارس

فهرست مطالب

تقدیم به الف
تقدیروتشکرب چکیده
فهرست مطالب
فهرست جداولد
فهرست نمودارها

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه۱
بیان موضوع۲
بیان مسئله۳
اهمیت تحقیق۴
اهداف تحقیق۷
فرضیات تحقیق۸
تعریف متغییرهاواصطلاحات۸
متغییرهای تحقیق۱۰

فصل دوم:ادبیات تحقیق
ادبیات تحقیق۱۱
مکتب هاونظریه های مدیریت۱۳
موضوع روابط انسانی۱۶
هدف روابط انسانی۱۷
روابط انسانی وانگیزه های انسان۱۸
نظریه های انگیزشی۱۹
تعریف ومفهوم روابط انسانی۲۰
زمینه های روابط انسانی درآموزشگاه۲۳
شاخص های روابط انسانی ۳۰
روابط انسانی درگروه وارتباط آن با مدیریت۵۲
نقش سازنده مدیران درارتباط سازمانی۵۵
مهارت درروابط واستفاده ازروابط انسانی۵۷
توجه به روابط انسانی به عنوان عاملی دربهسازی مدیریت۵۸
تعریف روابط حسنه۶۲
سه قانون کلی درروابط حسنه۶۴
ایجاد روابط حسنه با معلمین۶۷
پیشینه علمی۷۳

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه۷۹
طرح پژوهش۷۹
جامعه آماری۷۹
نمونه آماری۸۰
روش نمونه گیری۸۰
ابزاراندازه گیری۸۱
روش جمع آوری اطلاعات۸۱
روش تجزیه وتحلیل۸۲

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه۸۴

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه۱۰۷
خلاصه ونتیجه گیری۱۰۸
محدویت های تحقیق۱۱۱
پیشنهادات۱۱۲
منابع۱۱۳
ضمائم۱۱۴

فهرست جداول
جدول شماره ۱: توزیع نونه براساس جنسیت۸۴
جدول شماره ۲: توزیع نمونه ها براساس میزان تحصیلات۸۵
جدول شماره ۳:توزیع نمونه ها براساس سابقه مدیریت۸۶
جدول شماره ۴: مربوط به فراوانی سوال شماره ۱۸۷
جدول شماره ۵: مربوط به فراوانی سوال شماره ۲۸۸
جدول شماره ۶: مربوط به فراوانی سوال شماره ۳۸۹
جدول شماره ۷: مربوط به فراوانی سوال شماره ۴۹۰
جدول شماره ۸: مربوط به فراوانی سوال شماره ۵۹۱
جدول شماره ۹: مربوط به فراوانی سوال شماره ۶۹۲
جدول شماره ۱۰: مربوط به فراوانی سوال شماره ۷۹۳
جدول شماره ۱۱: مربوط به فراوانی سوال شماره ۸۹۴
جدول شماره ۱۲: مربوط به فراوانی سوال شماره ۹۹۵
جدول شماره ۱۳: مربوط به فراوانی سوال شماره ۱۰۹۶
جدول شماره ۱۴: مربوط به فراوانی سوال شماره ۱۱۹۷
جدول شماره ۱۵: مربوط به فراوانی سوال شماره ۱۲۹۸
جدول شماره ۱۶: مربوط به فراوانی سوال شماره ۱۳۹۹
جدول شماره ۱۷: مربوط به فراوانی سوال شماره ۱۴۱۰۰
جدول شماره ۱۸: مربوط به فراوانی سوال شماره ۱۵۱۰۱
جدول شماره ۱۹: مربوط به فراوانی سوال شماره ۱۶۱۰۲
جدول شماره ۲۰: فراوانی پاسخ ها به سوالات مربوط به فرضیه شماره ۱۱۰۳
جدول شماره ۲۱: فراوانی پاسخ ها به سوالات مربوط به فرضیه شماره ۲۱۰۴
جدول شماره ۲۲: فراوانی پاسخ ها به سوالات مربوط به فرضیه شماره ۳۱۰۵

 


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات