دانلود مقاله کمک فنر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله کمک فنر

دانلود مقاله کمک فنر مقاله در مورد کمک فنر مقاله درباره کمک فنر خرید پروژه کمک فنر انواع کمک فنر تحقیق مکانیکی کمک فنر کمک فنر ماشین اتومبیل بهترین کمک فنر برای پراید انواع کمک فنر خودرو انواع کمک فنر ماشین انواع کمک فنر اسپرت انواع کمک فنر ۲۰۶ تحقیق قانون هوک به کمک فنر تحقیق در مورد کمک فنر

 

Original Shock

 

موضوع : مقاله کمک فنر

فهرست مطالب

کمک فنر دوجداره بی فشار ۱

ساختار و شیوه کارکرد ۱

هواگیری و موازنه حجم ۴

رینگ آب بند میله پیستون با پیستون راهنما ۶

محفظه سیلندر مخزن روغن لوله محافظ ۹

کمک فنر برای موقعیت کاری دشوار خودروی سواری ۱۰

روشهای تولید ۱۱

کمک فنر دو جداره با فشار ۱۲

کمک فنر یک جداره با فشار ۱۵

ساختار و شیوه کارکرد ۱۶

رینگ آب بند میله پیستون راهنما ۱۸

محاسن و معایب ۲۰

بررسی نیروی میرایی ۲۱

نیروی هیدرولیکی میرا کننده ۲۲

منحنی مشخصه کمک فنر ۲۲

میرایی کاهنده ،افزاینده و خطی ۲۵

نسبت کشش به فشار ۲۷

شیوه انتخاب و نوع فنر بندی ۲۹

محاسبه نسبت میرایی کل خودرو محور چرخها ۳۱

میرایی موثر در نقطه تماس با چرخ ۳۲

مثال عددی ۳۸

میرایی اصطکاک ۴۰

عوامل موثر بر میرایی ۴۳

میرایی تئوری و حقیقی ۴۵

تلرانس میرایی ۴۶

کاهش اثر میرایی ۴۸

روغن کمک فنر ۵۰

دانلود مقاله کمک فنر
کمک فنر

مختصری از مقاله :
کمک فنر دو جداره بی فشار
کمک فنر دو جداره بی فشار ارزانترین و اقتصادی ترین نوع کمک فنر هیدرولیکی برای خودروی سواری است.
اصلاح بی فشار بیانگر آن است که سطح روغن در حالت سکون کمک فنر و در دمای محیط (دمای متعارف) در فشار اتمسفر قراردارد.دراینجا فشاری که هنگام فشرده شدن کامل کمک فنر،افزایش دما یا در کمک فنر بادی کمکی به دلیل پخشش تنش (فشاری)در آب بند به سطح روغن وارد می شوند،در نظر گرفته نمی شوند،زیرا مقادیر آن ناچیز و از این رو قابل اغماض است.
ساختار و شیوه کارکرد
شکل ۲-۱ ساختار کمک فنر را نشان می دهد.این طبق اصول کارکرد کمک فنر که طبق اصول کارکرد کمک فنر دو جداره عمل می کند،از یک محفظه کار (لوله سیلندر ۲ به نام لوله‌فشار)تشکیل شده است.این لوله از پایین به شیرهای زیرین و از بالا به راهنمای میله پیسون ۸ و رینگ آب بند ۵ محدود می شود.میله پیسون ۶ بین راهنمای میله پیسون و آب بند حرکت می کند.میله پیسون از یک سو به پیسون۱(واقع در محفظه کار) و از سوی دیگر به مفصل چشمی بالایی و لوله حفاظ متصل است.لوله سیلندر ۲ در داخل لوله‌ دیگری قرار دارد که به لوله بیرونی ۳ یا لوله نگهدارنده موسوم است.از آنجا که این کمک فنر در لوله دارد،کمک فنر دو جداره نامیده می شود.بین لوله‌سیلندر ۲ و لوله بیرونی ۳،محفظه تعادل فشار C ایجاد می شود که حدودتاً تا
شکل ۲-۱: کمک فنر دو جداره ساخت شرکت بوگه با اتصالات چشمی در هر دو انتها.از آنجا که محفظه تعادل فشار را درپیرامون محفظه‌کار کمک فنر طراحی کرده اند،در شکل،مجموعه شیر پیسون و شیر زیرین ۴ را که در انتهای محفظه کار قراردارد،می بینید.شکل ۲-۳ شیوه کارکرد کمک فنر دو جداره را نشان می دهد.
شکل ۲-۲:شیوه کارکرد کمک فنر دوجداره
نیمه روغن دارد.اما محفظه کار را از روغن کاملاً پر می کنند.لوله نگهدارنده ۳ از طرفی به راهنمای میله پیسون و از سوی دیگر به کلاهک ۱ که شیر زیرین را نگه می دارد،وصل می شود و پیش تنیدگی درونی مجموعه را کاملاً تأمین می کند.در قسمت زیرین کلاهک،اتصال چشمی را جوش می دهند.
البته برای اتصال کمک فنر به شاسی می توان به جای مفصل چشمی از اتصالات پینی استفاده کرد،هنگام جمع شدن چرخ،اتصالات بالا و پایین کمک فنر به یکدیگر نزدیک می شوند و به این ترتیب میله پیسون ۶ و همراه آن پیسون ۱ که در انتهای آن قراردارد،به سمت پایین رانده می شود.با پایین آمدن میله پیسون در محفظه بالایی کار(A1 )، میله پیسون حجم روغنی برابر با V1 را جابه جا می کند،این حجم برابر است با:
سطح مقطع میله پیسون ضرب در جابه جایی میله پیسون= V1
از طرفی دیگر مقداری از روغن به حجم V2 از شیر گلویی II‌ روی پیسون به داخل محفظه کار A1 جریان می یابد.این حجم برابر است با:
جابه جایی میله پیسون ضرب در مقطع رینگی شکل محفظه A1 = V2
از آنجا که مقاومت شیر IV در برابر جریان روغن به مراتب بزرگتر از شیر II‌ است،لذا بخش بزرگ میرایی در مرحله فشار،در شیر زیرین ایجاد می شود.فشار محفظه A1 و A2 تقریباً یکسان است.هنگام باز شدن چرخ،اتصالات کمک فنر از یکدیگر دور می شوند که به این ترتیب میله‌پیسون،همراه پیسون به سمت بالا می آید. در این صورت،حجم روغن V2
شکل ۲-۳: برای جلوگیری از پایین آمدن بیش از حد سوراخ در سطح روغن محفظه تعادل فشار C‌ باید کمک فنر دو جداره به گونه ای نصب کرد که شیب میله پیسون نسبت به خط قائم از ۴۵ درجه بیشتر نباشد(‌یعنی ۴۵۰›C).البته کمک فنر دارای بالشتک گاز از این قاعده مستثنی است.
پیسون I ا محفظه کار A1 ‌ به محفظه A2 جریان می یابد و حجم روغن V1 از شیر زیرین III از محفظه تعادل فشار C به محفظه کار A2 مکیده می شود. از آنجا که مقاومت شیر I در برابر جریان روغن به مراتب بزرگتر از شیر III‌ است،بخش بزرگ میرایی در مرحله کشش،در شیر پیسون به وجود می آید.
در کنار عبور روغن از شیرهای تنظیم پذیر I تا IV روغن از محلهایی نیز نشت می کند که جلوگیری از آن ممکن نیست.این نشت از شکاف موجود بین پیسون و لوله فشار و نیز شکاف بین راهنمای میله پیسون و میله پیسون رخ می دهد که هنگام اعمال فشار به محفظه کار،مانند مقطع های گلویی کمکی برای جریان روغن کار می کنند.باید هنگام طراحی و تنظیم میرایی این جریان های اضافی را در نظرگرفت.


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات