دانلود مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها

دانلود مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها پروژه تحقیق دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم ها مقاله تجزیه و تحلیل سیستم ها وروش ها مقاله درباره تجزیه و تحلیل سیستم ها دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانلود مقاله بررسی مشکل یک سازمان تجزیه و تحلیل سازمان مقاله تجزیه و تحلیل شغل مقاله تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

Relationship Management Analysis System

 

موضوع : مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها

فهرست مطالب

سیستــم:

تعریف سیستم :

روش :

شیــوه یا متــد

فرآینــد

انــواع روشهــا :

روشهای اختصاصی

تعریف تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها

آثار علائم مشکلات موجود در سیستم ها و روشها

ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها

هدف های تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

فواید تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

تحلیل گر سیستم کیست ؟

ویژگی های تحلیل گر عبارتند از :

جمـع آوری و ثبت اطـلاعات و حقایـق

انــواع اطـــلاعات :

منابــع جمــع آوری اطــلاعات :

ثبــت اطــلاعات :

تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق

مفهـوم تجزیـه و تحلیـل اطلاعـات

نحـوه تجزیـه و تحلیـل اطلاعـات

تکنیــک ها و فنــون ســاده کــردن کــار

فنـون و روش هـای مـورد استفـاده در روش اول

نمــودار جریــان کــار

تعریف نمودار جریان کار :

نمودار جریان کار :

مراحل بررسی نمودار جریان کار

انواع نمودار جریان کار :

تهیه و تنظیم نمودار جریان کار ( عمودی )

نمـودار افقـی یا چنـد ستونـی

تجزیه و تحلیل نمودار جریان کار

تهیه و تنظیم نمودار جریان کار اصلاحی یا پیشنهادی

نمــودار گــردش کــار

رســم نمــودار گــردش کــار

مستندسازی فرآیندهای انجام کار

تعریف مستندسازی

اقدامات لازم جهت انجام مراحل مستندسازی

مراحــل مستندســـازی

احصــاء روش هــای مــورد عمــل

گزارش مستندسازی اصلاح فرآیندهای انجام کار

نمودار جریان کار تبدیل کاردان به کارشناس

نمودار جریان کار بررسی تغییرات تشکیلاتی

دانلود مقاله ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها
ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم ها

مختصری از مقاله :
مشـکل اساسـی اداره امـور سازمـان ها ایـن است که مدیران باید منابع چهارگانه پول ، نیروی انسانی ، مواد و تسهیلات را که غالباً محـدود و ناهماهنگ می باشنـد ، هماهنگ سازند و در جهت تحقق بخشیدن به هدف یا هدف های سازمان از آنها بهره برداری کنند . این عمل مستلـزم انجام دادن وظایفـی از قبیل : طرح ریـزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری ، هماهنگی و کنترل از طرف مدیران می باشد .

تکنیک ها و فنون گوناگون ابــداع شده تا مدیران و رهبـران سازمانها بتوانند بهره برداری هر چه بیشتر از منابع چهارگانه مذکــور، در جهت تامین اهداف سازمــان بنمایند که تکنیک تجزیه و تحلیل سیستمهاوروشها یکی از آنها بشمار می رود . که معلـول علتهای متعدد ، از جمله بوجـود آمدن نهضت ها و تغییر در فلسفه مدیریت است .

در تاریخ کشور ایران ، کوروش پادشاه هخامنشی از کسانی بود که به توسعه و تکامل مدیریت کمک کرده است . عـلاوه بر نظریات کــوروش مبنی بر ضرورت طرح ریــزی ، تقسیــم کار بر مبنــای تخصـص و مشخص بــودن فرمـان ها ، نام او بعنــوان یکی از نخستـین صاحب نظــران « مطالعــه در حرکات » ، « طـرح استفاده صحیح از جـا و مـکان » و « حمل مواد » ثبت شده است .

تکنیک « تجزیــه و تحلیل سیستـم ها و روش ها » برای شنـاخت عواطف ، احساسات و خواستهای افراد سازمان و طرز رفتار و سلوک آنان در گــروه ، از تئوریهای علوم انسانـی و اجتماعــی استفاده می کنـد ، و بــرای تخصیص صحیــح منابع موجــود سازمان ، به منظـور تامیـن هدفهای دستـگاه ، از تئوریهـای علم اقتصـاد یاری می جویــد ، همچنین اصول علوم فیزیکی و ریاضیات را در بهبـود روش ، ارتباطات و همبستگی اجـزای تشکیل دهنـده سازمان ، بکار می بــرد . بعبارت دیگــر در تکنیک تجزیه و تحلیـل سیستم ها و روش ها ، تنها به بهبــود یک روش خاص اکتفــا نمی شود ، بلکه بهبــود و اثــر تغییـر قسمتــی از یک سیستــم در مجموعــه آن سیستم ، مـورد بررسی قرار می گیرد .

*مطالعه و اندازه گیری دقیق زمان انجام هر جزء از کار .
– ضرورت اعمال سرپرستی تخصصی در سازمان .
– استاندارد و یکنواخت نمودن کلیه ابـزار و وسـایل و تشخیص بهترین شیوه در بکارگیری آنها .
– تهیه و تنظیم دستورالعمل و راهنمای شرح وظایف و مشاغل برای کار کارکنان سازمان .
– برقراری سیستم صحیح پرداخت متناسب با کیفیت کار .
اصــول پنجــگانه تیلــور

سیستــم:
واژه سیستـم با مفاهیـم بسیاری بکار برده می شــود مانند سیستم اقتصـادی، سیستم سیاسی، حمل و نقل، ارتباطات، حسابداری ، مکانیزه ( ماشینی ) و سیستم اطلاعات مدیریت و . . . در زبان فارسی نیز گاهی اوقات « سیستم » را بعنوان واژه ای متـرادف با کلمه های رشتــه ( رشته جبال ) ، جهاز ( جهاز هاضـمه ) ، دستــگاه ( دستگاه گـوارش ، دستـگاه گردش خون )، سلسله ( سلسله اعصاب )و منظومه ( منظومه شمسی ) مورد استفاده قرار می دهند .

تعریف سیستم :
•سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یکدیگر که با اجرای روشهای مزبـور ، قسمتـی از هدف یک سازمـان تامیـن می شــود . سیستم کارگزینی ( پرسنلی ) یک سازمان از روش های استخـدام ، ترفیعات ، اضافه حقـوق ، بازنشستگی و غیـره تشکیل می شـود . اجرای این روش ها ، موجب اجرای سیستـم پرسنلـی سازمان می شـود و اجرای سیستـم مزبور ، به تامیـن قسمتی از هدف سازمان کمک می کند .

•یک سری وظایف وابسته به یکدیگر که با اجرای آنها ، قسمتی از هدف یا منظور سازمان تحقق می یابد


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات